حسابرسي مالي باب 4

www.hesabdar1.ir

حسابرسي مالي


باب چهارم

نمونه های بالا روشنگر این نکته است که حسابرسان باید حسابدارانی باشند که اصول پذیرفته شده حسابداری را به خوبی درک می‌کنند . پژوهش های اخیر نشان داده است که تعدادی از " حسابرسی های

ناموفق " به دلیل وضعیت هایی رخ داده است که در آنها، روش حسابداری بکار گرفته شده توسط صاحبکار نامناسب بوده است و حسابرسان نیز این مشکل را کشف نکرده اند . در صورت وجود هریک از وضعیت های بالا حسابرسان باید مدارک و شواهد مختلف مربوط به معاملات را به دقت رسیدگی کنند و مناسب بودن روشهای حسابداری مورد استفاده را تعیین نما یند .


فصل 13

موجودی کالاومواد و بهای تمام شده کالای فروش رفته

همبستگی زیاد بین  موجودی مواد و بهای کالای فروش رفته وجود دارد به همین خاطر یکجا بکار میرود کنترلهای داخلی از چرخه تولید باید بررسی شود وارزشیابی کالا از چرخه تولید متاثر میشود که هزینه های گوناگون به موجودیها تخصیص داده مسشود و موجودیها به بهای تمام شده کالای فروش رفته انتقال می‌یابد .

منشاء و ماهیبت موجودیهای مواد و کالا و بهای تمام شده و کالای فروش رفته

دلایل اهمیت موجودیها مواد و کالا


چگونگی برخورد حسابرسان در رسیدگی به موجودیهای مواد و بهای تمام شده کالای تمام شده کالای فروش رفته

هدفهای حسابرسان
حسابرسان همراه با حسابرسی مواد و بهای تمام شده شواهد مربوط به خرید، فروش، برگشت از خرید و تخفیفات و فروش را باید بدست آورد برهمین اساس بود ک تقلب شرکت مک کسون رابینز کشف شد یک چهارم دارایی منعکس در تراز نامه واهی بود .

حسابرسی در آن دوران تنها به به رسید گی مدارک موجودیها محدود بودند استانداردهای حسابرسی در آن تاریخ، ضرورت مشاهده عینی، شمارش،هرگونه تماس واقعی با موجودیها ی مواد و کالا را به رسمیت نمی شناخت تاقبل از کشف تقلب مک کسون رابینز حسابرسان فکر میکردند که صلاحیت شناسایی و اندازه گیری مواد و کالایی ساخته شده را ندارند بعد از آن حسابرسان مجبور شد مسولیت اثبات وجود عینی مواد، کالا را بپذیرند .

سرانجام حسابداران رسمی آمریکا بیانه استاندارحسابرسی 1و 2 را منتشر کرد که اهمیت نظارت بر شمارش موجودیها را تایید کرد بیانه 1 تمایزی بین شرکتها یی که مقادیر شمارش سالانه داشتند با شرکتهایی ثبت دائمی خوب و مناسب داشتند سیستم کنترل داخلی قوی برای موجودی مواد داشتند آمارو شمارش درستی را داشتند بنابراین نظارت محدودی داشتند .

یک بخش از استاندارد حرفه ای به حسابرسان این اجازه را دادند که در صورت غیر عملی بودن نظارت بر شمارش از سایر روشهای جایگزین نظارتی استفاده کنند بدون آنکه عدم نظارت خود رااعلام کنند می‌توانند نظر مقبول خود اظهار کنند .

سیستم کنترل داخلی باعث :
سیتم کنترل داخلی ضعیف :روشهای کنترل داخلی موجود بر تمام وظایف تولید و فروش اثر میگذارد .سیستم کنترل داخلی خوب امور مربوطه به خرید را به یک دایره مستقل می‌سپارد و ظایف خرید و دریافت و ثبت مواد و کالا به عهده هردایره جداگانه میگذارد سفارشهای خرید روی فرم با شماره و سه نسخه ای برای دایره دایره حسابداری و نسخه ای برای دریافت کالافرستاده می‌شود و حتی اگر خریدار تلفنی سفارش می‌دهد سفارش خرید رسمی تنظیم و به دایره مربوطه فرستاده می‌شودتمام کالا باید توسط دایره ای دریافت میشود که از دایره خرید –انبار کالا و ارسال کالا باید مستقل باشد وظایف این دایره 1- مسول تعین مقادیر دریافتی کالا 2- تشخیص کالای آسیب دیده 3- تنظیم گزارشکالای وارد شده پس از شمارش و بازرسی رسید آن صادر می‌شود به واحد حسابداری اطلاع می‌دهد با این اعلامش کار دایره دریافت را تایید کرده استحواله انبار را صادر در سه نسخه صادر میکند .وظيفه توليد : مسئوليت كالاها بايد به عهده شخص معيني واگذار شود كه مي تواند سرپرستي يا رئيس كارخانه باشد، از لحظه ورود مواد اوليه به كارخانه تا زماني كه كالا ساخته مي شود و سپس به انبار كالاهاي ساخته شده تحويل داده مي شود، بايد شخص كنترل كننده نسبت به استقرار و چگونگي مصرف مواد جوابگو باشد.

سيستم كنترل داخلي موجودي كالاي در جريان ساخت يكي از روشهاي لازم براي بازرسي مرتب كالاي در جريان ساخت مي باشد كه از اين طريق محصولات ناقص و معيوبي كه توليد مي شود شناسايي مي شود و باعث افشاي عدم كارايي سيستم توليد مي شود و از انباشت بهاي تمام شده كالاي در جريان ساخت نسبت به كالاهايي كه ضايعات شده اند پیشگیری مي كند.

- از طريق روش هاي كنترل موجود و همچنين دادن گزارش به موقع ضايعات حاصل شده از توليد به واحد حسابداري جهت ثبت كاهش بهاي تمام شده بايد اطمينان حاصل شود، گاهي اين مواد ضايعات شده ارزش فروش بالايي دارند پس كنترل و تفكيك ضايعات يك امر ضروري است.

- حمل و ارسال كالا زماني انجام مي شود كه مجوز و همچنين تاييديه دايره اعتبارات داشته باشد. اين مجوز مي تواند دستور برگشت كالاي معيوب باشد كه توسط مدير خريد امضاء شده است.

- نسخه هاي دستور حمل كالا يكي به انبار داده مي شود و نسخه دوم در قسمت حمل و ارسال به عنوان شاهد بايگاني مي شود و نسخه سوم به همراه كالا براي خريدار فرستاده مي شود و به نسخه چهارم بارنامه و رسيد تحويل كالا به شركت حمل و نقل و... پيوست مي كنند.

اين نسخه ها از قبل شماره گذاري شده و تحت كنترل حسابداري است. يكي از مزاياي خوب اينست كه هر مشتري مي تواند اختلاف بين ليست و كالاي سفارش داده شده را نسبت به كالايي كه دريافت كرده را به شركت اعلام كند، لذا دستور حل به انضمام مدارك ديگر حمل كالا به دايره صورتحساب ميرود جهت صدور فاكتور براي مشتري .

وجود يك سيستم حسابداري صنعتي مناسب براي نگهداري حساب مصرف مواد اوليه و لوازم مصرفی و ارزش موجودي كالاي در جريان ساخت و بهاي تمام شده موجودي كالاي ساخته شده ضروري است و تمام مدارك و حواله ها و سفارش ها و برگه اوقات كار و غيره براي نشان دادن مصرف دقيق مواد طي يك جريان توليد لازم مي باشد.

ارقام حاصل از سيستم حسابداري صنعتي بايد از طريق حسابهاي دفتر كل عمومي كنترل شود.

- به دو گونه سيستم حسابداري صنعتي رواج زيادي دارد: الف) تمام معاملات و فعاليتهاي كارخانه در دفتر كل صنعتي ثبت مي شود. ب) هزينه هاي مواد و دستمزد و سربار كارخانه مربوط به هر سفارش و يا هر مرحله در حساب جداگانه اي تحت عنوان حساب كالاي در جريان ساخت ثبت مي شود و از طريق دفتر كل عمومي شركت كنترل مي شود و بايد به هم مطابقت داشته باشد.

كنترل ها هنگامي موثر اعمال مي شود كه هر دستور ساخت داراي مجوز لازم باشد به موقع ثبت گردد و پيگيري شود.

اگر سيستم حسابداري صنعتي به شيوه استاندارد اعمال شده باشد امكان ارزشيابي صحيح و به موقع موجوديها و بررسي انحراف ها و كنترل عمليات را ميسر مي سازد.

تمام اين شيوه ها يك وجه مشترك دارند كه همه آنها براي اعمال موثر كنترل هاي داخلي از طريق رديابي چگونگي اجراي رهنمودهاي مديريت دركارخانه، تأمين اطلاعات قابل اطمينان در مورد موجوديها و حفاظت از دارايي شركت طراحي شده است.

- مهمترين عنصر مدارك ثبت دايمي موجوديها سيستم كنترل داخلي است.

- اين مدارك نشان دهنده موارد كالاي موجود و اطلاعات ارزشمندي را براي خريد و فروش و برنامه ريزي توليد و همچنين حداقل و حداكثر هر يك از موجوديها را طبق استاندارد تعيين و فراهم مي كند و بنابراين برنامه مناسبي مي توان براي خريدهاي شركت تدوين كرد.

بر اساس سيستم ثبت دايمي به شركت ها اين امكان را مي دهد كه هزينه هاي مربوطه موجوديهاي بيش از اندازه را كنترل و خطر خالي شدن انبار را به حداقل برساند. و براي حصول اطمينان از ثبت دائمي مدارك كنترل حسابهاي معين و تطبيق دفاتر كل با موجودي هاي عيني بعد از هر نوبت شمارش ضروريست.

- برنامه حسابرسي موجوديهاي مواد و كالا و بهاي تمام شده كالاي فروش رفته به دو قسمت تشريح مي شود كه شامل آزمون هاي زير مي باشد:

الف) ارزيابي سيستم كنترل داخلي موجوديهاي مواد و كالا و بهای تمام شده كالاي فروش رفته

ب) اجرا كردن آزمونهاي محتواي موجوديهاي مواد و كالا و بهاي تمام شده كالاي فروش رفته

- در اين اصل پي جويي به معني مصاحبه و اجراي آزمون شناخت سيستم است. كه به منظور اطمينان پيدا كردن از تشريح دقيق سيستم استفاده مي شود.

حسابرسان بايد با ارزيابی كردن موارد حفاظتي موجوديهاي مواد و كالا، هر گونه نارسايي در تسهيلات انبار، خدمات مراقبان يا جابجايي عين موجوديها كه بتواند به خسارتهاي ناشي از آب و هوا- آتش سوزي- سيل يا سرقت بينجامد بايد به اطلاع مديريت شركت برسد.  


ارزيابي حسابرسان در سيستم كنترل داخلي موجودي هاي مواد و كالا و بهاي تمام شده كالاي فروش رفته مواردي هست كه بايد پي جويي شود عبارتند از: آيا مدارك ثبت دائمي براي هر گروه از موجودي ها نگهداري مي شود، آيا موجوديها حداقل سالي يك بار با موجودي عيني شمارش مي شود، آيا در روش شمارش موجودي از برگه هاي شماره گذاري شده استفاده مي شود، آيا اختلافي در موجودي باشد پيگيري و اصلاح مي شود و آيا موجوديها از طريق حواله انبار تائيد و خارج مي شود؟

حسابرسان بايد در مورد آزمونهاي اضافي كه احتمالاً سبب كاهش آزمونهاي محتوا مي شود تصميم گيري كنند اين آزمونهاي اضافي شامل: الف) جنبه هاي عمده نمونه از معاملات خريد را رسيدگي كنيد.

لازمه وجود مدارك حسابداري قابل اتكاء ثبت به موقع معاملات خريد و پرداختهاي نقدي است و روشهاي اساسي كنترل داخلی چرخه معاملات صاحبكار را آزمون مي كنند مثلاً نمونه اي از معاملات خريد را انتخاب مي كنند و مجوز خريد و فاكتور خريد و گزارش دريافت كالا و مدارك پرداخت مربوط به سفارش خريد و تائيد فاكتورها از لحاظ قيمت، و مقايسه ثبت قيمت ها با سفارش خريد، و جمع و هزينه هاي حمل را بررسي مي كنند. آخر كار در دفتر معين بستانكاران و دفتر روزنامه و نقل اقلام به دفتر كل و معين را دريابي مي كنند.

ب) سيستم حسابداري صنعتي را آزمون كنيد:

حسابرسان براي ارزيابي سيستم كنترل داخلي صاحبكاران كه به امر توليد مي پردازند بايد ابتدا شناختي از سيستم حسابداري صنعتي آنها بدست آورند و احمال اينكه در روش هاي حسابداري صنعتي براي هزينه يابي آحاد محصول با نحوه عمل هاي گوناگوني برخورد خواهند كرد مدارك و دفاتر حسابداري صنعتي با حسابهاي دفاتر كل شركت كنترل مي شود. بنابراين با توجه به فراواني شيوه هاي حسابداري صنعتي، روش هاي حسابرسي سيستم حسابداري صنعتي در هر موردمتناسب با شرايط موجود آن طراحي مي شود. عوامل بهاي تمام شده در سيستم حسابداري عبارتند از: هزينه دستمزد مستقيم و هزينه سربار ساخت سيستم حسابداري صنعتي مي تواند هزينه هاي واقعي يا استاندارد هر مرحله و سفارش كار را برآورد كند و از هزينه هاي تخصیصي هر مرحله از سفارش كار اطمينان پيدا مي كند. و مقادير مواد اوليه و بهاي تمام شده هر واحد آن ساعت كار مستقيم و نرخ هاي ساعتي دستمزد و نرخ هاي جذب سربار و مباني تخصيصي آن را آزمون مي كنند. و شيوه هاي مختلفي براي تخصيص هزينه ها وجود دارد مثلاً نرخ هاي از پيش تعيين شده و يا تغييراتي كه در طول سال ايجاد شده باشد، در فواصل زماني مورد تجديدنظر قرار مي گيرد. و سبب مبالغي اضافه يا كسر جذب سربار در هر سال مي شود. و حسابرسان براي سرشكن كردن متناسب آن بين موجودي هاي كالا و بهاي تمام شده كالاي فروش رفته اصرار می‌ورزند. و هرگونه تغييري در اصول پذيرفته شده حسابداري بايد بين سربار ساخت و سربار توزيع و يا سربار عمومي و اداري تمايزي قائل شوند زيرا اين هزينه ها در سال وقوع به حساب سود و زيان منظور مي شود. در حسابداري با سربار توليدي و سربار غيرتوليد يك تفاوت وجود دارد. بنابراين حسابرسان براي اطمينان از تخصيص منطقي سربار ساخت با حسابهاي مربوطه به تجزيه و تحليل بعضي از حسابها مي پردازند. تشريح سيستم كنترل داخلي موجوديهاي مواد و كالا و بهاي تمام شده كالاي فروش رفته نقاط و ضعف و قوت سيستم را براي حسابرسان فراهم مي كند و حسابرسان نسخه اي از صورت شمارش موجوديها را با دفتر كل و معين تطبيق داده و مغايرت گيري مي كنند.

براي اطمينان از مطابقت مدارك موجوديها و با آنچه كه در سيستم حسابداري ثبت شده، شمارش كارآمد و تحت كنترل و موثر موجوديها، مسلتزم يك برنامه ريزي دقيق قبلي است كه با همكاري حسابرسان و كاركنان صاحبكار انجام مي گيرد. معمولاً نماينده امور مالي مسئول شمارش عيني موجوديهاست. و با دستورالعمل هاي لازم شروع و تا تعيين ارزش ريالي تمام موجوديها ادامه مي يابد.

عواملي را كه صاحبكار براي برنامه ريزي شمارش موجوديها بايد در نظر داشته باشد از جمله؛ تعيين مناسبترين تاريخ و توقف توليد و خريد و فروش و جداسازي كالاهاي ناباب و ناقص، و برقراري كنترل براي شمارش و استفاده از برگه هاي شمارش است. برنامه شمارش بعد از تدوين بايد مستند شود و بصورت كتبي به مسئولين شمارش و كاركنان ابلاغ گردد. حسابرسان اهميت موجودي و كنترل داخلي را نسبت به سيستم حسابداري و ثبت دائمي موجوديها ارزيابي مي كنند و در طي سال بايد صاحبكار به شمارش موجودي متقاعد كنند. چنانچه موجوديها كافي و مناسب باشدمسئوليت حسابرسان در طول شمارش بيشتر به حصول اطمينان از اجراي صحيح و دقيق دستورالعمل هاي مزبور منحصر مي شود.  


شمارش موجودیها

برای شمارش موجودیها یک دستور العمل کتبی توسط صاحبکار برای سرپرستان تهیه می‌شود و دستور العمل دیگر توسط سازمان حسابرسی برای کارکنان خود سازمان تهیه می‌شود . البته دستور العملی که توسط سازمان حسابرسی تهیه می‌شود نباید در اختیار صاحبکار قرار بگیرد . بطور کلی هدف اصلی از این دستور العملها کسب اطمینان از درک صحیح حسابرسان نسبت به وظایف محوله در طول شمارش موجودیهاست.

برای شمارش موجودیها، سرپرستان باید طبق دستور العمل کتبی مربوط به خود، کالاها را بطور منظم کنار هم چیده و کالاهای آسیب دیده را جدا از سایر کالاها قرار دهند تا جداگانه در صورت شمارش موجودیها ثبت شود . برای شمارش موجودیها اکثر شرکتها از تیمهای شمارشگر 2 نفره تحت نظارت یک حسابرس مستقل استفاده می‌نمایند . یک دسته برگ شمارشی که از پیش شماره گذاری شده در اختیار این تیمهای قرار می‌دهند .

مسئول کار حسابرسی، باید حسابرسان مربوط به هر انبار را تعیین نموده و وظایف آنان را به صورت کتبی ابلاغ نمایند . بطور کلی وظایف حسابرسان در طول شمارش موجودیها، نظارت بر شمارش موجودیهاست .حسابرسان شماره آخرین مدارک دریافت و تحویل کالا را که پیش از شمارش موجودیها صادر گردیده، یادداشت می‌نمایند تا به این صورت از درستی انقطاع عملیات مربوط به موجودیها مطمئن شوند .

مرحله بعد : شمارش آزمایشی توسط حسابرسان

حسابرسان در طول نظارت بر شمارش موجودیها، تعدادی از اقلام موجودی را انتخاب نموده و به صورت آزمایشی شمارش می‌نمایند . این شمارش آزمایشی باید پیش از جمع آوری برگهای شمارشی انجام پذیرد . شمارشها ی آزمایشی حسابرسان باید به تعدادی صورت گیرد که معرف همه موجودیها باشد و ههراه با اطلاعاتی از قبیل : ( نام انبار، مقدار کالا، شماره کالا و شماره برگ صورت سفارشی ) در کاربرگها ثبت می‌شوند . پس از شمارش هر قلم کالا برگ شمارشی بر روی آن چسبانده می‌شود که دارای شماره ردیف می‌باشد . چنانچه شمارشهای آزمایشی حسابرسان اختلافی را آشکار سازد باید کالای مزبور توسط کارکنان مجددا شمارش و رفع ایراد شود .

کالاهای متعلق به دیگران نزد صاحبکار در انبار

حسابرسان در طول نظارت بر شمارش موجودیها در مورد کالاهای متعلق به دیگران در انبار مانند کالاهای امانی و یا کالاهای متعلق به مشتریان نزد صاحبکار در انبار که برای ماشینکاری و سایر پردازشها به شرکت آورده شده اند پرس و جو می‌کنند . روشهای حسابرسی کالاهای امانی و متعلق به دیگران نزد صاحبکار در انبار می‌تواند شامل : مقایسه عین کالا با مدارک موجودیهای امانی، بررسی قراردادها، مکاتبات مستقیم با فرستادگان برای تایید مبلغ کالاهای امانی و یا ناتوانی صاحبکار در وصول مطالبات از فروش کالاهای امانی باشد .

موجودیهای صاحبکار در انبارهای عمومی و نزد دیگران

در این زمینه انجمن حسابداران رسمی آمریکا، مکاتبات مستقیم با افراد خارج از شرکت که نگهدار موجودیهای صاحبکار می‌باشند را توصیه می‌کنند . اینگونه موجودیها که بخش عمده ای از داراییهای جاری یا مجموع داراییهای صاحبکار را تشکیل می‌دهند چنانچه مبلغشان با اهمیت باشد، حسابرسان به انبارهای عمومی رفته و مستقیما بر شمارش موجودیها نظارت می‌کنند .  اصطلاح اموال ‚ماشین الات تجهیزات‚تمام داراییها مشهودی را در برمی گیردکه عمر مفید انها بیش از یک سال است ودر عملیات شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد وبه منظور فروش ‚تحصیل نشده است.

سه گروه فرعی اما عمده از این گونه دارایی به شرح زیر است:


چگونگی برخورد حسابرسان با حسابرسی

اموال‚ماشین الات وتجهیزات

هدفهای حسابرسان از رسیدگی به اموال ‚ماشین الات تجهیزات تعیین موارد زیر است:


تمایزحسابرسی اموال‚ ماشین الات وتجهیزات با حسابرسی داراییهای جاری

سرمایه گذاری بیشتر شرکتها در اموال‚ ماشین الات و تجهیزات‚مبالغ بالایی از ارزش مجموع داراییهای شرکت را تشکیل می‌دهد;باوجود این مدت زمانی که صرف بازبینی واثبات این داراییها می‌شود معمولا بخش کوچکی از کل زمان صرف شده برای حسابرسی را تشکیل می‌دهد.عوامل متعددی اثبات اموال ماشین الات و تجهیزات را تسهیل می‌کند که در مورد داراییهای جاری کاربرد ندارد.

تمایز بین حسابرسی داراییهای ثابت وحسابرسی داراییهای جاری اهمیت انقطاع زمانی معاملات پایان سال است .انقطاع معاملات مربوط به داراییهای جاری درپایان سال از اهمیت ویژه ای برخوردار است;در حالی که درمورد داراییهای ثابت ‚بدان اندازه از اهمیت برخوردار نیست.مثال :یک اشتباه 5000000 ریالی در انقطاع زمانی معاملات خرید یا فروش میتواند سبب 5000000 ریال اشتباه در سود قبل از کسر مالیات شرکت برای سال جاری شود .به دلیل متداول بودن معاملات سنگین کالا در پایان سال ‚احتمال بروز چنین اشتباهی بسیار زیاد است‚درحالی که در مورد داراییهای ثابت‚ یک اشتباه ناشی از انقطاع معاملات و ثبت تحصیل یا واگذاری یک قلم دارایی ثابت در پایان سال معمولا سود خالص سال را تحت تاثیر قرار نمی دهد .علاوه بر این‚ خیلی از شرکتها در مورد داراییهای ثابت خود ‚

معاملاتی در پایان سال ندارند.

سیستم کنترل داخلی اموال‚ماشین الات و تجهیزات

هدف اصلی کنترلهای داخلی مربوط به اموال ‚ماشین الات وتجهیزات ‚کسب حداکثر بازده از هر یک ریال سرمایه گذاری شده در داراییهای ثابت است.

مبالغ سرمایه گذاری شده در اموال ‚ماشین الات وتجهیزات ‚بخش بزرگی از مجموع داراییهای بسیاری از شرکتهای تولیدی را تشکیل می‌دهد.هزینه تعمیرونگهداری ‚تجدید ارایش واستهلاک این داراییها‚اقلام عمده صورت سودو زیان است.صرف بزرگی مبالغ مربوط به داراییها ‚وجود یک سیستم کنترل داخلی قوی را برای تهیه صورتهای مالی قابل اطمینان‚ضروری می‌سازد.

بودجه ماشین الات و تجهیزات

حسابرسان می‌توانند انتظار داشته باشند که بودجه ای برای پیش بینی و کنترل خرید وبرکناری ماشین الات و تجهیزات ‚در شرکتهای بزرگ ببینند.بسیاری از شرکتهای کوچک نیز مخارج مربوط به داراییهای ثابت را پیش بینی می‌کنند .استفاده مفید از بودجه ماشین الات وتجهیزات مستلزم وجود مدارک حسابداری قابل اطمینان و تفصیلی درباره انها ست.

سایر تدابیر عمده کنترلی


حسابرسی نخستین و حسابرسی های بعدی

حسابرسی های بعدی به معاملات سال جاری مربوط می‌شود .در حسابرسی نخستین از یک صاحبکار جدید ‚مانده های ابتدای دوره می‌تواند بامراجعه به کاربرگهای حسابرسان قبلی ‚اثبات شود چنانچه   صاحبکار جدیدتوسط حسابرسان خوش نام حسابرسی شده باشد ‚ حسابرسان فعلی معمولا رسید گیهایی بیش از مرور تاریخچه اموال‚ ماشین الات و تجهیزات رابه شکلی که در حسابها منظور شده اند‚ انجام نمی دهند.حسابرسان پس از تعیین موضوع حسابررسی به تدارک انجام حسابررسی می‌پردازند (برنامه ریزی حسابرسی) تدارک حسابررسی شامل موارد زیر است :

* تعیین هدف های حسابررسی و دامنه رسیدگی .
* انتخاب اعضای گروه حسابررسی و سایر منابع لازم.
* تهیه برنامه مقدماتی حسابررسی.
* دریافت مجوز انجام حسابررسی.

این استاندارد، بررسی محلی را ( که ما آن را بررسی " مقدماتی " یا اولیه " می‌نامیده ایم ) نیز به عنوان مرحلا برنامه ریزی یا تدارک کار حسابداری، مطرح می‌کند از آنجا که این گونه بررسی ها، اطلاعات ارزشمندی را درباره عملیات جاری قسمت موردرسیدگی در اختیار قرار می‌دهد، ما آن را بیشتر به عنوان گام اولیه حسابرسی مطرح می‌کنیم تا یک اقدام تدارکاتی .

تعیین هدف های حسابرسی و دامنه رسیدگی  :

تدارکات حسابرسی از آنجایی شروع می‌شود که حسابرسان تعیین می‌کنند چه می‌خواهند بدست آورند و کدام جنبه های عملیات سازمان باید مورد رسیدگی قرار گیرد، ( دامنه رسیدگی ) مقرر می‌دارد :

دامنه حسابرسی داخلی رسیدگی و ارزیابی کفایت و اثر بخشی سیستم کنترل داخلی و کیفیت عملکرد در بر گیرد.

تعیین هدف های حسابرسی:

واژه های اصلی که هدف های حسابرسی را شناسایی می‌کنند، رسیدگی و ارزیابی است سه نوع اصلی رسیدگی یا حسابرسی وجود دارد .

نوع اول : "بررسی" که شامل انجام کار های گوناگونی است برای توصیف قسمت مورد رسیدگی و کمک به شناخت آن .

نمونه هایی از اهداف بررسی:

* تجزیه و تحلیل اجزای تشکیل دهنده سبد سرمایه گذاری شرکت
* مکان یابی همه کامپیوتر های دفتر مرکزی و توصیف چگونگی استفاده از آنها

نوع دوم: "رعایت "سیاستها، برنامه ها، روش ها، قوانین و مقررات توسط قسمت مورد رسیدگی .

نمونه هایی از اهداف رعایت:

* تعیین رعایت قوانین کار کشور محل شعبه خارجی شرکت توسط آن شعبه
* پی جویی رعایت استاندارد های کنترل کیفیت در موجودر کالای ساخته شده
* تعیین رعایت سیاست ها ی شرکت درباره لزوم بررسی مراحل تولید تامین کنندگان مواد و کالا توسط دایره خرید.

از حسابرسان  برای " ارزیابی" عملیات قسمت مورد رسیدگی نیز دعوت می‌شود. گرچه همه حسابرسی ها لزوماً به ارزیابی نیاز ندارند اما، بیشتر آنها مستلزم قضاوت حسابرس درباره کیفیت می‌باشد. حتی در مواردی هم که هدف حسابرسی مشخص شده ضرورت ارزیابی را به صراحت مطرح نمی کند.

در ادامه مثال پیش، حسابرسان پس از شناسایی محل کامپیوترهای دفتر مرکزی و درک چگونگی استفاده از آنها، احتمالا ً جنبه های گوناگونی از یافته های خود را ارزیابی می‌کنند  احتمالا ً شیوه های خرید، کارایی و اثر بخشی استفاده از کامپیوتر ها و آموزش کارکنان برای استفاده از این کامپیوتر ها .

مثالی دیگر، حسابرسان پس از آنکه میزان رعایت سیاست های شرکت را توسط دایره خرید درباره دریافت استعلام از فروشندگان مورد تایید تعیین کردند به ارزیابی کیفیت عملکرد خواهند پرداخت. حسابرسان ممکن است مناسب بودن سیاست های حاکم بر این روش ها را نیز ارزیابی کنند.

هدف های حسابرسی را می‌توان بر حسب دامنه رسیدگی، به طور کلی یا جزیی بیان کرد . صرف نظر از کلی یا جزیی بودن بیان کردن هدف های حسابرسی، هدف ها باید مستقیماً به خطر سازمانی مربوط باشد.برای مثال، هدف حسابرسی تعیین رعایت شدن استاندارد های کنترل کیفیت در کالای ساخته شده، مستقیماً به توانایی شرکت در دستیابی به هدف های فروش و درآمد مربوط می‌شود. به علاوه، برای هر حسابرسی می‌توان ترکیبی از هدف های بررسی، رعایت و ارزیابی را تعیین کرد.

محدود کردن هدف های هر حسابرسی بر تعدادد ساعاتی اثر میگذارد که باید به کار حسابرسی اختصاص یابد. برای مثال بررسی به مراتب ساعات کمتری کار می‌برد تا انجام دادن بررسی و آزمون های رعایت. هنگامی که حسابرسان تصمیم می‌گیرند کار حسابرسی را محدود کنند باید دیگر فعالیت های لازم  برای گنجانیدن در طرح حسابرسی را دوباره تعیین کنند. هر چه حسابرسی در مدت کمتری انجام شود، ساعات بیشتری را برای اجرای سایر فعالیت ها آزاد می‌کند.

نوشتن هدف های حسابرسی از اهمیت زیادی برخوردار است. به نگارش در آوردن هدف های حسابرسی، درک بهتری را از کارهایی که باید انجام شود، فراهم می‌آورد ; به انتقال این اطلاعات به اعضای گروه جسابرسی کمک می‌کند، بررسی مدیریت را آسان تر می‌نماید و الزامات مستند کردن را بر آورده می‌کند.

اهداف کلی و خاص حسابرسی:

درباره بررسی، رعایت و ارزیابی را می‌توانیم هدف های کلی حسابرسی بنامیم . حسابرسان معمولا برای هر هدف کلی حسابرسی، هدف های خاص حسابرسی نیز تعیین می‌کنند. برای مثال، یکی از اهداف کلی حسابرسی می‌تواند تعیین میزان رعایت مقررات دولتی باشد. این مقررات ممکن است چند بخش داشته باشد و هدف خاصی را برای هر بخش آن بتوان نوشت.

به علاوه حسابرسان می‌توانند برای هر جنبه کار حسابرسی، هدف یا اهداف خاص حسابرسی بنویسند.  تا کنون نحوه خاصی برای نوشتن هدف های خاص حسابرسی پدید نیامده است اما، حسابرسان، این اهداف خاص حسابرسی را کمک شایانی به تمرکز استراتژی و روش های حسابرسی یافته اند.
www.hesabdar1.ir

آمار بازدیدکنندگان سایت

1664776
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
273
169
1382
4798
6572
1664776

آی‌پی شما: 34.204.179.0
امروز: جمعه، 01 شهریور 1398 - ساعت: 23:06:17