حسابرسي مالي باب 7

www.hesabdar1.ir

حسابرسي مالي


باب هفتم


گزارش حسابرسان

مهمترین و با ارزش ترین خدمت حرفه حسابرسی،اظهار نظر مستقل و کارشناسانه درباره مطلوبیت صورتهای مالی است.چهارمین استاندارد گزارشگری به شرح زیر مقرر می‌دارد:

گزارش(حسابرسان)باید یا حاوی یک اظهار نظر درباره صورتهای مالی بطور کلی،یا بیانگر این واقعیت باشد که نظری نمی تواند اظهار شود.هنگامی که نظری کلی نتواند اظهار شود،دلایل آن باید بیان گردد.در تمام مواردی که نام حسابرس به نحوی با صورتهای مالی ارتباط پیدامی کند،گزارش باید بطور صرح بیانگر ویژگی هر گونه رسیدگی حسابرس و میزان مسئولیتی باشد که او به عهده می‌گیرد.

گزارش استاندارد حسابرسان از دو طریق الزامات این استاندارد را براورده می‌کند:(الف)بیان این مطلب که رسیدگیهای حسابرسان،طبق استاندارد های پذیرفته شده حسابرسی انجام شده است و (ب)اظهار این نظر که صورتهای مالی صاحبکار،طبق اصول پذیرفته شده حسابداری به نحو مطلوب ارائه شده است.

صورتهای مالی

مرحله نگارش گزارش حسابرسان زمانی آغاز می‌شود که حسابرسان مستقل،رسیدگیهای خود را تمام کرده و اصطلاحات پیشنهادی آنان نیز توسط صاحبکار،پذیرفته و ثبت شده باشد.

صورتهای مالی مورد گزارش حسابرسان مستقل معمولا عبارت است از:ترازنامه،صورت سود و زیان،صورت سود(زیان)انباشته و صورت گردش وجوه نقد.

افشا در صورتهای مالی

هدف یادداشتهای همراه صورتهای مالی،افشای کافی در مواردی است که اطلاعات منعکس در متن اصلی صورتهای مالی برای این منظور بسنده نباشد.گرچه تهیه و ارائه یادداشتهای مزبور نیز همانند متن صورتهای مالی به عهده صاحبکار است،حسابرسان مستقل معمولا در تهیه این یادداشتها به صاحبکار کمک می‌کنند تدوین یادداشتهای همراه صورتهای مالی،کاری دشوار است،زیرا،موضوعهای پیچیده باید به صورت روشن و مختصر آورده شود.

چند مورد زیرا از جمله ومواردی است که افشای آن به صورت مکمل،اجباری شده است:

حسابرسان هنگام تهیه و تدوین پیش نویس افشای مطالب برای گزارشگری مالی باید توجه داشته باشند که هدف افشا،تکمیل اطلاعات موجود در صورتهای مالی است نه تصحیح نادرستی اطلاعات ارائه شده در آنها.

گزارش استانداردحسابرسان

این گزارش دارای عنوان "گزارش حسابرسان مستقل" است و سه بند دارد نه دو بند.بند اول را بند مقدمه گویند.این بند،موارد زیر را به روشنی بیان می‌دارد(1)صورتهای مالی،حسابرسی شده است؛(2)صورتهای مالی،مسئولیت مدیریت است و (3) مسئولیت حسابرسان،بند دوم که نوع و ماهیت رسیدگیها را توصیف می‌کند،بند دامنه رسیدگی نام دارد.بند آخر،بند اظهار نظر،نظر حسابرسان را نسبت به منطق بودن یا نبودن صورتهای مالی با اصول پذیرفته شده حسابداری،ارائه می‌کند.

گزارش استاندارد تنها زمانی می‌تواند صادر شود که شرایط زیر تحقق یافته باشد:


در صورت تحقق نیافتن هر یک از شرایط بالا،چنانچه با اهمیت باشد،حسابرسان باید گزارش خود را به گونه ای مناسب،تعدیل کنند.

تعدیل گزارش حسابرسان ممکن است مستلزم تعدیل اظهار نظر یا توصیف ماهیت دامنه رسیدگی یا افزودن یک یا چند بند توضیحی به گزارش باشد.

ارائه یک اظهار نظر

راههای مختلف اظهار نظر کردن حسابرسان می‌تواند به شرح زیر خلاصه شود:

اهمیت

هر زمان که نقصهایی با اهمیت در صورتهای مالی صاحبکار وجود داشته باشد،حسابرسان باید گزارش خود را مشروط کنند؛و تنها در صورتی می‌توانند گزارش موافق(مقبول)ارائه دهند که نواقص موجود در صورتهای مالی،بی اهمیت باشد.اصطلاح با اهمیت می‌تواند چنین تعریف شود:"آن قدر مهم که بر تصمیمات استفاده کنندگان منطقی صورتهای مالی اثر بگذارد.

مفهوم اهمیت به حسابرساناین اجازه را می‌دهد که از مواردی هم که طبق نظریه حسابداری،"اشتباه"تلقی می‌شود،نظیر موارد زیر،نیز"چشم پوشی"کنند:

اهمیت

حسابرسان باید احتمال اینکه نتایج هرگونه برآوردی که صاحبکار به عمل وی آورد به گونه ای با اهمیت از اصول پذیرفته شده حسابداری انحراف داشته باشد را به دقت مورد توجه قرار دهند.به صرف اینکه مدیریت صاحبکار بگوید مبالغ این برآوردها بی اهمیت است یا اینکه چنین مبالغی در سالهای پیش بی اهمیت تلقی شده است،برآوردهای مورد نظر را قابل قبول نمی کند.حسابرسان باید مطمئن شوند که کلیه برآوردهای مدیریت،منطقی و معقول می‌باشد و همچنین باید اطمینان  یابندکه احتمال انحراف با اهمیت بین برآوردهای مزبور و مبالغی که در صورت بکارگیری اصول پذیرفته شده حسابداری بدست می‌آمد،وجود ندارد.

تحریفهای" بسیار با اهمیت" در صورتهای مالی

زمانی که نقصهای صورتهای مالی چنان عمده باشد که ارائه نظر مشروط نامناسب گردد،حسابرسان باید نظر مخالف اظهارکنند. اظهار نظر مشروط هنگامی نامناسب تلقی می‌شود که نقصهای صورتهای مالی از چنان اهمیتی برخوردار باشد که مطلوبیت کلی صورتهای مالی را تحت الشعاع قرار دهد،برای مثال،تحریفی که ناتوانی شرکت را در پرداخت بموقع بدهیها به صورت توانایی در پرداخت بموقع نشان می‌دهد،بقدر کافی با اهمیت است که وطلوبیت کلی صورتهای مالی را تحت الشعاع قرار دهد.

اظهار نظر موافق (مقبول)

حسابرسان هنگامی درباره صورتهای مالی صاحبکار نظر مواق اظهار میکنند که درباره مطلوبیت کاربرد اصول حسابداری ایراد با اهمیتی نداشته باشد و محدودیت رفع نشده ای در دامنه رسیدگی آنان باقی نمانده باشد.

افزودن عبارات توضیحی به اظهار نظر موافق

در برخی شرایط خاص، حسابرسان با وجود صدور نظر موافق،عباراتی توضیحی را به گزارش استاندارد اضافه میکنند.افزودن این عبارات توضیحی بعنوان یک ایرادتلقی نمیشود،زیرا از مسئولیت گزارشگری حسابرسان نسبت به صورتهای مالی نمی کاهد،بلکه عبارات مذکور تنها توجه استفاده کنندگان را به شرایطی عمده جلب می‌کند.حسابرسان برای نشان دادن تقسیم مسئولیت با یک موسسه حسابرسی دیگر، اشاره به ابهامی که می‌تواند اثر با اهمیتی بر صورتهای مالی داشته باشد،بیان نبودن یکنواختی در کابرد اصول حسابداری، تاکید بر یک موضوع خاص و توجیه انحرافی از اصول پذیرفته شده حسابداری،ممکن است عباراتی به اظهار نظر مواق بیفزایند.حسابرسان همچنین ممکن است یک بند توضیحی را به منظور بیان مسائل مربوط به اطلاعات مکمل یا دیگر اطلاعات همراه صورتهای مالی حسابرسی    شده به گزارش خود اضافه کنند.

اتکا بر کار سایر حسابرسان

گاه حسابرسان اصلی یک شرکت ناگزیر می‌شوند برای انجام دادن بخشی از ار حسابرسی به موسسه دیگری اتکاکنند.متداولترین وضعیتی که حسابرسان برکارسایر حسابرسان اتکا می‌نمایند،حسابرسی شرکتهای است که صورتهای مالی آنها تلفیق میشود.

حسابرسان اصلی برای تنظی مگزارش خود اساسا ً 3 راه برای تدوین عبارات گزارش دارند:


اگر سایر حسابرسان درباره یک شرکت فرعی،گزارش مشروط صادر نمایند حسابرسان رسمی چه کار باید نمایند ؟حسابرسان اصلی لزوما مجبور نیستند اظهار نظر مشترکشان را مشروط کنند.گزارش اظهار نظر مشترک درباره شخصیت تلفیقی صادر می‌شود که ممکن است در مقایسه با شرکت فرعی  رسیدگی شده توسط سایر حسابرسان،ازسطح کاملا متفاوتی  از اهمیت برخوردار است.

حسابرسان اصلی باید درباره حسن شهرت و استقلال حرفه ای آن حسابرسان پرس وجو نمایند.در مورد حسن شهرت می‌توانند از انجمنهای حرفه ای،دیگر حسابرسان مستقل یا بانکها پرس وجو نمایند.تاییدیه ای نیز باید از سایر حسابرسان در مورد رعایت استانداردهای استقلال حرفه ای در یافت کنند.ابهام

چنانچه در مورد نتیجه رویدادی احتمالی که بر صورتهای مالی صاحبکار اثر با اهمیتی دارد ابهامی عمده وجود داشته باشد،حسابرسان به منظور نشان دادن وجود ابهام مزبور باید یک بند توضیحی به گزارش خود اضافه کنند.طبق بیانیه شماره 5 هیات استانداردهای حسابداری مالی،

برای رویدادهای احتمالی که متحمل و بطور منطقی قابل برآورد میباشد باید در صورتهای مالی ذخیره تامین شود.قصور در این کار چنان انحرافی از اصول حسابداری خواهد بود که سبب ارائه نظر مشروط یا مخالف توسط حسابرسان میشود. در صورتی که رویدادی احتمالی بطور منطقی قابل برآورد نباشد،حسابرسان به استناد میزان اهمیت آن رویداد احتمالی و احتمال نامساعد بودن  نتیجه آن باید افزودن یک بند توضیحی را به گزارش خود مورد توجه قرار دهد.در مواردی که وجود یک زیان احتمالی با اهمیت،متحمل است ولی مدیریت قادر به برآورد آن نیست،حسابرسان باید یک بند توضیحی به گزارش موافق اضافه کنند.هنگامی که منطقا احتمال وجود زیانی می‌رود حسابرسان باید ضرورت یک بند توضیحی را مورد توجه قرار دهند. زیان با احتمال وقوع بعید،مستلزم بند توضیحی نیست.عدم یکنواختی در کاربرد اصول پذیرفته شده حسابداری

هر تغییری که اثر با اهمیتی برصورتهای مالی داشته باشد, گزارش حسابرس را تعدیل میکند حتی اگر حسابرسان با آن تغییر,موافقت کامل داشته باشند .تغییرات دربرآوردهای حسابداری نیاز به انعکاس در گزارش حسابرسان ندارد. تغییرات یک اصل پذیرفته شده . حسابداری به یک اصل پذیرفته شده دیگر,  سبب مشروط شدن گزارش حسابرسان نمیشود گزارش حسابرسان تنها به این دلیل تعدیل میشود که عدم یکنواختی را در کاربرد اصول قابل پذیرش حسابداری به روشنی بیان دارد بدیهی است ,چناچه صاحبکار روش خود را به یک اصل پذیرفته نشده حسابداری تغییر دهد ,حسابرسان باید گزارش خود را ب دلیل انطباق با اصول پذیرفته شده حسابداری,مشروط کنند یا نظر مخالف(مردود) اظهار دارند.

تاکید بر یک موضوع خاص

حسابرسان ممکن است گزارش موافقی (مقبولی) نیز صادر کنند که به دلیل تاکید بر برخی از عناصر صورتهای مالی صاحبکار,با متن گزارش استاندارد نباید تفاوت داشته باشد.

انحراف موجه از اصول رسمی حسابداری

استانداردهای حسابداری منتشر شده توسط مراجع ذیصلاح حرفه ای درحکم اصول پذیرفته شده حسابداری است. اما در مواردی نادر حسابرسان ممکن است برای دستیابی به هدف مهمتر- یعنی, مطلوبست ارایه صورتهای مالی- انحراف از اصول مذبور را مناسب بدانند. دراین گونه موارد, موارد حسابرسان هنوز هم می‌توانند گزارش موافق (مقبول) صادرکنند. اما باید انحراف مذبور را در یک بند توصیحی,چه پیش از بند اظهارنظر,چه پس از ان افشا نمایند.

اظهارنظر مشروط

اظهارنظر مشروط, مسئولیت حسابرسان را نسبت به مطلوبیت ارائه برخی از اجزای صورتهای مالی, محدود میکند. نظر مشروط بیانگر ان است که به استثنای نقصهای موجود در صورتهای مالی یا پاره ای محدودیت ها در دامنه رسیدگی حسابرسان, صورتهای مالی به نحو مطلوب ارایه شده است. گزارشهای حسابرسان در تمام مواردی که نظر مشروط اظهار میکنند باید دارای بند توضیحی جداگانه پیش از بند اظهارنظر باشد که دلایل شرط را فاش نماید. بند اظهارنظر گزارش مشروط شامل عبارت مناسب nعطف به n توضیحی است. میزان اهمیت موضوع شرط, عامل تعیین کننده برای استفاده از نظر مشروط است.

شرط در رابطه با اصول حسابداری

حسابرسان گاه ب دلیل موافق نبودن با اصول حسابداری مورد استفاده در تهیه صورتهای مالی مشروط اظهارکنند. اگر دلایل مخالفت حسابرسان به دقت برای صاحبکارتشریح شود. معمولا صاحبکار می‌پذیرد که صورتهای مالی را به شکل قابل قبول تغییر دهد. چنانچه صاحبکاربا اعمال تغییرات پیشنهادی موافقت نکند, حسابرسان مجبور میشوند گزارش خود را مشروط نمایند عبارت شرطی مورد استفاده در گزارش, همواره با واژه ی " ب استثنای" شروع میشود.

محدودیت در دامنه رسیدگی

محدودیت در دامنه رسیدگی حسابرسان هنگامی بوجود می‌اید که حسابرسان نتوانند بکی از روشهای حسابرسی متداول خود را اجراکنند. محدودیتها میتوانند از شرایط حاکم بر حسابرسی ناشی شود یا توسط صاحبکار بوجود اید.

دو یا چند شرط

گزارش حسابرسان می‌تواند به 2 یا چند دلیل مشروط شود, برای مثال گزارش حسابرسان ممکن است هم به دلیل محدودیت در دامنه رسیدگی و هم به دلیل مساله دیگری مشروط گردد که به اصول حسابداری مربوط می‌شود. در چنین حالتی , گزارش حسابرسان باید شامل عبارت شرطی و بندهای توضیحی برای هردو شرط باشد.

اظهارنظر مخالف (مردود)

نظر مخالف (مردود) نقطه مقابل نظر موافق(مقبول) است. یعنی نظری است مبنی بر این که صورتهای مالی, وضعیت مالی, نتایج عملیات و گردش وجوه نقد صاحبکار را طبق اصول پذیرفته شده حسابداری به نحو مطلوب نشان نمی دهد. درمواردی که حسابرسان نظر مخالف(مردود) ارائه می‌کنند باید شواهدی کافی برای اظهارنظر نامطلوب خود گرد اوری کرده باشند.


عدم اظهار نظر :

عدم اظهار نظر یعنی بی نظری، در هر کار حسابرسی بی نظری در مواردی نیاز می‌شود که محدودیتی اساسی در دامنه ی رسیدگی وجود داشته باشد یا شرایط دیگری مانع از رعایت استاندارهای پذیرفته شده حسابرسی توسط حسابرسان گردد.

تحمیل محدودیت اساسی در دامنه ی رسیدگی توسط شرایط موجود :

در مواردی که محدودیت رسیدگی چنان شدید یاشد که ارائه نظر مشروط نامناسب گردد حسابرسان نظری اظهار نمی کنند بلکه تنها بیان می‌دارند که نظری ندارند.

تحمیل محدودیت در دامنه ی رسیدگی توسط صاحبکار :

استانداردهای حرفه ای مقرر می‌دارد که در صورت تحمیل محدودیت های عهده در دامنه رسیدگی توسط صاحبکار، حسابرسان عموما باید نسبت به صورت های مالی آن عدم اظهار نظر کنند، دو دلیل برای این الزام وجود دارد : یکی عدم اظهار نظر برای صاحبکار نسبتا بی فایده است و دیگری این است که صاحب کاری که محدودیتی در دامنه ی رسیدگی حسابرسان ایجاد کند حتما چیزی برای پنهان کردن دارد.

عدم اظهار نظر جایگزین نظر مخالف نیست، عدم اظهار نظر تنها در مواردی می‌تواند ارائه شود که حسابرسان اطلاعات کافی برای رسیدن به یک نظر قطعی درباره صورت های مالی را نداشته باشند.

اظهار نظر های متفاوت درباره ی هر یک از صورت های مالی :

جهارمین استاندارد گزارشگر ی مقرر می‌دارد که حسابرسان باید درباره ی صورت های مالی به عنوان یک مجموعه اظهار نظر کنند، حسابرسان مجازند نسبت به یکی از صورت های مالی نظر موافق اظهار نظر کنند در حالی که نسبت به صورت های مالی نظر موافق اظهار کنند در حالی که نسبت به صورت های دیگر نظر مشروط، مخالف با عدم اظهار نظر ارائه می‌کنند . چنین وضعیتی نادر است اما در مواردی رخ می‌دهد که حسابرسان پس از شمارش موجودی های ابتدای دوره به کار دعوت می‌شوند در این موارد حسابرسان می‌توانند نسبت به مبالغ مندرج در تراز نامه پایان سال خود را متقاعد کنند اما نسبت به صورت های سود و زیان و سود و یا زیان انباشته و گردش وجوه نقد متقاعد نمی شوند . بدین ترتیب حسابرسان با اظخار نظر موافق نسبت به تراز نامه و عدم اظهار نظر به سایر صورت ها ممکن است خدمت مفیدی را ارائه دهند.

بهنگام کردن گزارش یعنی یا همان نظر قبلی را دوباره ارائه کنند یا، بسته به شرایط، نظر ی متفاوت از نظر قبلی خود اظهار نظر نمایند.کسب اطلاعات جدید ممکن است موجب شود که حسابرسان، نظر قبلی خود را تغییر دهند.

چنانچه صورتهای مالی مقایسه ای دوره های قبل حسابرسی نشده یا توسط حسابرسان دیگری رسیدگی شده باشد که گزارش آنان به همراه گزارش فعلی ارائه نمی شود، این حقایق باید در صورتهای مالی مربوط یا گزارش فعلی حسابرسان افشا گردد. هر گونه ایراد نمی شود،این حقایق باید صورتهای مالی مربوط یا گزارش فعلی حسابرسان گردد.هرگونه ایراد قابل ملاحظه درباره صورتهای مالی قبل باید در گزارش فعلی حسابرسان افشا شود

اصطلاحات :

آخرین روز اجرای عملیات : روزی که حسابرسان اجرای روشهای پی جویانه خود را در مورد یک کار حسابرسی، تمام می‌کنند.

اظهار نظر مشترک : یک گزارش حسابرسان که در آن، حسابرسان تصمیم می‌گیرند را حسابرسان دیگری که بخشی از واحد مورد رسیدگی را حسابرسی کرده اند، تقسیم کنند.

با اهمیت : اطلاعاتی که باید افشا شود تا ارائه صورتهای مالی، بیان می‌شود.

بند توضیحی : بندی در گزارش حسابرسان برای تاکید بر یک موضوع خاص یا بیان دلایل اظهار نظری غیر از نظر موافق.

بند دامنه رسیدگی بندی از گزارش حسابرسان که درآن حسابرسان ویژگی های رسیدگیهای خود را بیان می‌کنند.

بند مقدمه بندی از گزارش حسابرسان که درآن حسابرسان بیان می‌دارند که آنان صورتهای مالی را مورد رسیدگی قرار دادهاند و مسئولیت صورتهای مالی،با مدیریت شرکت است.

تغییرات حسابداری تغییر در یک اصل حسابداری،در یک برآورد حسابداری یا در شخصیت گزارشگری.

حسابرسان اصلی حسابرسانی که از کار و گزارش دیگر حسابرسان مستقلی که صورتهای مالی یک یا چند شرکت فرعی،شعبه یا قسمت صاحبکار حسابرسان اصلی را رسیدگی کرده اند استفاده می‌کنند.

عبارت تعدیلی عبارتی که به گزارش حسابرسان افزوده می‌شود تا مسئولیت پذیرفته شده توسط حسابرسان را نسبت به صورتهای مالی صاحبکار،روشن کند.

عبارت شرطی عبارتی که به بند اظهار نظر و گاه به بند دامنه رسیدگی افزوده می‌شود تا مسئولیت تقبل شده حسابرسان را نسبت به صورتهای مالی صاحبکار بکاهد.

عدم اظهار نظر گونه ای گزارس (حسابرسان)که در آن حسابرسان بیان می‌دارند نسبت به صورتهای مالی،نظری اظهار نمی کنند.

گزارش استانداردجمله بندی استاندارد یک گزارش موافق (مقبول)حسابرسان بدون تعدیلاتی چون تاکید بر یک  موضوع خاص وجود ابهامی با اهمیت تغییر در اصول حسابداری انحراف از اصوی رسمی حسابداری یا یک اظهار نظر مشترک.

محدودیت در دامنه رسیدگی چیزی که مانع از توانایی اجرای تمام روشهای حسابرسی می‌شود که حسابرسان اجرای آن را در شرایط موجود ضروری تشخیص می‌دهند.محدودیت در دامنه رسیدگی می‌تواند توسط صاحبکار تحمیل شود.ناشی از ملاحظات هزینه با شد یا توسط سایر شرایط تحمیل گردد.

نظر مخالف اظهارنظر حسابرسان مبنی بر این که صورتهای مالی وضعیت مالی نتایج عملیات و گردش وجوه نقد(شرکت)را طبق اصول پذیرفته شده حسابداری به نحو مطلوب نشان نمی دهد.

نظر مشروط نظر مشروط معرف آن است که صورتهای مالی به استثنای برخی محدودیتها در دامنه رسیدگی یا برخی موارد انحراف از اصول پذیرفته شده حسابداری به نحو مطلوب ارائه شده است.

نظر موافق(مقبول)نظر حسابرسان مبنی بر این که صورتهای مالی،وضعیت مالی نتایج عملیات و گردش وجوه نقد (شرکت)را طبق اصول پذیرفته شده حسابداری به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

صورتهای مالی مقایسه ای، تغییرات و روند تغییرات در وضعیت مالی و نتیج یک شرکت را برای دوره ای طولانی نشان می‌دهد و در نتیجه، برای سرمایه گذاران، مفیدتر از صورتهای مالی تنها یک دوره است.

هنگامی که صاحبکار صورتهای مالی مقایسه ای ارائه می‌کند، حسابرسان در صورتی باید نسبت به صورتهای مالی دوره های قبل گزارش بدهند که آنها را در گذشته، رسیدگی کرده باشند. حسابرسان در بند دامنه رسیدگی گزارش خود باید هم صورتها و هم دوره های مورد درسیدگی را مشخص کنند.گزارش حسابرس مستقل

حسابرس باید نتایج حاصل از شواهد حسابرسی کسب شده را بهد عنوان مبنای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی،مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.

اجزای اصلی گزارش حسابرس


گزارشهاي ويژه

حسابرسان از اصطلاح گزارشهاي ويژه براي توصيف گزارشهايي با مشخصات زير استفاده ميكنند


گرچه اصطلاح گزارش ويژه كلي به نظر ميرسد اما فقط به موارد فوق الذكر مربوط ميشود.

در تمامي موارد فوق در صدور گزارشها بايد دامنه كار و يافتها را كاملا مشخص شود.


حسابرس بايد با نامهايي همچون ترازنامه صورت سود وزيان و...با هوشياري برخورد كند مثلا ميتواند براي گويا شدن ازاصطلاح صورت دارائيها و بدهيهاي ناشي ازمعاملات نقدي استفاده كند.

گزارش حسابرسان اطلاعات مورد رسيدگي، مبناي حسابداري مورد استفادهومطلوب بودن ارائه اطلاعات بر مبنايمزبور بيان دارد.اهميت گزارش يك حساب خاص از صورت مالي كمتر از گزارشي است كه از مجموعه صورت مالي تهيه شده.

بطور كلي گزارش حسابرس بايد (1)اطلاعاتي را كه روشهاي مذبور در مورد انها بكر گرفته شده است مشخص كند(2)محدود بودن توزيع گزارش (3)روشهاي اجرا شده بيان شود(4)يافته ها بيان شود(5)نسبت به اطلاعات مورد رسيدگي عدم اظهار نظر ارائه دهد (6)تسريح كند كه گزارش حسابرس به مجموعه صورت مالي تسري پيدا نميكند.

نكته: حسابرسان در صورتي مي توانند گزارش رعايت صادر كنند كه قبل از ان صورتهاي مالي را مربوط را حسابرسي كرده باشد


گزارشی که صادر می‌شود بستگی به این دارد که تنها در خارج از کشور استفاده خواهد شد یا در داخل کشور. چنانچه قرار است از گزارش حسابرسان در خارج از کشور استفاده شود، حسابرسان می‌توانند (الف) گزارش استانداردی صادر کنند که برای نشان دادن اصول مورد استفاده در کشور دیگر، به گونه ای مناسب تعدیل شده باشد یا (ب) در صورت درک کامل مسئولیتهای مربوط به صدور گزارش در کشور دیگر، گزارش خود را به شکل متداول در آن کشور صادر نمایند.

گزارشهای بررسی صورتهای مالی میان دوره ای شرکتهای سهامی عام

کمیسیون اوراق بهادار و بورس طی مجموعه گزارشگری مالی شماره 1 خود افشای پاره ای اطلاعات میان دوره ای (گزارشهای مالی سه ماهه) را در یادداشتهای همراه صورتهای مالی سالانه از شرکتهای سهامی عام خواسته است. یادداشت مزبور می‌تواند با مهر "حسابرسی نشده"  علامتگذاری شود، هرچند که جزیی از یادداشتهای همراه صورتهای مالی است. طبق مقررات کمیسیون اوراق بهادار و بورس، گزارشهای مالی میان دوره ای شرکتهای سهامی عام تحت نظارت کمیسیون مزبور ارائه شود. بررسی این گونه صورتهای مالی میان دوره ای و حسابرسی نشده را توسط حسابرسان مستقل، کمیسیون به شدت توصیه کرده است.

رهنمودهای لازم در موارد بررسی گزارشهای مالی میان دوره ای را استانداردهای حسابرسی برای حسابرسان فراهم آورده است. هدف بررسی، فراهم آوردن اطمینانی نسبی از انطباق اطلاعات موجود در صورتهای مالی میان دوره ای با اصول پذیرفته شده حسابداری است.

روشهای مورد استفاده در بررسی گزارشهای میان دوره ای اساسا شامل پرس و جو و اجرای روشهای تحلیلی است.

بررسی، برای اظهار نظر کردن حسابرسان درباره مطلوبیت صورتهای مالی، کافی نیست. بنابراین، بند میانی گزارش حسابرسان با ارائه عدم اظهار نظر به پایان می‌رسد. در صورت کشف هر گونه انحراف از اصول پذیرفته شده حسابداری در اثر انجام شدن بررسی، گزارش حسابرسان باید تعدیل شود تا انحراف (یا انحرافهای) را توصیف کند. هر صفحه از صورتهای مالی میان دوره ای باید به روشنی با مهر "حسابرسی نشده" علامتگذاری شود و تاریخ گزارش نیز باید تاریخ تکمیل بررسی باشد

برای آن که حسابرسان بتوانند بررسی را انجام دهند باید شناخت کاملی از سیستم و نحوه عمل حسابداری و گزارشگری صاحب کاری داشته باشند. چنین شناختی مبنای پرس و جوی هوشمندانه و تفسیر نتایج حاصل از اجرای روشهای تحلیلی را برای حسابرسان فراهم می‌آورد. از آنجا که حسابرسان، صورتهای مالی سال گذشته صاحبکار را حسابرسی فعلی حسابرسی نشده باشد، چنین شناختی باید پیش از اجرای بررسی بدست آید. حسابرسانی که بررسی را انجام می‌دهند باید به گونه مقرر در آیین رفتار حرفه ای، مستقل از صاحبکار باشند.

خدمات بررسی برای شرکتهای سهامی خاص

حسابرسی برای شرکتهای سهامی عام به دو دلیل توجیه اقتصادی دارد: (1) جدایی مالکیت از مدیریت این گونه شرکتها و (2) صرفه اقتصادی – با بزرگتر شدن اندازه شرکت، هزینه حسابرسی به همان مقیاس افزایش نمی یابد.

اصول حسابرسی مالی

بخش بزرگی از فعالیت حرفه ای اغلب موسسات حسابرسی را برآورده کردن نیازهای واحدهای تجاری کوچک تشکیل می‌دهد. شرکتهای سهامی خاص احتمالا تنها صاحبکاران موسسات حسابرسی خیلی کوچک را تشکیل می‌دهند. انجمن حسابداران رسمی آمریکا به منظور راهنمایی حسابرسان در انجام دادن کارهای حسابداری این گونه شرکتها اقدام به تشکیل کمیته استانداردهای خدمات بررسی و حسابداری (1) نموده است. مسئولیت وضع استانداردهای حرفه ای مربوط به ارتباط حسابرسان با صورتهای مالی حسابرسی نشده شرکتهای کوچکی که سهامی عام نمی باشند به عهده این کمیته واگذار شده است. استانداردهای وضع شده توسط این کمیته که با شماره ترتیبهای پیاپی منتشر می‌گردد، بیانیه استانداردهای خدمات بررسی و حسابداری  نامیده می‌شود.

بیانیه استانداردهای خدمات بررسی و حسابداری شماره1 دو نوع کار را در ارتباط با صورتهای حسابرسی نشده شرکتهای سهامی خاص مقرر داشته است: (1) تنظیم (صورتهای مالی)، شامل تهیه صورتهای مالی بدون تلاش برای اثبات مطلوبیت ارائه آنها و (2) بررسی (2ورتهای مالی)، شامل پی جوییهای محدود، بمراتب محدودتر از حسابرسی، به منظور تأمین اطمینان نسبی از ارائه شدن صورتهای مزبور طبق اصول پذیرفته شده حسابداری. مقررات زیر درباره انتخاب کردن صاحبکار و ضرورت تهیه موافقتنامه (خدمات) هم در مورد تنظیم صورتهای مالی و هم در مورد بررسی صورتهای مالی، کاربرد دارد. خدمات تنظیم صورتهای مالی، گونه ای از خدمات حسابداری است که در بخش آخر این فصل بطور مفصل بحث می‌شود.انتخاب کردن صاحبکار :

یکی از عناصر اسا سی کنترل کیفیت در موسسا ت حسابرسی، شیوه های انتخاب صاحبکاران  و تداوم همکاری با آنهاست. هدف این گونه رویه ها و سیا ستها، به حداقل رسا نیدن خطر وابستگی است که مدیریت آنها،درستکار نیست . برقرار کردن ارتبا ط با حسابرسان قبلی، راهی است برای کسب کردن

اطلاعات درباره صاحبکار با لقوه .

بیانیه ی استا نداردهای خدما ت بررسی و حسا بداری، رهنمودها یی را برای برخی پرس وجوها از حسابرسان قبلی جهت حسابرسان ارائه نموده است . این پرس و جوها با ید شا مل پرسش درباره ی درستکاری مدیریت، هرگونه عدم توافق در مورد اصول حسابداری و دلایل تغییر حسابرسان توسط صاحبکار باشد. تصمیم گیری درباره ی تما س گرفتن یا تما س نگرفتن با حسابرسان قبلی به قضاوت حسابرسان جانشین بستگی دارد. اما چنا نچه برقراری ارتبا ط با رضایت صاحبکار باشد، حسابرسان قبلی عموما با ید این درخواست را اجا بت کنند .

موافقت نامه خدمات بررسی و تنظیم صورتهای مالی :

تنظیم صورتهای ما لی و بررسی، خیلی متفاوت از حسابرسی می‌باشد . تهیه و تنظیم موافقت نامه ای که نوع وماهیت خدما ت و مسئولیتی را که حسابرسان به عهده می‌گیرند، به روشنی معلوم می‌کند برای حسابرسان حا یز اهمیت است . این موافقت نا مه با ید محدودیت خدما ت مورد ارائه و نوع  آن گزارشی را روشن سازد که قرار است حسابرسان صادر کنند .

روش های بررسی :

ماهیت روش های  بررسی در شرکت های سهامی خاص همانند روش های بررسی صورتهای مالی میان دوره ای شرکت های سهامی عام است . حسابرسان برای ارزیا بی پاسخ های دریا فتی و نتا یج حاصل از دیگرروش ها یشان با ید شناختی از اصول حسا بداری درصنعت صاحبکارو شناختی کا مل از صاحبکار به دست آورند . شناخت فعا لیت های صاحبکاربا ید شنا ختی کلی از سازمان شرکت ، شیوه های عملیاتی آن و نوع و ماهیت حسابهای مندرج در صورتهای ما لی آن باشد .

گزارش های بررسی :

بررسی، مبنایی را برای حسابرسان فراهم می‌آورد که با اطمینان نسبی اظهار دارند موردی را نیافته اندکه سبب شود تعدیلات با اهمیتی در صورتهای ما لی صورت گیرد. به دلیل محدود بودن دامنه روش

های مورد استفاده، این اطمینان نسبی کفایت می‌کند .

انحراف از اصول پذیرفته شده حسا بداری :

عدم یکنواختی کاربرد اصول پذیرفته شده حسا بداری یا وجود ابهام عمده، سبب تغییری درآن گزارش بررسی نمی کند، اما در صورت انحراف با اهمیت از اصول پذیرفته شده از حسا بداری، آن گزارش با ید تعدیل گردد. نوع وماهیت و آثار آن بر صورتهای ما لی، در صورت مشخص بودن، با ید در بند جداگانه ای تشریح گردد .

نامه پشتیبانی :

موسسات سرمایه گذاری که انتشار اوراق بهادار را تضمین می‌کنند، اغلب از حسابرسان مستقلی که صورتهای ما لی  ( شرکت ناشر اوراق بهادار )  حسابرسی کرده اند می‌خواهند که نامه ای خطاب به آنان بنویسند . این نامه که به طور متداول نامه پشتیبانی نامیده می‌شود معمولا شامل موارد زیر است :


حسابرسان داخلی، حسابرسی مستقل صورتهای ما لی را هدایت و سرپرستی نمی کنند .هر گونه از این صورتهای ما لی که براسا س  قانون اوراق بهادار مصوب 1934 به بورس اوراق بهادار ارائه می‌شود باید توسط حسابرسان مستقل حسابرسی شود .


آمار بازدیدکنندگان سایت

1664703
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
200
169
1309
4725
6572
1664703

آی‌پی شما: 34.204.179.0
امروز: جمعه، 01 شهریور 1398 - ساعت: 22:06:36