حسابرسي مالي باب 8

حسابداری و حسابرسی مینایی و همکاران         www.hesabdar1.ir

حسابرسي مالي


باب هشتم
سازمان حسابرسی داخلی :

واحدهای حسابرسی داخلی در مقایسه با دیگر واحدها ی سازمانی، معمولا از تعداد کارکنان کمتری برخوردار است . در برخی سازمانها ممکن است فقط یک حسابرس داخلی و در برخی بیش از 100 حسابرس داخلی در استخدام خود داشته باشند . رئیس حسابرس داخلی  مسئولیت مسئولیت کلی  واحد حسابرسی داخلی را عهده دار می‌باشد، هدایت کلی واحد حسابرسی داخلی  را به عهده دارد، فرآیند برنامه ریزی را تعیین می‌کند، سیا ستها و روش های حسابرسی را مشخص می‌نما ید، مدیریت همه کارکنان را به عهده دارد، کار حسابرسی داخلی  و حسابرسی مستقل را هماهنگ و بررسی و برنامه  کیفی حسابرسی داخلی را تدوین می‌کند . رئیس  حسابرسی داخلی وظیفه رابط کمیته حسابرسی را نیز دارد .

حسابرسان ارشد، عملیات حسابرسی را در همه ابعاد، نظارت و سرپرستی می‌کنند و بیشترکارهای تفصیلی را انجام می‌دهند. حسابرسان ارشد معمولا دارای دست کم  سه سال تجربه کارحسابرسی می‌باشند .

عوامل عملی موثر بر حسابرسی داخلی :

چند گروه از عوامل عملی می‌تواند اثر با اهمیتی بر کار واحد حسابرسی داخلی داشته باشد:چهارنوع از این عوامل عملی عبارت است از : حسابرسی های موردی،  نقش های چند گانه واحد های داخلی، کمیته حسابرسی و سازمانهای با پراکندگی جغرافیایی زیاد .هر سازمانی برای تامین نیازهای خود و بنا به شرایط واقعی و موجود، ازروش ها و اصولی پیروی می‌کندکه ممکن است بر نحوه ی اجرای  واحد حسابرسی آن تاثیر بگذارد .

حسابرسی های موردی :

تقریبا در تمام واحدهای اقتصادی این مسئله اتفاق می‌افتد که حسابرسان داخلی با ید یک حسابرسی برنامه ریزی شده قبلی را متوقف کنند و به یک رسیدگی پیش بینی نشده بپردازند . حسابرسان پس از تکمیل این رسیدگی دوباره طبق برنامه خود به حسابرسی قبلی می‌پردازند . تصمیم گیری درباره ی حسابرسی موردی بهتر است که با توجه به خطر صورت گیرد .   

نقش های چند گانه :

حسابرسان درانجام وظا یف عادی خود می‌توانند از خطوط ارتبا طا ت  سازمانی عبور کنند.آموزشی که در زمینه سیستم های کنترل داخلی دیده اند، دور نمایی از سازمان واجزای مختلف آن را برای آنها فراهم می‌کند . از لحاظ زمان نیز ممکن است انعطا ف پذیری بیشتری داشته باشند. برخی از واحدهای حسابرسی داخلی ممکن است، درگیر مسا ئل ارزیا بی مدیریت و عملکرد واحد اقتصادی شوند . شیوه های  خاص  حسابرسی برای این گونه ارزیا بی ها که اغلب ( حسابرسی مدیریت )  و ( حسابرسی عملکرد) نامیده می‌شود نیز به وجود آمده است .  واحد حسابرسی داخلی ممکن است  در گیر برنا مه ریزی و حتی طراحی  روش های عملیاتی نیز بشود،  به ویژه در مواردی که این روش ها جز سیستم کنترل داخلی محسوب می‌شوند.گر چه حسابرسان داخلی نبا ید در طراحی چنین سیستم هایی مشارکت کنند اما، اغلب از آنان خواسته می‌شود که کنترل های پیش بینی شده برای این سیستم ها را در مراحل برنامه ریزی  و طراحی، ارزیا بی نمایند .

موارد زیادی به وجود می‌آید که  کارهایی از واحد حسابرسی داخلی خواسته می‌شود که در محدوده وظا یف آن نیست . نکته این نیست که حسابرسان داخلی نبا ید این کارها را انجام دهند . بلکه اگر انجام دهند، حسابرسان ومدیریت با ید تفاوت های انجام دادن این گونه وظا یف را به گونه ای تشخیص دهند که اجرای این وظا یف کمترین تضاد را با مسئولیت های اصلی واحد حسابرسی داخلی داشته باشد .

کمیته حسابرسی :

مشکل عمده دیگری که در عمل وجود دارد، چگونگی برقرای ارتبا ط نزدیک بین کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی است  . اعضای  کمیته حسابرسی معمولا ازمدیران غیرموظف انتخاب می‌شوند واغلب دارای مسئولیت های حرفه ای زیادی می‌باشند .محل کار و مسئولیت آنها از محل شرکت دوراست وتنها یک یا دو باردرسال جلسه تشکیل می‌دهند . کمیته حسابرسان با این شرایط به سختی می‌تواند واحد حسابرسی داخلی را اداره کند .خدمات اعتبار دهی- سایر اطلاعات

در این بخش، سه نوع از کارهای اعتباردهی حسابرسان،یعنی،صورتهای مالی برآوردی، سیستم کنترل داخلی حسابداری و حسلبرسی عملکرد مدیریت، بحث می‌شود.

صورتهای مالی بر آوردی

حسابرسان اغلب با برآوردهای مالی و پیش بینی های خاص مالی در گیرند. برآوردهای مالی، اطلاعاتی را درباره وضعیت مالی،نتایج عملیات و گردش وجوه نقد مورد انتظار شرکت ارائه می‌کند؛ در حالیکه،پیش بینی  های خاص مالی،نتایج مورد انتظار را با در نظر گرفتن یک یا چند پیش فرض،ارائه می‌دارد.

رسیدگی

حسابداران برای رسیدگی به صورتهای مالی برآوردی،شواهدی را درباره روشهای صاحبکار برای تهیه ی

صورتهای مزبور بدست می‌آورند، مفروضات زیر بنایی صورتها را ارزیابی می‌کنند،تائیدیه ای کتبی از صاحبکار می‌گیرند وپیروی صورتهای مزبور را از رهنمودهای رسمی، ارزیابی می‌نمایند. گزارشی که حسابداران صادر می‌کنند، بیان کننده آن است که ارائه صورتهای مزبور، طبق رهنمودهای رسمی می‌باشد و مفروضات زیر بنایی تهیه آنها،مبنایی منطقی برای آن صورتهاست. گزارش حسابداران تحت هیچ شرایطی نباید قابلیت دستیابی پیش بینی ها را گواهی کند.

گزارش سیستم کنترل داخلی حسابداری

یکی دیگر از گونه های خاص گزارش حسابداران،گزارش درباره کفایت سیستم کنترل داخلی حسابداری صاحبکار است. رهنمودهای لازم برای صدور چنین گزارشی را استاندارد حسابرسی"گزارش سیستم کنترل داخلی حسابداری "ارائه کرده است. این گزارش می‌تواند بر پایه یک مطالعه و بررسی خاص یا تنها بر پایه ارزیابی سیستم کنترل داخلی که در اجرای حسابرسی صورتهای مالی به عمل آمده است، صادر شود د. درهر دو حالت،حسابرسان صادر کننده گزارش باید مستقل از صاحبکار باشند.

تفاوت گزارش سیستم کنترل داخلی با نامه مدیریت در این است که گزارش سیستم کنترل داخلی به قصد توزیع بین اشخاص خارج از شرکت صادر می‌شود . بر عکس،نامه مدیریت تنها برای استفاده مدیریت شرکت صادر می‌گردد ونیاز به عبارات پیشگرانه ای ندارد که در گزارشهای به اشخاص خارج از شرکت بکار گرفته می‌شود . اشخاص خارج از شرکت که مایل  به آگاهی از کفایت سیستم کنترل داخلی شرکت می‌باشند به احتمال  خیلی زیاد  عبارتند از مقامات ذیصلاح قانونی و پیمانکاری که با شرکت،قرارداد امانی دارد.

حسابداران ممکن است به گونه های مختلف زیر برای ارائه گزارش سیستم کنترل داخلی بکار دعوت شوند:

اظهار نظر درباره سیستم کنترل داخلی حسابداری

هدف سیستم کنترل داخلی حسابداری،فراهم آوردن اطمینانی منطقی است برای مدیریت شرکت که از داراییهای شرکت محافظت می‌شود و مدارک مالی شرکت برای تهیه صورتهای مالی،قابل اتکا ست.

هنگامی که حسابرسان، سیستم کنترل داخلی حسابداری را به منظور اظهار نظر درباره سیستم،رسیدگی می‌کنند باید:
گزارشهای با نشر محدود درباره سیستم کنترل داخلی حسابداری

حسابرسان ممکن است تنها درباره بخشهای محدودی از سیستم کنترل داخلی حسابداری صاحبکار گزارش ارائه کنند.این گونه گزارشها میتواند برای استفاده اختصاصی مدیریت یا اشخاص ثالث مشخصی،چون مقامات ذیصلاح قانونی،تهیه شود.این گزارشها باید محدودیت هدف از ارزیابی سیستم کنترل داخلی حسابداری را تشریح و توزیع آن را محدود کند.

حسابرسی عملکرد مدیریت

اصطلاح حسابرسی عملکرد مدیریت 1) به معنای رسیدگی جامع به یک واحد عملیاتی از یک سازمان به منظور ارزیابی عملکرد آن در مقایسه با هدفهای تعیین شده مدیریت است 2)و اثربخشی 3) یک واحد عملیاتی بخصوص از سازمان متمرکز است.

استقاده کنندگان عمده از گزارش حسابرس عملکرد مدیریت،مدیران سطوح مختلف میباشند. علاوه بر اینها، حسابرسان عملکرد همواره به دنبال نشانه و فرصتی برای بهبود جریان امور و عملیات واحد تجاری میباشند.

گزارش حسابرسان عملکرد به مدیریت ارشد سازمان ارائه میشود و حاوی خلاصهای از یافتههای حسابرسان است.این گزارش عموما پیشنهادهایی برای بهبود کنترلهای داخلی اداری ارائه میدهد و مواردی را مشخص میکند که میزان رعایت کنترلهای اداری،کمتر از حد کفایت است.

خدمات حسابداری

از آنجا که حسابرسان مستقل در زمینههای حسابداری و نیز اعتباردهی تخصص دارند، بسیاری از صاحبکاران از آنان میخواهند که علاوه بر اعتباردهی یا به جای آن،خدمات حسابداری به آنان ارائه کنند.گزارشهای حاصل از خدمات حسابداری هیچ اطمینان صریحی را درباره مطلوبیت ارائه اطلاعات به صاحبکار نمیدهد. به همین دلیل،حسابدارانی که خدمات حسابداری را ارائه میکنند لزوما نباید مستقل از صاحبکار باشند، گرچه عدم استقلال آنان نیز باید در گزارش آنان ذکر شود.

تنظیم صورتهای مالی شرکتهای سهامی خاص

تنظیم یعنی تهیه صورتهای مالی از روی مدارک حسابداری و سایر ادعاهای صاحبکار. هدف از تنظیم، مرتب کردن ادعاهای صاحبکار به شکل صورتهای مالی است.حسابرسان باید حداقل صورتهای تنظیم شده را از لحاظ تناسب شکل و یافتن اشتباهات با اهمیت آشکار، مطالعه کنند. حسابرسانی که به خدمات تنظیم صورتهای مالی میپردازند نباید اطلاعاتی را بپذیرند که ظاهرشان منطقی نیست!چنانچه اطلاعات ارائه شده توسط صاحبکار،نادرست،ناقص یا به هرشکل ناراضی به نظر رسد،حسابرسان باید برای تجدید نظر در آن اطلاعات اصرار ورزند. چنانچه صاحبکار از تجدیدنظر در آن اطلاعات خودداری کند،حسابرسان باید از کار کناره گیری نمایند.

- مانده حسابهاي غير قطعي سال قبل از طريق اين حساب به سال مورد رسيدگي انتقال يافته است . 2- تغييرات سرفصل حساب فوق طي سال مورد رسيدگي با توجه به ضوابط ومقررات انجام پذيرفته و متكي به اسناد ومدارك مي باشد. 1- گردش حساب فوق از دفاتر استخراج شده ومانده ابتداي سال با تراز سال قبل مطابقت دارد. 2- اقلام ثبت شده در بدهكار حساب فوق سندرسي گرديده واطمينان حاصل شود كه كه: 3- با بررسي ساير اقلام ثبت شده در سر فصل حساب فوق از صحت ثبت هاي انجام شده اطمينان حاصل كرده وهر گونه اقلام غير مادي استخراج و مورد بررسي قرار گيرد. 1-ضوابط ممقررات قانوني در رابطه با اخذ، نگهداري واسترداد سپرده ها رعايت شده است . 2- كليه سپرده هاي دريافتي به موقع وبه مبلغ صحيح ثبت شده است واقلام ثبت شده در حساب فوق صرفا در رابطه با سپرده هاي دريافتي مي باشد . 3- كليه سپرده هاي دريافتي، نزد خزانه ويا حسابهاي بانكي مربوط حسب مورد نگهداري مي شود. 1- گردش حساب سپرده هاي دريافتي به تفكيك اشخاص ونوع سپرده اخذ ويا تهيه گرديده وضمن كنترل جمع، مانده و گردش آنبا دفاتر مطابقت گردد. 2- ضمن بررسي حسابهاي بانكي، اطمينان حاصل شود كه جهت دريافت سپرده ها نيز استرداد آنها حسابهاي بانكي مستقلي افتتاح شده است . 3- صورت مغايرات بانكي حسابهاي سپرده (حساب جاري تمركز وجوه سپرده ورد وجوه سپرده ) اخذ واقلام باز صورت مغايرت پيگيري ومورد بررسي قرار گيرد. 4- با بررسي اجمالي گردش حساب سپرده هاي در يافتي، اقلام غير مرتبط وغير متعارف شناسايي وموارد پيگيري گرديده ونتيجه در كار برگ رسيدگي درج گردد. 5- سپرده هاي مربوط به پيمانهاي خاتمه يافته مشخص شده ودلايل عدم استرداد آنها مورد بررسي قرار گيرد . 1- كسور قانوني طبق مقررات از منابع پرداختي كسر گرديده است . 2- كليه كسور قانوني در حسابهاي فوق ثبت شده است. 3- كليه وجوه پرداختي به ارگانهاي مربوط داراي مستندات كافي مي باشد. 4- كسور قانوني به موقع به ارگانهاي ذيربط پرداخت شده است. 1 – قوانین و مقررات کامل بر حرفه و عملیات حسابرسی را به طور کامل بداند. 2 - آگاهی متعارفی از قوانین و مقررات تجاری کشور داشته باشد. 3 – با قوانین و مقررات حاکم بر موسسه تحت رسیدگی و معاملات و فعالیتهای آن آشنا باشد. 2 – در پی افزایش روزافزون شرکتهای دولتی، شرکت سهامی حسابرسی که سهام آن تماماً متعلق به دولت بود در سال 1350 تشکیل گردید. مالکیت و تسلط بخش عمومی بر تعدادی از شرکتها و سایر واحدهای اقتصادی به دنبال ملی کردن تعدادی از صنایع و مصادره تعدادی از شرکتها در سالهای 59 تا 61 موجب ایجاد موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و برنامه، بنیاد مستضعفان، شاهد شد این موسسات در هم ادغام شدند و سازمان حسابرسی عملاً در سال 1367 شروع به فعالیت کرد و کلیه وظایف بازرسی قانونی و امورحسابرسی به این سازمان محول گردید و آنها باید با قانون و اساسنامه سازمان حسابرسی آشنا باشند. 3 – علاوه‌بر قوانین و مقررات فوق که مقرراتی را درباره حسابرسی وضع کرده است با توجه به قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی وظایف بازرس و حسابرس تلفیق شده است. 4 – به دنبال اتخاذ سیاستهای جدید اقتصادی در سال 1372 قانونی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که نحوه استفاده از خدمات تخصص و حرفه‌ای حسابداران رسمی را برای حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای سهامی و برخی دیگر از موسسات انتفاعی مقرر می‌دارد. 1.جمع ستونهای دفتر روزنامه عمومی را کنترل کنید. 2.تعدادی از ثبتهای دفتر عمومی را سندرسی کنید.(سندرسی یعنی رسیدگی به مدارک اولیه و مثبته ای که مبنای ثبت قرار گرفته است مانند سفارش خرید،فاکتور،رسید انبار،قراردادهای خرید و فروش، صورتجلسات هیئت مدیره و مجامع عمومی ) 3.دفتر روزنامه عمومی را برای یافتن ثبتهای غیر عادی مرور کنید. 4.از وجود مصوبه های لازم برای ثبتهای دفتر روزنامه عمومی اطمینان حاصل کنید.(بررسی و تصویب تمام ثبتها توسط مدیر امور مالی یا مسئول مناسب دیگری پیش از ثبت شدن) 1. کفایت کنترلهای داخلی معاملات نقدی 2. اعتبار مبالغ ثبت شده(وجود ومالکیت) 3. ثبت دفاتروبودن تمام حسابهای وجوه نقد(کامل بودن) 4. صحت محاسبات ریاضی جداول وصورتهای وجوه نقد ومطابقت آنها با حسابهای دفتر کل(صحت محاسبات ریاضی) 5. کفایت افشاومطلوبیت ارایه وجوه نقد؛شامل وجوه با محدودیت(مانند مانده جبرانی) 1. وضعیتی را به وجود آورند که مبلغ 000/000/25 ریال بیش از موجودی واقعی وجوه نقد است یا 2. سبب کاهش موجودی وجوه نقد به 000/000/25 ریال شده است. 1. برداشت از وجوه نقد دریافتی؛قبل از ثبت انها. 2. پرداخت بابت مواد وکالایی که دریافت نشده باشد. 3. پرداختهای تکراری 4. پرداخت اضافی به کارکنان 5. پرداخت بابت مخارج شخصی روسا یا اشخاص وابسته. 1. از تمام وجوه نقدی که باید وصول می‌شد در واقع دریافت شده به دقت ثبت گردیده وبه موقع به بانک واگذار شده است. 2. پرداختهای نقدی تنها برای هدف مجاز صورت گرفته و به درستی ثبت دفاتر شده است. 3. موجودی وجوه نقد در حد کفایت ونه بیشتر و براساس پیش بینی دریافت و پرداخت مربوط به عملیات عادی نگهداری می‌شود. 1. به هیچیک از کازکنان اجازه داده نشود که تمام امور مربوط به یک معامله را از ابتدا تا انتها به تنهایی انجام دهد. 2. امور مربوط به حفاظت وجوه نقد را از امور دفترداری آن تفکیک کنید. 3. امور مربوط به دریافت وجوه نقد تا سر حد امکان متمرکز کنید. 4. وجوه دریافتی را بی درنگ در دفاتر ثبت کنید. 5. مشتریان را ترغیب کنید که بابت وجوه پرداختی خود رسید دریافت کنندو جمع نوارهای صندوق(بطور مرتب)مشاهده و کنترل کنید. 6. دریافتیهای هر روز را دست نخورده به بانک بسپارید. 7. تمام پرداختیهای نقدی را با چک انجام دهید بجز پرداخت هزینه های اندک که از تنخواه گردان پرداخت می‌شود. 8. صورت مغایرات بانک همه ماهه توسط شخصی تهیه شود که مسیولیتی در مورد صدور چک یا حفاظت از وجوه نقد نداشته باشد.صورت مغایرت باید توسط یکی از روسای مربوط کنترل و بررسی گردد. 1. شناختی از سیستم کنترل داخلی کسب کنید. 2. خطر کنترل را برآورد و آزمون های اضافی کنترل ها را طراحی کنید. 3. آزمون های اضافی کنترل ها را اجراکنید. 4. صورت ریز مانده حساب های وجوه نقد را دریافت وبا دفترکل تطبیق دهید. 5. وجوه نقد موجود در شرکت ها را شمارش کنید. 6. انقطاع زمانی دریافت ها و پرداخت های نقدی را کنترل کنید. 7. هر گونه چک با مبلغ  گزاف یا غیر عادی را در وجه اشخاص وابسته پی جویی کنید. 8. صورت مغایرت بانک را به تاریخ ترازنامه از صاحبکار دریافت کنید. 1. کفایت سیستم کنترل داخلی اوداق قابل داد و ستد. 2. اعتبار اوراق بهادار قابل دادوستد از لحاظ موجود بودن و تحقق مالکیت صاحب کار(وجود ومالکیت) 3. ثبت دفاتر بودن تمام اوراق قابل داد و ستد(کامل بودن). 4. صحت محاسبات ریاضی مدارک و جداول مربوط به اوراق بهادار قابل داد وستد و مطابقت آنها با حساب‌های دفتر کل (صحت محاسبات ریاضی). 1. تفکیک وظایف صدور مجوز خرید و فروش بهادار، حفاظت از اوراق بهادار و ثبت سرمایه‌گذاری‌ها و واگذاری این مسؤلیت‌ها به افراد مستقل. 2. وجود صورت ریز کاملی از تمام اوراق بهادار به شرکت و درآمد های بهره وسود آنها. 3. خرید اوراق بهادار به نام شرکت. 1.شناختی از سیستم کنترل داخلی اوراق بهادار کسب کنید. 2.خطر کنترل را برآوردوآزمون های اضافی کنترل ها را برای اوراق بهادار طراحی کنید. 3.آزمون های اضافی کنترلها را در مورد آن گروه از کنترلهای داخلی اجرا کنید. 4.برای اوراق بهادار امانی نزد دیگران تاییدیه دریافت کنید. 5.اوراق بهادار خریداری یا فروخته شده طی سال را سند رسی کنید. 6.ارزش بازاراوراق بهادار را به تاریخ ترازنامه تعیین کنید. 7.روش های تحلیلی را اجرا کنید. 8.روش حسابداری اوراق بهادار را ارزیابی کنید. 1-کاربرگ اصلی دریافتنیها وفروش 2-جدول سنی بدهکاران 3-تجزیه وتحلیل سایر حسابهای دریافتنی 4-تجزیه وتحلیل اسناد دریافتنی وبهره آنها 5-تجزیه وتحلیل ذخیره مطالبات واسناد مشکوک الوصول 6-تجزیه وتحلیل مقایسه ای معاملات فروش بر حسب ماه،محصول یا منطقه جغرافیایی، یا فروش پیش بینی شده با فروش واقعی 1-شناختی کافی از سیستم کنترل داخلی دریافتنیها و فروش بدست آورید. 2-خطر کنترل را تعیین کنیدوآزمونهای اضافی کنترلها را طراحی کنید. 3-آزمونهای اضافی کنترل را درمورد ان دسته از کنترلها اجرا کنید که می‌خواهید به منظور محدود کردن خطر کنترل وکاهش میزان آزمونهای محتوا برآنها اتکا کنید. 1-جنبه های مهم نمونه ای از معاملات فروش را رسیدگی کنید. 2-نمونه ای از مدارک حمل وارسال کالا را با فاکتورهای فروش مقایسه کنید. 3-چگونگی استفاده وصدور مجوز اعلامیه های بستانکار را بررسی کنید. 4-تعدادی از نوارهای صندوق وبرگه های فروش را با روزنامه فروش مغایرت گیری کنید. 5-خطر کنترل را دوباره برآورد وازمونهای محتوای دریافتنیها و فروش را طراحی کنید. 1-جدول سنی بدهکاران را دریافت کنید وبا دفاتر کل ومعین مطابقت دهید. 2-صورت تجزیه وتحلیل اسناد دریافتنی وبهره های مربوط را دریافت کنید. 3-اسناد دریافتنی موجود در شرکت را بازرسی وبرای اسناد نزد دیگران، تاییدیه دریافت کنید. 4- تاییدیه بدهکاران را دریافت کنید. 5-انقطاع فروشها را در پایان سال بررسی کنید. 6-روشهای تحلیلی را اجرا کنید. 7-درامد بهره اسناد دریافتنی را بازبینی کنید. 8-کفایت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول را تعیین کنید. 9-وجوه دریافتنیهای گرو گذارده شده را تعیین کنید. 10-دریافتنیهای از اشخاص وابسته را پی جویی کنید. 11-چگونگی ارائه در صورتهای مالی وافشای مربوط را ارزیابی کنید. 12-درستی سیستم حسابداری صاحبکار را برای معاملات بررسی کنید. 4.خطر کنترل را دوباره برآورد و آزمونهای محتوا را طراحی کنید . 5- جدول سنی بدهکاران تجاری و صورت تجزیه و تحلیل سایر حسابهای دریافتنی را از صاحبکاران دریافت و با دفاتر کل و معین مغایرت گیری کنید . 6-صورت تجزیه و تحلیل اسناد دریافتنی و بهره های مربوط را از صاحبکاران دریافت کنید. 7-اسناد دریافتنی موجود در شرکت را بازرسی و برای اسناد نزد دیگران، تایید یه دریافت کنید . 8-تاییدیه بدهکاران را دریافت کنید. 10. روشهای تحلیلی رابرای حسابهای دریافتنی،فروش ها، اسناد دریافتنی و درآمدبهره اجراکنید. نسبتها و روابط زیادی می‌تواند برای تعیین منطقی بودن حسابهای دریافتنی، فروش، اسناد دریافتنی و درآمد بهره محاسبه می‌شود : برای مثال، ( الف ) نسبت سود ناخالص، ( ب ) دوره وصول مطالبات، ( پ ) نسبت بدهکاران به خالص فروش نسیه، ( ت ) نسبت درآمد بهره به اسناد دریافتنی . این نسبتها و روابط باید با نسبتها و روابط بدست آمده در سال های پیش و همچنین، با نسبتهای متوسط صنعت مقایسه شود . 11. درآمد بهره اسناد دریافتنی و بهره های دریافتنی را بازبینی کنید . 12. کفایت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول را تعیین کنید . 13. دریا فتنی های گرو گذارده شده را تعیین کنید . 14. اسناد و حسابهای دریافتنی از اشخاص وابسته را بطور کامل رسیدگی کنید . 15. چگونگی ارائه در صورت های مالی و کفایت افشای مربوط را ارزیابی کنید . 16. درستی سیستم حسابداری صاحبکار را برای معاملاتی که به فروش و دریافتنی ها منجر می‌شود بررسی کنید . 1. کالاهای ارسالی بطور امانی می‌تواند به اشتباه، جزء فروش ها ثبت شود . 2. درمورد کالاهای ارسالی برای مشتریان با حق برگشت آنها در شرایط خاص ممکن است ذخیره ای در نظر گرفته نشده باشد . 3. اجاره های بلند مدتی که حسابداری آنها به درستی باید به روش عملیاتی صورت گیرد می‌تواند به غلط اجاره بلند مدت سرمایه ای تلقی و سبب بیش از واقع نشان داده شدن دریافتنی ها و درآمد شود . 4. مدیریت ممکن است از روش درصد پیشرفت کار در موارد نامناسب استفاده کند یا درآمد قرار داد ها را به میزانی بیش از واقع شناسایی نماید . 1. از آیتم های مهم دارایی جاری می‌باشد که به راحتی دستخوش اشتباهات و تخلفات می‌شود 2. روشهای گو ناگون ارزشیابی مواد و کالا وجود دارد 3. تعیین ارزش موجودی مواد و کالا مستقیما بر بهای تمام شده اثر دارد و تاثیر سود خالص قابل چشم پوشی نیست 4. تعیین کیفیت، وضعیت و ارزش موحودی پیچیده است شناسایی و ارزشیابی سنگهای گرانبها، قطعات الکترونیکی 1. کفایت سیستم کنترل داخلی موجودی 2. اعتبار موجودی مواد و کالا 3. ثبت دفاتر در مورد تمام موجودیهای مواد و کالا 4. صحت محاسبات ریاضی در موجودیها 5. برابری تقریبی ارزشیابی موجودو مواد و کالا با نتایج حاصل از قاعده بهای تمام شده 6. کفایت افشا و چگونگی ارائه موجودیها 1. کزارشگری دقیق در موجودی 2. تعیین بهای تمام شده کالای فروش رفته 1-اشتباه در تعیین رقم بهای تمام شده 2- اشتباه در تعیین سود آوری 3. تصمیم گیری نادرست 1. وظیفه خرید 2. وظیفه دریافت کالا 3. وظیفه انباردار 4. وظیفه صدور 1. كسب شناخت از سيستم كنترل داخلي موجوديهاي مواد و كالا بهاي تمام شده كالاي فروش رفته . 2. خطر كنترل را برآورد كرده و سپس آزمونهاي اضافي كنترل ها را براي موجوديها طراحي كنيد. 3. آزمونهاي اضافي كنترل را جدا كنيد و همچنين آزمونهاي مشابه اي را براي محدود كردن برآورد خطر كنترل اجرا نماييد مانند: الف) رسيدگي كردن به جنبه هاي عمده نمونه اي از معاملات خريد ب) سيستم حسابداري صنعتي را آزمون كنيد. 4. خطر کنترل را دوباره برآورده كرده و آزمونهاي محتوا را براي موجوديهاي مواد و كالا و بهاي تمام شده كالاي فروش رفته به منظور برنامه ريزي حسابرسي و برآورد خطر كنترل طراحي كنيد. 5. صورت شمارش موجوديها را دريافت و با دفاتر كل و معين مغايرت گيري كنيد. 6. ارزيابي كردن برنامه ريزي صاحبكار براي شمارش موجوديها- مباني و شيوه هاي موجوديها- چگونگي ارائه در صورتهاي مالي و كفايت افشاي مربوطه به موجوديهاي مواد و كالا و بهاي تمام شده كالاي فروش رفته. 7. ارزشيابي تعدادي از موجودی ها را آزمون کنید. 8. اجرا كردن روش هاي تحليلي 9. بررسي كردن كيفيت و وضعيت موجوديها 10. گرو بودن يا نبودن موجوديها را مشخص كنيد و بررسي تعهدات خريد و فروش 11. بر شمارش موجوديها نظارت و موجوديها را بطور آزمايشي، شمارش كنيد. 12. دريافت نسخه اي از صورتهاي شمارش موجوديها و درستي محاسبات آن را آزمون و شمارش هاي آزمايشي خود را رديابي كنيد. 13. انقطاع زماني معاملات خريد و فروش را در پايان سال بررسي كنيد. 1.زمین (استهلاک ناپذیری است) 2.ساختمان ماشین الات وتاسیسات زمین (عمر مفید محدود داردواستهلاک پذیر است) 3.منابع طبیعی (داراییهایی که احیا نمیشوند) 1.کفایت سیستم کنترل داخلی اموال ماشین الات وتجهیزات. 2.وجود و مالکیت 3.کامل بودن 4.صحت محاسبات ریاضی 5.درستی ارزشیابی اموال‚ماشین الات و تجهیزات 6.کفایت افشا وچگونگی ارائه اموال ‚ ماشین الات و تجهیزات‚شامل روشهای استهلاک مربوط. 1.تهیه حساب معین جداگانه برای هریک از اقلام اموال‚ماشین الات وتجهیزات. 2.یک سیستم صدور مجوز که هرگونه تحصیل ماشین الات وتجهیزات‚اعم از خرید واجاره بلند مدت یا ساخت ‚را مستلزم دریافت قبلی مجوز از مدیریت ارشد کند. 3.استقرار یک سیستم گزارشگری که مستلزم افشا وتجزیه و تحلیل بموقع انحرافات مخارج مصوب و مخارج واقعی باشد. 4.برقراری سیستم خرید ماشین الاتوتجهیزات که تنها از طریق دایره خرید صورت گیرد و مستلزم رعایت روشهای استاندارد دریافت ‚بازرسی وپرداخت نیز باشد. 5.شمارش عینی داراییها درفواصل متناوب 6.استقرار سیستم برکناری داراییها‚شامل دستور برکناری با شماره های پیاپی ‚که مستلزم ذکر دلایل بر کناری و تصویب مقامات ذیصلاح شرکت باشد. 1. آن بخش از سازمان که مورد رسیدگی قرار می‌گیرد (دامنه توجه حسابرسی) 2. حسابرسان برای حسابرسی آن چه کار می‌کنند.( دامنه کار حسابرسی ) 1. اطمینان یافتن از قابلیت اعتماد و جامعیت اطلاعات 2. تشویق کارکنان به رعایت سیاست ها، برنامه ها، روش ها، قوانین و مقررات 3. اطمینان یافتن از حفاظت دارایی ها 4. تشویق کارکنان به استفاده اقتصادی و کارآمد از منابع 5. اطمینان یافتن از دستیابی به هدف ها و آرمان های تعیین شده برای عملیات  یا برنامه ها 10- ذخیره استهلاک را آزمون کینه (مشخص به برنامه حسابرسی استهلاک ترفیع داده می‌شود.) 11- برکناری طی سال و دارایی ها را بازبینی کنید. 4- درباره کنارگذارده شدن هرگونه دارایی ثابت کارخانه از مدیریت و مسئولین شرکت پرس و جو کنید. 5- گرفتن مجوز صفحات مربوط 6- پی جویی هرگونه کاهش در پوشش بیمه دارایی ها به منظور تعیین دلیل برکناری دارایی ها 12- مالکیت قانونی اموال، ماشین آلات و تجهیزات را اثبات کنید. 13- درآمد اجاره حاصل از اموال ماشین آلات و تجهیزات حسامجکار را که به دیگران اجازه داده شده است بررسی کنید. حسابرسان هنگام رسیدگی به درآمد اجاره زمین و ساختمان موقبه است که نقشه محل مورد اجاره را تهیه یا دریافت و از محل نیز بازدید کنند و این کار برای این است حسابرسان فضای قابل اجاره دادن را از لحاظ دارایی حوله درآمد اجاره را تعیین و بازدید از محل در تاریخ ترازنامه خصال اجاره داده شده و فضای خالی را بازبینی کنند. و همچنین تمام حسابهای درآمد اجاره باید تجزیه و تحلیل و با مفاد قرارداد و مدارک دریافت وجوه نقد مربوط مناسب و مطابقت شود. 14- مفاد قراردادهای اجاره بلند مدت دارایی های ثابت را اعم از اجاره داده و اجاره شده رسیدگی کنید. حسابرسان باید بدانند که اصول پذیرفته شده حسابداری برخورد های متفاوتی را با توجه به طبقه بندی اجاره های بلند مدت. اجاره عملیاتی یا اجاره سرمایه ای در مورد قرار های اجاره بلند مدت حضور داشته است. 15- روش های تحلیلی را در مورد اموال ماشین آلات و تجهیزات اجرا کنید. 16- چگونگی ارائه در مورد سال مالی و کفایت ایشان مربوط به دارایی های ثابت و درآمدها و هزینه های آن ها را ارزیابی کنید. ثورت های مالی یا یادداشت های همراه آن پایه ی میگرده عمده از دارایی های استهلاک پذیرانشان دهد و مثل محاسبه استهلاک باید تعیین شود و علاوه بر این ارائه مناسب و انشای کافی معمولا اصول زیر را منعکس می‌کند. الف- مبانی ارزشیابی دارایی ها باید به صراحت ذکر شود و در زمان حاضر بهای تمام شده به عنوان معدل پذیرفته شد. 1-پذیرفته شدن روشهای مورد استفاده 2-یکنواختی کاربرد روشهای مزبور 3-درستی وصحت محاسبات لازم تحت هر روش را تعیین نمایند. 1-سیاست استهلاک شرکت را در دستورالعملهای دیگر مدیریتی شرکت بر رسی کنید 2-صورت تجزیه وتحلیل استهلا ک انباشته مربوط به هر گروه عمده داراییها را که حاوی مانده ابتدا ی دوره-استهلاک طی سال ومانده اخر دوره باشد از صاحب کار دریافت یا خود تهیه کنید. 3-ذخیره استهلاک را اثبات کنید. 1-فهرست مانده حسابهای مختلف داراییها را درابتدای دوره تهیه کنید. 2-داراییهای کاملا مستهلک شده را از لیست حذف کنید. 3-نصف داراییهای اضافه شده در طول سال را به لیست اضافه کنید. 4-نصف داراییهای کنار گذارده شده را در طی سال بجز داراییهای کاملا مستهلک شده رااز لیست کسر کنید. 1.کفایت سیستم کنترل داخلی حسابهای پرداختنی و چرخه خرید و پرداختها 2.اعتبار حسابهای  پرداختنی ثبت شده 3.ثبت دفاتر بودن تمام حسابهای پرداختنی 4.صحت محاسبات ریاضی جداول پشتوانه حسابهای پرداختنی و تطبیق انها با دفتر کل 5.درستی ارزشیابی حسابهای پرداختنی 6.کفایت افشا و چگونگی ارائه پرداختنیها در صورتهای مالی 1)شناخت از سیستم کنترل داخلی حساب پرداختنی :حسابرسان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند از پرسشنامه های کنترل دخلی استفاده کنند که متداولترین این پرسش ها شامل: 1-آیا مانده های بدهکار حساب فروشندگان کالا به دوایر اعتبارات و خرید گزارش میشود؟ 2-آیا تراز آزمایشی حساب های پرداختنی بطور ماهانه تهیه وبا حساب کنترل بستانکاران در دفتر کل مطابقت دارد؟ و . . . 2)احتمال خطر کنترل  را برآورد و آزمون های اضافی کنترل را طراحی کنید 3)آزمون های اضافی کنترل رااجرا کنید که خود شامل: 1-نمونه ای از اقلام انتقالی به حساب کنترل بستانکاران را بازبینی کنید 2- نمونه ای از اقلام انتقالی به حساب انتخابی از معین بستانکاران را سند رسی کنید 4)احتمال خطر کنترل را 2باره برآورد و آزمون های محتوا را طراحی کنید 5)تراز آزمایشی حساب های پرداختنی را به تاریخ ترازنامه از صاحبکار دریافت و با دفتر کل مغایرت نمایید : 6)مانده پرداختنی به بستانکاران را سندرسی کنید 7) بدهی ها با  بستانکاران مغایرت گیری شود 8)تاییدیه به حساب های پرداختنی را با مکاتبه مستقیم با فروشندگان دریافت کنید 9)روش های  تحلیلی را درباره ی حساب های پرداختنی اجرا کنید 10)برای کشف حساب های پرداختنی ثبت نشده جستجو کنید 11)حساب های پرداختنی به اشخاص وابسته را جستجو کنید 12)چگونگی ارائه حساب های پرداختنی را در صورت های مالی و کیفیت افشای مربوط به آن را ارزیابی کنید 8.تاییدیه حسابهای دریافتنی رابامکاتبه مستقیم با فروشندگان دریافت کنید. 9.روشهای تحلیلی رادرباره حسابهای پرداختنی وحسابهای مرتبط،اجراکنید. 10.برای کشف حسابهای پرداختنی ثبت نشده،جستجوکنید. 1.فاکتورهای خریدبدون گزارش دریافت موادوکالاوگزارشهای دریافت موادوکالای بدون فاکتور،که درسیستم برگه ای به این مدارک،کاردرجریان گویند. 2.برگه های پرداختنی ثبت شده درمعین بستانکاران پس از تاریخ ترازنامه 3.فاکتورهای دریافتی توسط صاحبکارپس ازتاریخ ترازنامه 11.حسابهای پرداختنی به افرادوابسته راجستجوکنید. 12.چگونگی ارائه حسابهای پرداختنی رادرصورتهای مالی وکفایت افشای مربوط به آن راارزیابی کنید. 1.کسور(قانونی)حقوق ودستمزدکارکنان 2.مالیات فروش 3.حقوق ودستمزدمطالبه نشده 4.سپرده های مشتریان 5.هزینه های تحقق یافته پرداخت نشده 2. نسخ (ته سوشها) اسناد پرداختني ومدارك پشتوانه آنها رارسيدگي كنيد. 3.تاييديه بدهي هاي بهره دار رااز اعتبار دهندگان يااشخاص ثالث مناسب،دريافت كنيد. 4.مدارك پشتوانه معاملات استقراضي وبازپرداخت آنها راسندرسي كنيد. 5.معقول بودن كلي بدهيهاي بهره دار و هزينه بهره آنها رابااجراي روشهاي تحليلي،تعيين كنيد. 6. محاسبات مربوط به هزينه بهره،بهره پرداختني واستهلاك كسر(يا صرف) اوراق بهادار را امتحان كنيد. 7. رعايت شدن يانشدن مفاد قرارداد انتشاراوراق بهادار راتعيين كنيد. 8.مجوز انتشاربدهيهاي بهره دار را به صورتجلسات هيات مديره رديابي كنيد. 9. اسناد پرداختني تسويه يا تمديد شده پس از تاريخ ترازنامه رابررسي كنيد. 10. براي يافتن اسناد پرداختني در وجه اشخاص وابسته،جستجو كنيد. 11.چگونگي ارائه بدهيهاي بهره دار وديگرحسابهاي مرتبط رادر صورتهاي مالي وكفايت افشاي مربوط به آن راارزيابي كنيد. 1. کفایت سیستم کنترل داخلی حقوق صاحبان سرمایه. 2. اعتبار حقوق ثبت شده صاحبان سرمایه (رخداد و تعهد). 3. ثبت دفاتر بودن تمام معاملات مربوط به حقوق صاحبان سرمایه (کامل بودن). 4. صحت محاسبات ریاضی جداول پشتوانه حقوق صاحبان سرمایه و انطباق آنها با حسابهای دفتر کل (صحت محاسبات ریاضی) 5. درستی ارزشیابی حقوق صاحبان سرمایه. 6. کفایت افشا و چگونگی ارائه ی حقوق صاحبان سرمایه در صورتهای مالی. 1. شناختی از سیستم کنترل داخلی مربوط به معاملات سهام سرمایه کسب کنید. 2. مواد مربوط به سهام سرمایه را در شرکتنامه، اساسنامه و صورتجلسات هیأت مدیره، بررسی کنید. 3. صورت تجزیه و تحلیل حسابهای سرمایه را از صاحبکار دریافت یا خود، تهیه کنید. 4. وجوه نقد حاصل از تمام سهام منتشر شده را رسیدگی کنید. 1/ اطلاعات موجود قبل از انتشار صورت هاي مالي،محتمل بودن اينكه زياني پيش از تاريخ ترازنامه واقع شده است را نشان مي دهد.2/ مبلغ زيان بتواند به طور معقول بر آورد شود. 1/دعاوي حقوقي 2/ تعيين بدهي قطعي بابت ماليات بر در آمد 3/ پشت نويسي اسناد و ساير گونه هاي ضمانت 4/ حساب هاي دريافتني فروخته يا واگذار شده با حق رجوع 1/ صورت جلسات هيات مديره تا تاريخ تكميل رسيدگي ها را بررسي كنيد. 2/ درخواست تائيديه اي حاوي در خواست پاسخ براي وكيل حقوقي ارسال كنيد. 3/ درخواست تائيديه استاندارد بانك را براي تمام بانك هايي كه صاحب كار در طول سال مورد رسيدگي با آن ها بانك ها معامله داشته را ارسال كنيد. 4/ مكاتبات با مؤسسات مالي اعتباري به منظور يافتن شواهدي براي وجود پشت نويسي اسناد،تضمين پرداخت بدهي ديگران يا فروش يا واگذاري حساب هاي دريافتني را بررسي كنيد. 5/ تائيديه به مديران صاحب كار مبني بر ثبت دفاتر بودن را افشاي تمام بدهي هاي شناخته شده شركت دريافت كنيد. 1.روشهای تحلیلی مربوط به حسابهای هزینه را اجراکنید 2.صورت تجزیه و تحلیل حسابهای هزینه انتخابی رادریافت کنید. 3.صورت تجزیه وتحلیل هزینه های اصلی موجوددراظهارنامه مالیاتی رادریافت یاخودتان تهیه کنید. 1)تفکیک وظایف حقوق ودستمزدبطورگسترده 2)استفاده ازکامپیوترباکنترلهای مناسب برای تهیه وتنظیم حقوق ودستمزد 3)ضرورت ارسال لیست حقوق و دستمزدکارکنان به دستگاه های دولتی 1-تعیین رعایت شدن یانشدن مقررات دولتی مربوط به بیمه های اجتماعی،بیکاری حداقل دستمزدو... 2-تعیین رعایت شدن یانشدن مفادتوافقنامه های باسندیکاهای کارگری درارتباط بانرخهای دستمزد،مرخصی 1)چکهای معوق ودستمزد                         2)صورت وضعیت عایدات و مبالغ کسرشده ازهریک ازکارکنان 3)روزنامه حقوق ودستمزد                        4)معین(کارتهای)حساب کارکنان 5)صورت تسهیم حقوق ودستمزد 6)ارسال گزارش های ماهانه،سه ماهه یاسالانه عایدات ومالیات کسرشده ازکارکنان به دستگاههای ذیربط دولتی 1-شناختی از سیستم کنترل داخلی حقوق و دستمزد کسب کنید. 2-آزمونهای روشهای کنترل را در مورد معاملات حقوق و دستمزد دورهای انتخابی اجرا کنید. آزمونهای مزبور باید شامل روشهای خاص زیر باشد . 3- هر گونه نوسان غیر عادی در حقوق، دستمزد و کمیسیونهای پرداختی را پی جویی کنید. 4- پرداختهای بابت بازنشستگی را با مراجعه به طرح مصوب و دیگر مدارک پشتوانه، آزمون کنید . 5- محاسبات مربوط به مبالغ اکتسابی کارکنان طبق طرحهای مشارکت در سود آزمون کنید. 1-منطقی بودن شیوه های مدیریت را برای گرد آوری این اطلاعات، ارزیابی کنید. 2-منطقی بودن شیوهای سرشکن کردن هزینه ها را به قسمتهای مختلف ارزیابی کنید . 3-کفایت تفصیل اطلاعات ارائه شده را تعیین کنید ؛ با استفاده از روشهای تحلیلی، منطقی بودن آن را آزمون کنید .                        1. گزارش های سالانه به سهامدارن  2- گزارشهای به کمیسیون اوراق بهادار و بورس 3- گزارشهای مالی که توسط حسابرسان ارائه می‌گردد. 1. سایر اطلاعات مکمل خواسته شده توسط واضعان استاندارهای حسابداری: روش پرس و جو از مدیریت درباره مناسب بودن نحوه ارائه اطلاعات مکمل و مقایسه این اطلاعات با اطلاعات حسابرسی شده و دیگر اطلاعات شناخته شده حسابرسان 2. سایر اطلاعات مندرج در مدارکتهیه شده توسط صاحبکار : حسابرسان درباره صورتهای مالی شرکتهای بزرگ معمولا همراه گزارش سالانه به سهامداران و گزارش به کمیسیون اوراق بهادار و بورس ارائه می‌شود. این گزارشات سالانه، علاوه بر صورتهای مالی حسابرسی شده و اطلاعات مکمل ضروری حاوی اطلاعات دیگری هم چون برنامه شرکت برای آینده نیز می‌باشد. 3. اطلاعات همراه صورتهای مالی به پیوست مدارک ارائه شده توسط حسابرسان : حسابرسان گزارش های مالی صاحبکار را برای وی تایپ و تکثیر می‌کنند. به ویژه برای شرکتهای کوچک با تعداد معدودی سهامدار. و ممکن است مدارک دیگری علاوه بر صورتهای مالی و حسابرسی نیز به آنها بدهند که به آن اطلاعات همراه گویند و این اطلاعات، مکمل صورتهای مالی می‌باشد هر چند طبق اصول پذیرفته شده حسابداری، الزامی نمی باشد. 1.افشای اهم رویه های حسابداری در یادداشتهای همراه،مانند اصول تلفیق و مبانی ارزیابی و استهلاک داراییها. 2.افشای تغییرات حسابداری در یادداشتهای همراه. 3.افشای زیانهای احتمالی در یادداشتهای همراه. 4.افشای برخی از اطلاعلات مالی میان دوره ای به صورت مکمل. 1.صورتهای مالی،طبق اصول  پذیرفته شده حسابداری،شامل افشای کافی،و با استفاده از مبانی یکنواخت با دوره قبل ارائه شده باشد. 2.رسیدگیهای حسابرسان طبق استاندارد های پذیرفته شده حسابرسی انجام شده و محدودیت قابل ملاحظه ای در دامنه رسیدگی آنان وجود نداشته باشد که مانع از گردآوری شواهد لازم برای اظهار نظرشان شود. 3.آثار هر گونه ابهام اساسی موجود که می‌تواند اثری با اهمیت بر صورتهای مالی داشته باشد به گونه ای منطقی قابل بر آورد باشد. 1.نظر موافق(مقبول)     نظر موافق(مقبول)(1) می‌تواند به شکل استاندارد(به شرح صفحه404)یا به شکل تعدیل شده ای باشد که برخی شرایط خاص مربوط به حسابرسی را نشان می‌دهد .نمونه هایی از این گونه شرایط مواقعی است که حسابرسان،بخشی از حسابرسی را انجام داده اند یا زمانی که ابهامهای با اهمیتی در مورد واحد مورد رسیدگی وجود دارد. 2.نظر مشروط    نظر مشروط(2) اساساً یک اظهار نظر مثبت و بیانگر آن است که صورتهای مالی در مجموع،گمراه کننده نیست.گزارش مشروط هنگامی صادر می‌شود که صورتهای مالی،انحراف با اهمیتی از اصول پذیرفته شده حسابداری داشته یا محدودیتهایی برای اجرای روشهای رسیدگی حسابرسان به وجود آمده باشد.مسایل موجود،هر چند هم که با اهمیت باشد،نباید مطلوبیت کلی صورتهای مالی را تحت الشعاع قرار دهند. 3.نظر مخالف(مردود)این،یک نظر منفی و بیانگر آن است که صورتهای مالی،به نحو مطلوب ارائه نشده است.حسابرسان هنگامی نظر مخالف(مردود)(1) اظهار می‌کنند که نقصهای صورتهای مالی چنان با اهمیت باشد که کلیت صورتهای مالی،گمراه کننده باشد.کلیه دلایل عمده مربوط به صدور نظر مخالف(مردود)باید در بندهای توضیحی آورده شود. 4.عدم اظهار نظر      عدم اظهار نظر(2)بدان معناست که حسابرسان به دلیل وجود محدودیت قابل ملاحظه در دامنه رسیدگی(یا وجود ابهام عمده)،قادر به اظهار نظر درباره مطلوبیت صورتهای مالی نیستند.عدم اظهار نظر،نه نظری منفی نه نظری مثبت است و تنها بدان معناست که حسابرسان،مبنای کافی برای اظهار نظر ندارند. 1.به هزینه بردن مستقیم اقلام کم بهایی چون لوازم و ابزارهای کوچک یا ماشین حساب رو میزی. 2.گرد کردن مبالغ صورتهای مالی.مبالغ مندرج در صورتهای مالی صاحبکاران کوچک می‌تواند به نزدیکترین هزار ریال گرد شود.مبالغ مندرج در صورتهای مالی شرکتهای بزرگ معمولاً به نزدیکترین میلیون ریال گرد می‌گردد. 1. اشاره ای به کار سایر حسابرسان نکنند :در این روش حسابرسان اصلی مسئولیت کامل کار سایر حسابرسان را به عهده می‌گیرند.از این روش معمولا در مواردی استفاده میشود که موسسه حسابرسی دیگر،حسن شهرت داشته باشد یا حسابرسان اصلی آنها را دعوت بکار کرده باشند.هنگامی که در گزارش اشاره ای به کایر سایر حسابرسان نمیشود،حسابرسان اصلی باید بازدید از موسسه حسابرسی دیگر،بررسی برنامه های حسابرسی و کاربرگهای حسابرسان آن موسسه یا اجرای روشهای حسابرسی اضافی را مورد توجه قراردهند حسابرسان می‌توانندگزارش استاندارد را بدون افزودن عبارات اضافی صادر کنند. 2. به کار سایر حسابرسان اشاره کنند:اشاره به کار انجام شده توسط سایر حسابرسان،مسئولیت کار را بین موسسات رسیدگی کننده تقسیم میکند.چنین گزارشی را اظهار نظر مشترک مینامند، هر چند که توسط حسابرسان اصلی امضاء می‌شود.اظهار نظر مشترک معمولا هنگامی صادر میشود که سایر حسابرسان را صاحبکار نه حسابرسان اصلی بکار گمارده باشند.اظهار نظر مشترک باید قسمتی از کار را که سایر حسابرسان انجام داده اند به صورت مبالغ ریالی یا درصد نشان دهد. 3. گزارش خود را مشروط کند:حسابرسان اصلی هرگز مجبور نیستند بر کار سایر حسابرسان اتکا کنند، برعکس حسابرسان اصلی می‌توانند از صاحبکار بخواهند که هر جنبه از عملیات آن را که بخواهند شخصا حسابرسی کنند.چنانچه صاحبکار از دادن چنین اجازه ای خودداری کند حسابرس اصلی می‌تواند این عمل را به عنوان محدودیت در دامنه رسیدگی تلقی و بسته به اهمیت آن گزارش مشروط یا عدم اظهار نظر ارائه کند. 43 – مهرانی 1.عنوان:گزارش حسابرسی باید عنوانی داشته باشد که مشخص کننده گزارش حسابرسی باشد. 2.مخاطب گزارش:مخاطب گزارش حسابرس باید طبق شرایط قرارداد حسابرسی والزامات قانونی،به گونه ای مناسب مشخص شود. 3.بند مقدمه:باید عناوین صورت های مالی حسابرسی شده ومسئولیت مدیریت واحد مورد رسیدگی و مسئولیت حسابرس وتاریخ و دوره ای که صورتهای مالی برای آن دوره تهیه شده است،مشخص شود. 4.بند دامنه رسیدگی(توصیف نوع و ماهیت حسابرسی):توصیف اهم کارهای انجام شده توسط حسابرس و اشاره به استانداردهای حسابرسی. 5.بند اظهارنظر:گزارش حسابرس باید حاوی نظر صریح حسابرس دراین باره باشد که آیا صورتهای مالی،از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری،بهنحو مطلوب ارئه شده است یا نه.مبنا و معیار حسابرس برای سنجش مطلوبیت استاندارد های حسابرسی است. 6.تاریخ گزارش:گزارش حسابرس باید به تاریخ پایان عملیات اجرایی حسابرسی،تاریخ گذاری شود.و نباید پیش از تاریخی باشد که صورتهای مالی توسط  مدیریت،امضا یا تایید شود. 1-صورتهاي مالي تهيه شده بر مبناي يك سيستم جامع حسابداري بغير از اصول پذيرفته شده حسابداري(صورتهاي مالي مبتني بر فرض نقدي) 2-عناصر.حسابهايا اقلام خاصي از صورتهاي مالي(مبالغ فروش خالص.سرمايه در گردش) 3-رعايت مفاد قراردادها و الزامات قانوني مربوط به صورتهاي مالي حسابرسي شده 4-گزارشهاي مالي حسابرسي وارائه شده در فرمهاي مقرر(گزارشهاي ارائه شده به مقامات ذيصلاح) 1-صورتهاي مالي تهيه شده بر مبناي يك سيستم حسابرسي بغير از اصول پذيرفته شده حسابداري:گاهي از حسابرسان خواسته ميشود تا صورتهاي مالي را حسابرسي كنند كه بر اساس اصول پذيرفته شده نباشد حسابرسان ميتوانند اينگونه كارهارا بپذيرند  همانطور كه در اولين استاندارد گزارشگري ذكر شده است صورتهاي مالي فقط بر اساس اصول پذرفته شده حسابداري نيست بلكه حسابرس بايدمنطبق بودن يا نبودن ان بر اساس اصول پذيرفته شده را تعيين كند ودر صورت منتبق نبودن بايد صراحتا افشا نمايد. 2-عناصريا اقلام خاصي از صورتهاي مالي :گاه از حسابرسان خواسته مي شود كه يك حساب يا ا قلام خاصي از صورتهاي مالي را اعتبار ببخشند،در اين گونه گزارشها حسابرس گزارش خود را تعديل مينمايد . 3-گزارش هاي رعايت (الزامات قانوني،مفاد قراردادها):الزامات قانوني در رعايت قراردادها ي وام دراغلب موارد شركتها را ملزم ميكند كه گزارشي رعايتي را به مراجع ذيربط ارائه دهند كه حسابرسان مستقل انان تهيه كرده باشند.گزارشي كه كه شركتها به عنوان شواهدي از رعايت محدوديتها مقرر در قرارداد انتشار اوراق بهادار ارائه ميكند نمونه از گزارش ويژه است،حفظ برخي از نسبتهاي مالي در يك سطح معين ومحدوديتهاي مربوط به پرداخت سود سهام نمونه اي از محدوديتها ميباشند. 4-صورتهاي مالي ارائه شده در شكلها يا فرمهاي مقرر:حسابرسان مي توانند به م 1طلوبيت اطلاعات ارائه شده در فرمهاي مقرر مانند درخواست وام وصورتهاي مالي ارائه شده به مقامات ذيصلاح قانوني اعتباردهي كنند،ممكن است در فرمها مطالبي را از حسابرس خواسته باشد كه با وظايف حسابرس همسو نباشد كه در اين صورت حسابرس ميتواند يا مطالب مندرج در فرم را تغيير دهد يا گزارش خود را جدا گانه به فرم فوق الذكر پيوست نمايد. 1. عباراتی حاکی از استقلال حسابرسان . 2. اظهار نظر نسبت به این که صورتهای ما لی حسابرسی شده همراه تقاضای پذیرش، از تمام جنبه های با اهمیت از مفاد قانون اوراق بهادار1933و مقررات کمیسیون اوراق بهادار و بورس پیروی کرده است . 3. تامین اطمینان سلبی نسبت به رعایت مفاد قانون اوراق بهادار1933و مقررات کمیسیون اواق بهادار و بورس در تهیه هر گونه صورتهای ما لی وصورتهای  ما لی خلاصه حسابرسی نشده همراه تقاضای پذیرش و یکنواختی مبنای تهیه آنها با صورتهای ما لی حسابرسی شده . 4. صدور اطمینان سلبی نسبت به رخ دادن یا  ندادن هر گونه تغییری در بدهی های بلند مدت یا  سهام سرمایه در طول  یک دوره زمانی مشخص شده پس از تاریخ آخرین صورتهای ما لی یا به وجود آمدن یا نیامدن هر گونه کاهشی در اقلام خاص صورتهای مالی در طول همان دوره . 1.اظهار نظر درباره سیستم کنترل داخلی بر اساس نتایج مطالعه و بررسی خاص. 2. ارائه گزارش، تنهال بر اساس ارزیابی سیستم کنترل داخلی که در اجرای حسابرسی صورتهای مالی صاحبکار به عمل آمده است. 3.ارائه گزارش درباره کل یا بخشی از سیستم،براساس ضوابط تعیین شده توسط مقامات ذیصلاح قانونی. 4.ارائه گزارش درباره کل یا بخشی از سیستم براساس ضوابط تشریح شده در گزارش. 1.دامنه کار را مشخص کنند. 2.طراحی سیستم رابررسی نمایند. 3.اثر بخشی عمیاتی روشهای مقرر را آزمون کنند. 4. نتایج آزمونها را ارزیابی نمایند.

 

حسابداری و حسابرسی مینایی و همکاران         www.hesabdar1.ir

آمار بازدیدکنندگان سایت

1664699
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
196
169
1305
4721
6572
1664699

آی‌پی شما: 34.204.179.0
امروز: جمعه، 01 شهریور 1398 - ساعت: 21:06:49