حسابرسي مالي باب 6

www.hesabdar1.ir

حسابرسي مالي

باب ششم

برخورد حسابرسان با حسابرسی حقوق صاحبان سرمایه

هدفهای حسابرسان از رسیدگی به حقوق صاحبان سرمایه، تعیین موارد زیر است:
حسابرسان همزمان با رسیدگی به حسابهای حقوق صاحبان سرمایه شواهدی را برای حسابهای سود سهام پرداختنی و کسر و صرف سهام نیز بدست می‌آورند. همچنین، شواهدی را نیز درباره انقطاع مناسب معاملات دریافتها و پرداختهای نقدی مربوط به حسابهای حقوق صاحبان سرمایه، کسب می‌کنند.

سیستم کنترل داخلی حقوق صاحبان سرمایه

برای استقرار سیستم کنترل داخلی قوی در مورد حقوق صاحبان سرمایه، سه عنصر اصلی (1) وجود مجوزهای مناسب هیأت مدیره برای معاملات، (2) تفکیک وظایف اجرایی این معاملات (3) حفظ و نگهداری مدارک مناسب و کافی باید وجود داشته باشد.

کنترل معاملات سهام سرمایه توسط هیأت مدیره

تمام تغییرات حسابهای سهام سرمایه باید قبلا بطور رسمی توسط هیأت مدیره به تصویب رسیده باشد.

برخی از معاملات سهام سرمایه که مستلزم وجود مجوز هیئت مدیره است عبارت است از: هیأت مدیره باید تعداد سهام قابل انتشار و قیمت هر سهم را تعیین کند؛ چنانچه قرار باشد فروش سهام بطور اقساطی صورت گیرد، شرایط فروش اقساطی باید توسط هیئت مدیره مشخص شود؛ اگر قرار باشد دارایی های ثابت، خدمات یا هر چیز دیگری غیر از وجه نقد بابت فروش سهام تحصیل شود، هیئت مدیره باید معوض را ارزش گذاری کند، انتقال سود انباشته به سهام سرمایه (مانند انتشار سود سهمی)، نیاز به مصوبه هیئت مدیره دارد3؛ تقسیم سهام و هر گونه تغییر در قیمت اسمی نیز باید رسما به تصویب هیأت مدیره برسد.

هر گونه تصمیم گیری درباره سود سهام به عهده هیأت مدیره است4. اعلام سود سهام نه تنها باید مبلغ سود هر سهم بلکه باید تاریخ شناسایی سهامداران مشمول سود5 و تاریخ پرداخت آن را نیز مشخص کند.

اگر شرکتی به جای استفاده از خدمات نماینده مستقل ثبت سهام و کارگزار انتقال سهام، معاملات سهام سرمایه را راسا ترتیب می‌دهد، هیأت مدیره باید مقاماتی از شرکت را رسما تعیین کند که مجازند (1) گواهینامه های سهام را امضا کنند.(2) مدارک سهامداران را نگه دارند،(3) گواهینامه های سهام استفاده نشده را در اختیار داشته باشند و (4) چکهای سود سهام را امضا نمایند.

نماینده مستقل ثبت سهام و کارگزار انتقال سهام

مسئولیت اولیه مسئول ثبت سهام، جلوگیری از انتشار بیش از حد سهام است.

مسئول ثبت سهام

باید مطمئن شود که گواهینامه های سهام، طبق مفاد اساسنامه شرکت و مجوز رسمی هیأت مدیره صادر شود.

اما مسئولیت اصلی وی، نگهداری اطلاعات تفصیلی مربوط به سهامداران

و انجام دادن امور مربوط به انتقال مالکیت سهام است.

دفتر گواهینامه ی سهام

اگر شرکت از خدمات نماینده مستقل ثبت سهام و کارگزار انتقال سهام استفاده نکند. هیأت مدیره معمولا این وظایف را به مدیریت مالی شرکت واگذار می‌کند.

اوراق گواهینامه ها معمولا به شکل دفتر و با ته سوش (همانند دسته چک) تهیه می‌شود. شماره ردیف گواهینامه سهام و محل ثبت نام سهامدار، تداد سهام و شماره ردیف سهام تعویض شده، روی ته سوش گواهینامه ها چاپ شده است. گواهینامه ها باید به ترتیب شماره ردیف صادر شود و هرگز نباید پیش از صدور، امضا گردد. هنگامی که سهام صادر شده از دارنده آن به خریدار منتقل می‌شود، گواهینامه قبلی باید به شرکت تحویل گردد. مقام مسدول، این گواهینامه را باطل و به ته سوش مربوط در دفتر گواهینامه سهام الصاق می‌کند.

دفتر ثبت سهام

دفتر ثبت سهام

تعیین تعداد سهام متعلق به هر سهامدار در یک نگاه، میسر می‌شود. از این مدرک می‌توان برای تهیه لیست چکهای سود سهام یا هرگونه مکاتبه ی دیگر با سهامداران، استفاده کرد.

سیستم کنترل داخلی سود سهام

ماهیت سیستم کنترل داخلی پرداخت سود سهام،

در صورت استفاده از خدمات نماینده مستقل، نسخه ای تأیید شده از اعلام سود سهام و یک چک بابت تمام مبلغ سود سهام و توسط شرکت در اختیار نماینده مزبور قرار می‌گیرد.

نماینده ی مزبور چک سود سهام هر سهامدار را صادر و ارسال می‌کند و فهرستی از پرداختهایش را برای شرکت می‌فرستد.

کاربرگهای حسابرسی حقوق صاحبان سرمایه

حسابرسان علاوه بر تهیه کاربرگ اصلی حسابهای حقوق صاحبان سرمایه، صورت تجزیه و تحلیل هر یک از حسابهای حقوق صاحبان سرمایه را برای ضبط در پرونده ی دایمی، تهیه می‌کنند.

برنامه حسابرسی-سهام سرمایه

روشهای زیر از جمله روشهای متداول اجرای بازبینی سهام سرمایه در بسیاری از کارهای حسابرسی است:

امري طبيعي است كه صاحب يك شركت كوچك كه شركتش براي نخستين بار  حسابرسي مي شود، نسبت به حق الزحمه حسابرس ودرباره ي روش هاي حسابرسي كه حسابرس اجرا مي كند پرس و جو كند و همچنين حسابرس نيزجوياي دليل انجام شدن حسابرسي باشد.و در صورتي كه

دليل انجام حسابرسي در خواست وام از بانك است بهتر است حسابرس جلسه اي به اتفاق صاحب شركت ونماينده بانك تشكيل دهد و هدف ودامنه رسيدگي مورد بحث قرار گيرد.

چنين جلساتي از اين لحاظ حائز اهميت است كه صاحب واحد تجاري در مي يابد كه حسابرس بايد به تمام اطلاعات به طور نامحدوددسترسي داشته باشد.

روش هاي رسيدگي به حساب هاي شركاء:

مهمترين مدرك زير بناي شركت هاي تضامني،شركت نامه (قرار داد مشاركت است).حسابرسان مايلند مطمئن شوند كه توزيع سود خالص با شركت نامه مطابقت دارد و همچنين ميزان سرمايه شركاء،محدوديت برداشت هاي آن ها تا سقف تعيين شده و براي اطمينان از برخورد صحيح با حساب هاي وام شركاء مي توان به شركت نامه مراجعه نمود.

افشاي بدهي ها و زيان هاي احتمالي :

زيان احتمالي،زياني است متحمل،ناشي از رويداد هاي گذشته كه وجود و مبلغ آن را رويدادهاي آتي مشخص خواهد كرد .كه هسته مركزي مفهوم زيان احتمالي ابهام است.(هم مبلغ و هم اينكه آيا زياني رخ داده ؟)

حسابرسي زيان احتمالي 2مشكل دارد :يكي حسابرسان بايد وجود زيان احتمالي را اثبات كنند و ديگر آن كه حسابرسان بايد احتمال وقوع زيان را ارزيابي كنند كه در هر دو به دليل  وجود ابهام ارزيابي مزبور دشوار است.

طبق اصول پذيرفته شده،زماني زيان احتمالي در دفتر ثبت مي شود كه 2 شرط زير را دارا باشد:برخي از بدهي هاي احتمالي كه در صورت هاي مالي افشاء مي شوند با وجود اينكه احتمال وقوع آن ها بعيد باشد عبارتند از:تعهد واريز اسناد دريافتني تنزيل شده و تضمين مرغوبيت يا كاركرد كالا يا خدمات.

روش هايي كه حسابرسان براي اثبات وجود زيان هاي احتمالي و ميزان احتمال وقوع آن ها به كار مي برند بر حسب نوع و ماهيت اقلام احتمالي متفاوت است.كه براي تشريح بيش تر انواع اين روش ها،چند گونه متداول احتمالي ها كه مستلزم افشاء در صورت مالي است در زير بيان مي گردد:شايد متداول ترين زيان احتمالي كه در صورت مالي ديده مي شود ناشي از دعاوي طرح شده يا در شرف طرح است.درخواست تائيديه وكيل حقوقي صاحب كار،اساسي ترين ابزاري است كه حسابرسان براي كسب شواهد مربوط به دعاوي مطرح شده و همچنين دعاوي احتمالي دارند كه هنوز شخصي از آن بابت دعوايي را طرح نكرده است

دعاوي احتمالي در صورتي بايد افشاء گرددكه 1/ طرح دعوا محتمل باشد.2/ احتمال منطقي وقوع زيان برود.علاوه بر وجود ابهام نسبت به ماليات هاي مربوط به سال جاري،نسبت به مبلغ نهايي ماليات قابل پرداخت بابت سال هاي پيش نيز ابهام وجود دارد.

معمولا 3-2سال پس از تسليم اظهارنامه مالياتي، اظهار نامه، مورد رسيدگي مميزان دارايي قرار مي گيرد حسابرسان بايد درباره ي رسيدگي شدن يا نشدن اظهار نامه ي قبلي صاحبكار توسط مقامات دارايي و در فاصله حسابرسي قبلي و جاري تحقيق كنند و در صورت وجود رسيدگي،از منظور شدن هر گونه ماليات قطعي شده در حساب ها،اطمينان يابند.پشت نويسي اسناد ديگران به ندرت در دفاتر ثبت مي شود؛اما،صورت جلسات هيات مديره ممكن است ثبت كرده باشد .كه پشت نويسي بيش تر در واحد هاي كوچك متداول است .حسابرس بايد از مدير، رئيسان، صاحبان وشركاي واحد تجاري كوچك در مورد بدهي احتمالي ناشي از پشت نويسي و همچنين درباره ي وثيقه دريافتي از اين بابت پرس وجو كند و همچنين حسابرس مي تواند ثبت موارد پشت نويسي را در حساب هاي انتظامي پيشنهاد كند.در مواردي كه حساب هاي دريافتني با حق رجوع به شركت فروخته يا واگذار گردد شركت به خريدار تضمين وصول آن ها را ميدهد.و دريافت تائيديه مستقيم از خريدار يا حوا له گير اين گونه حساب هاي دريافتني ضروري است.

تعهدات

گونه ي ديگري از بدهي هاي احتمالي است مثل:تعهدات خريد موجودي كالا و مواد،تعهد فروش كالا به قيمت مشخص،قرارداد ساخت بنا و ماشين آلات،طرح بازنشستگي يا مشاركت در سود .

براي روشن شدن تعهدات يا زيان احتمالي،فرض كنيد توليد كننده اي موافقت كندبخش بزرگي از توليدات 2 سال آينده خود را به قيمت ثابتي به خريداري بفروشد،بديهي است كه فروشنده بر اين باور است كه معامله به نفع اوست اما افزايش قيمت ميتواند قرار داد فروش به قيمت ثابت را،

به يك قرارداد زيان آور تبديل كند.زيرا قيمت فروش از بهاي تمام شده مورد معامله كمتر مي شود.

احتمالي هاي مربوط به مخاطرات عمومي

تمام واحد هاي تجاري، علاوه بر زيان هاي احتمالي وتعهدات،با مخاطرات ناشي از عوامل متعددي به نام احتمالي هاي مربوط به مخاطرات عمومي روبرو هستند كه معرف زياني است كه  در آينده رخ ميدهد و شامل: احتمال اعتصاب كاركنان يا خريداران كالاهاي گذشته،خطر افزايش قيمت مواد اوليه اساسي و خطر رخ دادن سوانح طبيعي كه اين ها نبايد در صورت هاي مالي افشاء گردند در صورتي كه زيان احتمالي، زياني است كه احتمالا در گذشته رخ داده است .

روش هاي حسابرسي زيان هاي احتمالي:

اگر چه هريك از گونه هاي زيان هاي احتمالي به روش رسيدگي خاص خود نياز دارد،اقدامات زير در بيش تر حسابرسي ها به منظور كشف آن ها به عمل مي آيد:

تائيديه بدهي ها:از آن جا كه بدهي هاي احتمالي در دفاتر ثبت نمي شوند ممكن است مسئولين شركت تنها كساني باشند كه از بدهي احتمالي آگاهي دارند از اين روبايد هم بدهي هاي احتمالي را به حسابرس افشاء كنند و تائيديه كتبي بدهي ها را امضاء كنند.

الف-مانده مورد انتظار حساب را باتوجه به کلیه جوانب،برآوردکنید

حسابرسان مانده مورد انتظارحساب را باتوجه به عواملی مثل بودجه،مانده های حسابرسی شده سال قبل،متوسطهای صنعت،روابط اطلاعات مالی و غیر مالی مرتبط،برآورد میکنند.

وجود یک برنامه بودجه ای اثربخش باعث کاهش خطرکنترل میشود؛چون بودجه ها اطلاعات لازم را برای ارزشهای مورد انتظار،برای مدیریت فراهم میکنند.وجود این ارزشهای مورد انتظار باعث افزایش احتمال کشف اشتباهات توسط مدیریت میشود؛چون هرانحراف عمده بین مبالغ بودجه شده و واقعی،به موقع موردتوجه قرار میگیرد.

وجود یک برنامه بودجه ای خوب،به حسابرسان دررسیدگی به حسابهای هزینه کمک میکند.

تعیین درستی طبقه بندی هزینه هایکی از اهداف حسابرسی است.موضوع طبقه بندی هزینه ها بین سربار کارخانه و هزینه های فروش،عمومی و اداری،بیشترین اهمیت را دارند.مخارج سربار کارخانه میتواند به درستی درجمع بهای تمام شده موجودیهابه دوره مالی بعد منتقل شود،ولی،هزینه های فروش،عمومی واداری معمولا ازدرآمدهای دوره کسرمیشود؛درنتیجه اشتباه در طبقه بندی هزینه ها میتواند باعث اشتباه درسود خالص دوره شود.حسابرسان میتوانند بررسی درستی طبقه بندی هزینه ها را با مقایسه مبالغ ماهانه هزینه های گوناگون انجام دهند.مقایسه جمع هزینه های سالانه میتواندازطریق درج مبالغ مربوط به سال قبل درکاربرگ اصلی یا تراز آزمایشی انجام شود؛اما،مقایسه ماه به ماه هزینه ها نیز بایدمکمل این روش قرار بگیرد.

مقایسه هزینه ها(ودرآمدها)با صنعت و اطلاعات غیر مالی راه دیگری برای آشکارشدن شرایط مستلزم پی جویی است.هرگونه انحراف از متوسطهای صنعت وروابط غیرعادی بین اطلاعات مالی و غیرمالی،مانند بین تولید بر حسب مقدار ومبالغ ريالی فروش،باید پی جویی شود.

ب-مبلغ انحراف ازمانده مورد انتظارراکه بدون پی جویی بیشتر قابل قبول است،تعیین کنید.

حسابرسان برای تشخیص انحرافاتی که باید پی جویی شودو امکان اتفاقی رخ دادن کدام،از برآوردهای اهمیت و خطای قابل تحمل بهره میگیرند.

پ-مانده حساب طبق دفاترشرکت رابامانده موردانتظارمقایسه کنید.

حسابهای هزینه میتواند با ارزشهای مورد انتظار حسابرسان مقایسه شود؛برای مثال،نسبت هزینه های فروش سال به فروش میتواند بانسبت سال قبل،متوسطهای صنعت یا نسبت بودجه ای مقایسه شود که تفاوتهای زیادی قابل شناسایی میشود.

ت-انحرافهای عمده ازمانده موردانتظارراپی جویی کنید.

برای پی جوییهای حسابرسان پرس وجو از مدیریت درباه انحرافات عمده شروع خوبی است. حسابرسان توضیحات مدیریت درباره انحرافات عمده را به راه های مختلف،مثل تجزیه و تحلیل حسابها،ارزیابی و اثبات میکنند.تجزیه و تحلیل حسابهای هزینه باید باردیابی اقلام ثبت شده درحسابهابه دفاترمعین بستانکاران یاروزنامه پرداختهای نقدی باشد.ازاین مدارک حسابداری میتوان به فاکتورها،گزارشهای دریافت مواد و کالا،سفارشهای خرید یاسایرشواهدپشتوانه مراجعه کرد.حسابرسان بعضی از حسابهای هزینه را برای بازبینی بیشتر انتخاب میکنند.ازصاحبکار بایددرخواست شود که صورت تجزیه و تحلیل حسابهای انتخاب شده را همراه بااسنادومدارک مربوط رادراختیارحسابرسان قرار دهند تاموردبررسی قرارگیرد.

کدام یک ازحسابهای هزینه به احتمال خیلی زیادحاوی تحریف یا مشکلاتی برای حسابرسی است وازدیدگاه حسابرسان،مهمترین حساب برای تجزیه و تحلیل میباشد؟انجمن حسابدارا رسمی آمریکا، آگهی وتبلیغات،سهمیه هاوکمکها،هزینه های حقوقی وقانونی وحق الزحمه ها را برای پی جویی پیشنهادکرده است.

تجزیه و تحلیل هزینه های حقوقی و قانونی وحق الزحمه های حرفه ای ممکن است حق الزحمه های قانونی و حسابرسی رافاش کند که باید به درستی به حساب مخارج انتشارسهام یااوراق قرضه،یاهزینه های ترکیب شرکتها،منظورشود.تجزیه و تحلیل حق الزحمه های حرفه ای،اسامی وکلایی را برای حسابرسان تامین میکند که باید درخواست اطلاعات مربوط به دعاوی و دیگرزیانهای احتمالی برای آنان فرستاده شود.اظهارنامه های مالیاتی معمولا بایدباجداول حقوق و مزایای مدیران،مالیاتها،سفروپذیرایی،سهمیه ها وکمکها،وخسارتهای پرداختی همراه باشد.هزینه های مدیران نیز درصورت تجزیه وتحلیل حقوق ومزایای مدیران آورده میشود.درنتیجه حسابرسان باید صورت تجزیه و تحلیل هریک از این حسابها راکه درسایرقسمتهای حسابرسی بدست نیاورده اند ازصاحبکاردریافت یا خودش تهیه کند و باید توجه داشته باشند که این هزینه هاتوسط ماموران مالیاتی به دقت وموشکافانه موردرسیدگی قرارخواهدگرفت.

حسابرسی حقوق و دستمزد

هزینه حقوق ودستمزدعمده ترین هزینه عملیاتی بسیاری ازشرکتهاست،درسالهای قبل تقلبات زیادی درحقوق ودستمزدبامبالغ هنگفت دیده میشداما امروزه پنهان داشتن چنان تقلباتی به دلایل زیربسیاردشواراست:

هدف حسابرسان درارتباط با حقوق ودستمزد:

سیستم کنترل داخلی

سیستم کنترل داخلی ابزاری است که برای پیشگیری ازتقلبات ودقت وقابلیت اتکای اطلاعات مالی بکارمیرود لزوم وجودیک سیستم کنترل داخلی قوی درموردحقوق و دستمزد،ضرورت پردازش سریع ودقیق انبوهی ازاطلاعات مربوط به ساعات کارکردونرخهای دستمزدجهت پرداخت بموقع وبدون اشتباه به کارکنان است و همچنین وجودقوانین مختلف مالیاتی وغیره برای نگهداری مدارک مربوط به حقوق ودستمزدوتنظیم وارائه گزاش به کارکنان ومقامات ذیصلاح قانونی دلیل دیگری است.

شیوه های دستیابی به کنترلهای داخلی

بسیاری از شرکتهابه عنوان راهی برای برقراری کنترل درموردمخارج نیروی کار،مسئولیت کنترل مخارج هربخش شرکت رابه رییس یایکی ازسرپرستان واگذارمیکنندتادرابتدای هرسال،برآوردی ازمخارج سال جاری نیروی کاربرای مقاصدبودجه بندی ارائه کند.

گزارش به دستگاههای دولتی:یکی ازکنترلهای داخلی بااهمیت درموردحقوق ودستمزد،ضرورت تهیه وارائه گزارشهایی به دستگاههای دولتی است.چنین کنترلی بانگاهداشتن مخارج نیروی کاردرسطح حداقل سروکارندارد،اما،درپیشگیری ازرخ دادن تقلب وکشف آن،ابزارموثری است.

تفکیک وظایف:تقسیم کارحقوق ودستمزدبین چندین دایره شرکت،بااهمیت ترین کنترل داخلی حقوق و دستمزداست.اگرهریک ازوظایف حقوق ودستمزدتوسط دایره جداگانه انجام شودسیستم کنترل داخلی تقویت میشودواگراین وظایف دریک دایره یازیرنظریک فردباشدراه رابرای تقلب بازمیکند.

وظیفه استخدام

اولین گام عمده درراه برقراری یک سیستم قوی کنترل داخلی رادایره کارگزینی وبه هنگام استخدام هریک ازکارکنان برمیدارد.نرخ مصوب حقوق ودستمزدبایددرمدرک مربوط درج شودواستخدام شونده نیزبایدمجوزکسورات راامضاکند،مدرک درکارگزینی نگهداری واعلامیه ای حاوی نرخ دستمزدوکسورات به دایره حقوق ودستمزدورییس دایره ای که قراراست درآن کارکندارسال شود.

ثبت اوقات کار

وظیفه ثبت اوقات کار،تعیین ساعاتی راشامل میشودکه بایدبابت آن دستمزدپرداخت شود.مقایسه مرتب گزارشهای متصدیان ثبت اوقات کاریاسرپرستان باکارتهای ساعت ثبت اوقات کارسبب تقویت سیستم کنترل داخلی میشود.درصورت پرداخت دستمزدبراساس پارچه کاری،گزارش های آحادتولیدشده با مقادیرافزوده شده به موجودیهاطبق مدارکثبت دایمی نیزمیتواندمقایسه گردد.

مدارک حقوق ودستمزد وتهیه(لیست) حقوق ودستمزد

دایره حقوق ودستمزد،مسئول محاسبه مبالغ قابل پرداخت به کارکنان وتهیه کلیه مدارک مربوط است.حاصل کاردایره حقوق ودستمزدمیتواندتهیه مواردزیررادرنظرگرفته شود:


توزیع چکهای حقوق و دستمزد یا پاکتهای وجوه نقد بین کارکنان :

توزیع چکها یا وجوه نقد حقوق و دستمزد، وظیفه متصدی پرداخت است . اگر حقوق و دستمزد به صورت نقدی پرداخت می‌شود، نسخه ای از لیست حقوق و دستمزد توسط دایره حقوق و دستمزد در اختیار متصدی پرداخت قرار می‌گیرد تا وی را در پاکت گذاری وجوه نقد حقوق و دستمزد یاری رساند ولی اگر به وسیله چک پرداخت می‌شود، چکها می‌تواند در  دایره حقوق و دستمزد تهیه و آماده شود . چک یا پاکت حقوق و دستمزد کسی که غایب است هرگز نباید تحویل کس دیگری شود . هنگامی که غایبین بعداً چک خود را تحویل می‌گیرند باید از آنان رسید کتبی دریافت گردد . بیشتر شرکت هایی که حقوق و دستمزد را با چک می‌پردازند از یک حساب مخصوص بانکی برای این کار استفاده می‌کنند .

در مواردی که حقوق و دستمزد به صورت نقد پرداخت می‌شود، حقوق و دستمزد مطالبه نشده باید به یک حساب مخصوص نزد بانک  واریز  و در یک حساب بدهی ویژه ثبت گردد.

روشهایی برای تشخیص درستی پرداختهای حقوق، دستمزد،پاداش و کمیسیون وجود دارد که عبارتند از :


الف : نام و نرخهای حقوق و یا دستمزد را به مدارک نگهداری شده در دایره کار گزینی ردیابی کنید.

ب :جمع حقوق و دستمزد را با جمع چکهای مربوط مقایسه کنید.


میزان جزییات در صورت سود و زیان :

صورت سود و زیان باید حداقل درآمد فروش، بهای تمام شده کالای فروش رفته، هزینه های عمومی و اداری را نشان می‌دهد .

گزارشگری هر سهم :

شرکت های سهامی عام  باید سود هر سهم را در متن صورت سود و زیان خود ارائه کنند، مبلغ سود هر سهم این گو نه شرکتها باید بر مبنای سود حاصل از عملیات مستمر، سود پیش از اقلام غیر مترقبه، سود قبل از آثار انباشته تغییرات حسابداری و سود خالص، محاسبه و گزارش شود.

گزارشگری توسط شرکتهای نامتجانس:

ترکیب شرکتها با عملیات کاملاً  متفاوت با فعالیتهای مختلف باواژه فعالیتهای نامتجانس شناخته شده است.

بیانیه استانداردهای حسابرسی شماره 21 درباره اطلاعات مربوط به قسمتهای واحد تجاری اجرا کنند :


ارزیابی یافته های حسابرسی

حسابرسان باید هم عوامل کمی و هم عوامل کیفی را در نظر بگیرند. و برای ارزیابی خطر وجود اشتباهات با اهمیت در صورتهای مالی باید به اشتباهاتی که می‌دانند وجود دارد و اشتباهاتی که احتمال وجود آنها هست توجه کنند.

اشتباهات موجود در صورتهای مالی : حسابرسان در طول رسیدگی های خود برای اشتباهات با اهمیت در صورتهای مالی باید ثبت های اصلاحی انجام دهد و اشتباهات کوچک صاحبکار هم باید اصلاح شود چراکه در مجموع یک اشتباه بزرگ در صورتهای مالی پدید می‌آورد.

اشتباهات احتمالی در صورتهای مالی : با روش نمونه گیری حسابرسی و تحلیلی ممکن است اشتباهاتی را پیدا کنیم، که به این اشتباهات خطای تعمیم یافته گویند.

حسابرس با توجه به این اشتباهات (احتمالی و اشتباهات شناخته شده) باید احتمال خطر وجود اشتباه با اهمیت را در صورتهای مالی بدهند و از صاحبکار بخواهند سریعتر اصلاح کنند تا نظر مقبول را سریع ندهند چراکه خطر وجود تحریف با اهمیت در آنها بالاست.

گزارش به کمیته حسابرسی

حسابرسان باید هرگونه نارسائی عمده در سیستم کنترل داخلی را به کمیته حسابرسی گزارش کنند. بیانیه استاندارد حسابرسی شماره 61 گزارش کردن برخی اطلاعات مربوط به حسابرسی صاحبکاران پذیرفته شده در بورس و همچنین حسابرسی واحد های با کمیته فعال حسابرسی هیات مدیره را الزامی داشته است. نکات حسابرسی که باید به کمیته حسابرسی گزارش شود شامل:

مسئولیت حسابرسان نسبت به کار حسابرسی و سایر اطلاعات همراه صورتهای مالی و هرگونه اصلاحات پیشنهادی عمده توسط حسابرسان است.

مسئولیتهای حسابرسان درباره

سایر اطلاعات مندرج در گزارشهای مالی

صورتهای مالی حسابرسی شده معمولا همراه سه نوع گزارش ارائه می‌شود:مسئولیت حسابرسان درباره اطلاعات خاص به نوع گزارش و ماهئت آن اطلاعات بستگی دارد .www.hesabdar1.ir

آمار بازدیدکنندگان سایت

1664698
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
195
169
1304
4720
6572
1664698

آی‌پی شما: 34.204.179.0
امروز: جمعه، 01 شهریور 1398 - ساعت: 21:06:27