دارائي هاي نامشهود 2

حسابداري وحسابرسي مينايي وهمكاران         www.hesabdar1.ir

 

داراييهاي نامشهود  - قسمت دوم


( (تجديد نظر شده 1386
    
52 . بهاي تمام شده يك دارايي نامشهود ايجاد شده در واحد تجاري شامل تمام مخارج
ضروري است كه بطور مستقيم يا براساس مباني تخصيص معقول و يكنواخت قابل انتساب
به ايجاد، توليد و آماده سازي دارايي براي استفاده م ورد نظر مديريت مي باشد. نمونه هايي
از مخارج قابل انتساب به شرح زير است:
الف. مواد و خدمات استفاده شده براي ايجاد دارايي نامشهود،
ب . حقوق و مزاياي كاركناني كه در ايجاد دارايي نقش داشته اند،
ج . مخارج ثبت حقوق قانوني،
د . استهلاك حق اختراع و حق امتيازي كه براي ايجاد دارايي نامشهود بكار مي رود، و
ه . استهلاك داراييهاي ثابت مشهود مورد استفاده در ايجاد دارايي نامشهود.
استاندارد حسابداري شماره 13 با عنوان حسابداري مخارج تأمين مالي ، معيارهايي را براي
شناسايي مخارج تأمين مالي به عنوان جزئي از بهاي تمام شده يك دارا يي نامشهود ايجاد
شده در واحد تجاري، مشخص مي كند.
53 . مخارج اداري و عمومي و فروش در بهاي تمام شده داراييهاي نامشهود ايجاد شده در
داخل واحد تجاري منظور نمي شود مگر اينكه بتوان اين مخارج را به طور مستقيم با
تحصيل دارايي يا آماده سازي آن براي استفاده مورد نظر ارتباط داد . زيانهاي عملياتي اوليه
كه تا قبل از رسيدن به سطح عملكرد برنامه ريزي شده دارايي ايجاد شود، هزينه هاي
ناشي از عدم كار ايي و مخارج آموزش كاركنان جهت استفاده عملياتي از دارايي ، در بهاي
تمام شده دارايي نامشهود ايجاد شده در داخل واحد تجاري منظور نمي شود.
شناخت هزينه
54 . مخارج تحمل شده براي داراييهاي نامشهود بايد در زمان وقوع به عنوان هزينه شناسايي شود مگر آنكه :
الف. بخشي از مخار ج ي ك داراي ي نامشهود (طبق بند 5) را تشكي ل دهد ك ه حائ ز معيارها ي
شناخت باشد (به بندهاي 12 الي 53 مراجعه شود)، يا
استاندارد حسابداري شماره 17
داراييهاي نامشهود
( (تجديد نظر شده 1386


ب . آن قل م در ي ك تركيب تجاري تحصيل شده باشد و نتوان آن را به عنوان دارايي نامشهود
شناسايي كر د. در اي ن موارد، مخار ج مزبور بايد بخش ي از مبل غ قابل انتسا ب ب ه سرقفل ي
در تاريخ تحصيل را تشكيل دهد.
55 . با توجه به تعريف و معيارهاي شناخت دارايي نامشهود، نمونه مخارجي كه در زمان وقوع
به عنوان هزينه شناسايي مي شود به قرار زير است :
الف . مخارج قبل از تأسيس يك واحد يا فعاليت جديد و مخارج راه اندازي ماشين آلات
طي دور ه قبل از توليد يا فعاليت در حد ظرفيت عملي مگر درمواردي كه اين مخارج
طبق استاندارد حسابداري شماره 11 با عنوان داراييهاي ثابت مشهو د به حساب
دارايي ثابت مشهود منظور مي شود.
ب . مخارج تأسيس از قبيل مخارج حقوقي براي تهيه اساسنامه و شركت نامه ، حق مشاوره
و مخارج ثبت .
ج . مخارج فعاليتهاي آموزشي .
د . مخارج تبليغات .
ه . مخارج تغيير مكان يا سازماندهي مجدد تمام يا بخشي از يك واحد تجاري .
56 . بند 54 ، شناخت پيش پرداخت بابت خريد كالا يا خدمات مرتبط با دارايي نامشهود را
به عنوان دارايي منع نمي كند.
عدم شناخت هزينه هاي گذشته به عنوان دارايي
57 . مخارج مربو ط ب ه تحصي ل يا ايجاد اقلا م نامشهود ك ه د ر صورتهاي مال ي قبل ي ب ه عنوا ن هزين ه
شناسايي شد ه اس ت ، نبايد بعداً ب ه عنوان بخش ي از بها ي تما م شد ه ي ك دارايي نامشهود شناسايي
شود.
اندازه گيري دارايي نامشهود پس از شناخت اوليه
58 . واحد تجاري بايد يكي از دو روش ” بهاي تمام شده“ به شرح بند 59 يا ” تجديد ارزياب ي“ ب ه شرح
بند 60 را به عنوان رويه حسابداري خود انتخاب كند و آن را در مورد تمام اقلام يك طبقه دارايي
نامشهود بكار گيرد.
استاندارد حسابداري شماره 17
داراييهاي نامشهود
( (تجديد نظر شده 1386

روش بهاي تمام شده
59 . دارايي نامشهود پ س از شناخ ت اولي ه باي د ب ه بها ي تما م شد ه پ س از كسر استهلا ك انباشت ه و
هرگونه كاهش ارزش انباشته منعكس شود.
روش تجديد ارزيابي
60 . پس از شناخت اوليه دارايي نامشهود، چنانچه ارزش منصفانه ب ه گون ه اي اتكاپذير قابل
اندازه گيري باشد بايد آن را ب ه مبلغ تجديد ارزيابي (ارزش منصفانه در تاريخ تجديد ارزياب ي)
پس از كسر استهلاك انباشته و كاهش ارزش انباشته بعدي، ارائه كر د. تجديد ارزيابي بايد
به طور منظم انجام شود تا اطمينان حاصل گردد مبلغ دفتري، تفاوت ب ا اهميتي با ارزش
منصفانه در تاريخ ترازنامه ندار د. شرايط ارزيابي و نحوه انعكاس د ر صورتهاي مالي تابع مفاد
استاندارد حسابداري شماره 11 با عنوان ”داراييهاي ثابت مشهود“ و بندهاي 61 تا 64 زير است.
61 . اعمال روش تجديد ارزيابي در مورد داراييهاي نامشهودي كه قبلاً مع يارهاي شناخت
به عنوان دارايي را احراز نكرده اند، مجاز نيست.
62 . روش تجديد ارزيابي پس از شناخت اوليه دارايي به كار مي رود. بااين حال، چنانچه
به دليل احراز نشدن معيارهاي شناخت طي بخشي از فرايند ايجاد دارايي، تنها بخشي از
مخارج آن به عنوان دارايي شناسايي شده باشد (به بند 51 مراجعه شود )، روش تجديد
ارزيابي مي تواند براي كل دارايي به كار رود . همچنين روش تجديد ارزيابي مي تواند براي
دارايي نامشهود تحصيل شده از طريق كمكهاي بلاعوض دولت بكار رود.
63 . براي داراييهاي نامشهود عموماً تعيين ارزش منصفانه به گونه اي قابل اتكا امكان پذير نيست .
براي مثال، اگرچه ارزش منصفانه براي بعضي از داراييهاي نامشهود مانند حق كسب، پيشه و
تجارت و حق امتياز تلفن، قابل تعيين است اما تعيين ارزش منصفانه مواردي مانند نامهاي
تجاري، حق نشر و تكثير آثار فرهنگي و هنري، حق اختراع يا علايم تجاري مشك ل است
زيرا چنين داراييهايي منحصر بفرد مي باشند. همچنين، باوجود اينكه داراييهاي نامشهود خريد
و فروش مي شوند، اما قراردادها براساس مذاكرات بين خريداران و فروشندگان خاص منعقد
استاندارد حسابداري شماره 17
داراييهاي نامشهود
( (تجديد نظر شده 1386

مي گردد و معاملات غير مكرر هستند . به همين دليل، قيمتي كه براي يك دارايي پرداخت
مي شود ممكن است شواهد كافي براي ارزش منصفانه دارايي ديگر فراهم نكند.
64 . چنانچه در يك طبقه از داراييهاي نامشهود تجديد ارزيابي شده، ب ه دليل قابل اتكا نبودن ارزش
منصفانه، تجديد ارزيابي يك قلم دارايي نامشهود امكا ن پذير نباشد، آن دارايي بايد به بهاي
تمام شده پس از كسر استهلاك انباشته و كاهش ارزش انباشته منعكس شود.
عمر مفيد
65 . واحد تجاري بايد معين يا نامعين بودن عمر مفيد يك دارايي نامشهود را ارزيابي كند و
درصورت معين بودن، مدت آن، يا تعداد توليد يا ساير معيارهاي مشخ ص كننده عمر مفيد را
تعيين نماي د. واحد تجاري د ر صورتي بايد عمر مفيد دارايي نامشهود را نامعين تلقي كند كه
برمبناي تحليل كليه عوامل مربوط، نتواند براي دور ه اي كه انتظار م ي رود دارايي، جريان نقدي
ورودي ايجاد نمايد، محدوده اي پيش بيني كند.
66 . حسابداري دارايي نامشهود مبتني بر عمر مفيد آن است . دارايي نامشهود با عمر مفيد معين
مستهلك مي گردد (به بندهاي 74 الي 82 مراجعه شود ) ولي دارايي نامشهود با عمر مفيد
نامعين مستهلك نمي گردد.
67 . براي تعيين عمر مفيد دارايي نامشهود ، عوامل متعددي نظير موارد زير بررسي مي شود :
الف . استفاده مورد انتظار واحد تجاري از دارايي ،
ب . چرخه عمر محصول مرتبط با دارايي و اطلاعات عمومي درخصوص برآورد
عمر مفيد انواع داراييهاي مشابه و با كاربرد مشابه،
ج . نابابي دارايي بر اثر مسائل فني، تغييرات فناوري، مسائل تجاري يا ساير دلايل،
د . سطح مخارج نگهداري لازم به منظور كسب م نافع اقتصادي آتي مورد انتظار از
دارايي با توج ه به توان و قصد واحد تجاري براي رسيدن به سطح مزبور،
استاندارد حسابداري شماره 17
داراييهاي نامشهود
( (تجديد نظر شده 1386

ه . ثبات صنعتي كه دارايي در آن مورد استفاده قرار مي گيرد يا تغيير در تقاضاي بازار
براي محصولات و خدمات توليد شده به وسيله دارايي،
و . اقدامات مورد انتظار رقباي فعلي و بالقوه ، مراجع دولتي و ديگران ،
ز . دوره كنترل بر دارايي و محدوديتهاي قانوني يا موارد مشابه آن درخصوص استفاده
از دارايي مانند وجود تاريخ انقضاي قرارداد اجاره،
ح . قابليت تمديد حقوق ناشي از دارايي نامشهود مورد نظر، و
ط . ميزان وابستگي عمر مفيد دارايي به عمر مفيد ساير داراييهاي واحد تجاري .
نيست. عمر مفيد دارايي نامشهود تنها منعكس كننده « نامحدود » به معني « نامعين » 68 . اصطلاح
آن بخش از مخارج آتي مورد نياز براي نگهداري دارايي در سطح عملكرد استاندارد آن و
توانايي و قص د واحد تجاري براي رسيدن به آن سطح است . سطح عملكرد استاندارد
در زمان برآورد عمر مفيد دارايي تعيين مي شود. مخارج آتي برنامه ريزي شده مازاد بر
ميزان مورد نياز براي نگهداري دارايي در سطح عملكرد استاندارد نبايد بر نتيجه گيري
در مورد نامعين بودن عمر مفيد دارايي نامشهود تأثيرگذار باشد.
69 . با توجه به تغييرات سريع در فنا وري، نرم افزار رايانه اي و بسياري ديگر از داراييهاي
نامشهود آسيب پذيرند. بنابراين، احتمال مي رود عمر مفيد اين گونه داراييها كوتاه باشد.
70 . عمر مفيد دارايي نامشهود ممكن است خيلي طولاني يا حتي نامع ين باشد . وجود ابهام،
دليل موجهي براي برآورد محتاطانه عمر مفيد دارايي است، اما انتخاب عمر مفيدي كه
بطور غير واقع بينانه كوتاه است را توجيه نمي كند.
71 . عمر مفيد دارايي نامشهود ناش ي از حقوق قراردادي يا ساير حقوق قانوني نبايد بيشتر از دوره
حقوق مذكور باشد، اما ممكن است ب ا توجه به دوره مورد انتظار استفاده از دارايي توسط واحد
تجاري، كوتاهتر باش د. اگر حقوق قراردادي يا ساير حقوق قانوني براي دوره محدودي باشد كه
قابل تمديد است، عمر مفيد دارايي نامشهود تنها د ر صورتي شامل دور ه (ها ي) قابل تمديد
استاندارد حسابداري شماره 17
داراييهاي نامشهود
( (تجديد نظر شده 1386

خواهد بود كه شواهد پش تيباني كننده تمديد دوره، بدون صرف مخارج عمده توسط واحد
تجاري، وجود داشته باشد.
72 . عوامل اقتصادي و قانوني ممكن است بر عمر مفيد دارايي نامشهود اثر گذارد . عوامل
اقتصادي تعيين كننده طول دوره اي است كه منافع اقتصادي آتي توسط واحد تجاري كسب
مي شود. عوامل قانوني ممكن است طول دوره اي كه واحد تجاري اين منافع را كنترل
مي نمايد، محدود كند. عمر مفيد دارايي، دوره كوتاهتر تعيين شده توسط اين عوامل است.
73 . وجود عوامل زير، ازجمله مواردي است كه بيانگر توان واحد تجاري براي تمديد حقوق
قراردادي يا ساير حقوق قانوني بدون صرف مخارج عمده است:
الف. شواهدي، احتمالاً برمبناي تجربه، وجود داشته باشد كه حقوق قراردادي يا ساير
حقوق قانوني تمديد خواهد شد . اگر تمديد مشروط به موافقت يك شخص ثالث
است، شواهدي در مورد كسب موافقت وي نيز وجود داشته باشد،
ب . شواهدي درخصوص تأمين شرايط لازم براي تمديد وجود داشته باشد، و
ج . مخارج تمديد در مقايسه با منافع اقتصادي آتي مورد انتظار آن عمده نباشد.
داراييهاي نامشهود با عمر مفيد معين
دوره و روش استهلاك
74 . مبلغ استهلا ك پذير دارايي نامشهود با عمر مفيد معين بايد برمبنايي سيستماتيك طي عمر
مفيد آن مستهلك شو د. محاسبه استهلاك بايد از زماني شروع شود كه دارايي براي استفاده
آماده باشد، يعني زماني كه دارايي در موقعيت و شرايط لازم براي استفاده موردنظر
مديريت قرار دار د. محاسبه استهلاك از زماني كه داراي ي طبق استاندارد حسابداري شمار ه 31
با عنوان ”داراييهاي غيرجاري نگه داري شده براي فروش و عمليات متوقف شد ه“، ب ه طور
مستقل يا د ر قالب ي ك مجموعه واحد ، به عنوان نگهداري شده براي فروش طبق ه بندي م ي شود
و يا تاريخ قطع شناخت، بايد متوقف شود. روش استهلاك بايد الگوي مصرف منافع اقتصادي آتي
استاندارد حسابداري شماره 17
داراييهاي نامشهود
( (تجديد نظر شده 1386

مورد انتظار دارايي توسط واحد تجاري را منعكس كند. چنانچه آن الگو به نحو اتكاپذير قابل تعيين
نباشد بايد از روش خط مستقيم استفاده شو د. هزينه استهلاك هر دوره بايد ب ه عنوان هزينه
دوره شناسايي شود، مگر اينكه ب ه موجب اين استاندارد يا ساير استانداردهاي حسابداري در
مبلغ دفتري دارايي ديگر منظور شود.
75 . روشهاي متفاوتي را مي توان جهت تخصيص سيستماتيك مبلغ استهلاك پذير يك دارايي
طي عمر مفيد آن بكار گرفت . اين روشها شامل خط مستقيم ، نزولي و مجموع آحاد توليد
است . روش مورد استفاده براي دارايي ، بر مبناي الگوي مصرف منافع اقتصادي آتي مورد
انتظار انتخاب مي شود و به طور يكنواخت طي دوره هاي مختلف اعمال مي شود مگر اينكه
در الگوي مزبور تغييري حاصل شود . چنانچه نتوان الگوي مصرف را به گون ه اي اتكاپذير
تعيين كرد، از روش خط مستقيم استفاده مي شود.
76 . استهلاك معمولاً به عنوا ن هزينه شناسايي مي شود. با اين حال در برخي شرايط ، منافع
اقتصادي دارايي به جاي اينكه منجر به هزينه شود، در توليد ساير داراييهاي واحد تجاري
جذب مي شود. در اين موارد ، استهلاك بخشي از بهاي تمام شده اين داراييها را تشكيل
مي دهد و به مبلغ دفتري آ نها اضافه مي شود. براي مثال استهلاك داراييهاي نامشهود مورد
استفاده در فرايند توليد، به مبلغ دفتري موجودي مواد و كالا اضافه مي شود.
ارزش باقيمانده
77 . ارزش باقيمانده يك دارايي نامشهود با عمر مفيد معين بايد صفر فرض شود مگر اينكه :
الف . شخص ثالثي خريد دارايي را با قيمت مشخص در پايان عمر مفيد آن تعهد كرده باشد، يا
ب . ارزش باقيمانده را بتوان به گونه اي اتكاپذير اندازه گيري كرد.
78 . مبلغ استهلاك پذير يك دارايي نامشهود با عمر مفيد معين پس از كسر ارزش باقيمانده آن
تعيين مي شود. وجود ارزش باقيمانده متضمن اين است كه واحد تجاري انتظار دارد
دارايي نامشهود را قبل از پايان عمر اقتصادي آن واگذار كند.
استاندارد حسابداري شماره 17
داراييهاي نامشهود
( (تجديد نظر شده 1386

79 . ارزش باقيمانده يك دارايي نامشهود برمبناي مبلغ قابل بازيافت ناشي از واگذاري آن
برآورد مي شود. اين مبلغ، در تاريخ برآورد، برم بناي قيمت فروش دارايي مشابهي كه
عمر مفيد آن خاتمه يافته و تحت شرايط مشابهي مورد استفاده قرار گرفته است، تعيين
مي شود.
بررسي دوره و روش استهلاك
80 . دوره و رو ش استهلا ك يك دارايي نامشهود با عمر مفيد معين بايد حداقل در پايان هر سال مالي
بازنگري شو د. چنانچه تفاو ت قاب ل ملاحظ ه اي بي ن عمر مفيد برآورد ي جديد و برآوردها ي قبل ي
وجود داشت ه باشد، دور ه استهلا ك بايد تغيير ياب د. در صورتي ك ه تغيير قاب ل ملاحظ ه اي در الگو ي
جريان مناف ع اقتصاد ي آتي مورد انتظار داراي ي مربو ط صور ت پذيرد، رو ش استهلا ك باي د تغيير
كند تا منعك س كنند ه الگو ي جديد باش د. اين تغييرا ت باي د طبق استاندارد حسابداري شماره 6
با عنوان ”گزارش عملكرد مالي“ به عنوان تغيير در برآوردهاي حسابداري محسوب شود.
81 . طي عمر يك دارايي نامشهود ممكن است مشخص شود كه برآورد عمر مفيد آن نا مناسب
است . براي مثال ممكن است مخارج بعدي كه وضعيت يك دارايي نامشهود را به سطحي
بالاتر از عملكرد استاندارد ارزيابي شده قبلي آن ارتقا داده است ، موجب افزايش عمر مفيد
آن دارايي شود . همچنين شناخت زيان كاهش ارزش ممكن است نمايانگر نياز به تغيير
دوره استهلاك باشد.
82 . با گذشت زمان ممكن است الگوي جريان منافع اقتصادي آتي مورد انتظار دارايي نامشهود
به واحد تجاري تغيير كند . براي مثال ممكن است مشخص شود كه روش نزولي مناسب تر
از روش خط مستقيم است . افزون بر اين ، اس تفاده از حقوق ناشي از يك امتياز ممكن است
تا زمان تكميل ساير اجزاي تشكيل دهنده يك پروژه به تعويق افتد . در چنين شرايطي
منافع اقتصادي دارايي ممكن است تا دوره هاي بعدي كسب نشود.
داراييهاي نامشهود با عمر مفيد نامعين
83 . دارايي نامشهود با عمر مفيد نامعين نبايد مستهلك شود.
استاندارد حسابداري شماره 17
داراييهاي نامشهود
( (تجديد نظر شده 1386

84 . واحد تجاري بايد آزمون كاهش ارزش دارايي نامشهود با عمر مفيد نامعين را ا ز طريق مقايسه
مبلغ بازيافتني با مبلغ دفتري آن در مقاطع زير انجام دهد:
الف . به صورت سالانه، و
ب . هنگامي كه شواهدي در خصوص كاهش ارزش دارايي نامشهود وجود داشته باشد.
بررسي عمر مفيد
85 . عمر مفيد دارايي نامشهودي كه مستهلك نم ي شود بايد در هر دوره بررسي شود تا اطمينان
حاصل گردد رويدادها و شرايط همچنان از نامعين بودن عمر مفيد آن دارايي پشتيباني م ي كنند.
در غير اين صورت، تغيير در ارزيابي عمر مفيد از نامع ين به معين بايد طبق استاندارد
حسابداري شماره 6 با عنوان ” گزارش عملكرد مال ي“ به عنوان تغيير در برآورد حسابداري
محسوب شود.
86 . ارزيابي مجدد عمر مفيد يك دارايي نامشهود از نامعين به معين، بيانگر آن است كه ارزش
دارايي ممكن است كاهش يافته باشد . درنتيجه، واحد تج اري كاهش ارزش دارايي را
از طريق مقايسه مبلغ بازيافتني با مبلغ دفتري آن آزمون مي كند و هرگونه مازاد مبلغ دفتري
بر مبلغ بازيافتني را به عنوان زيان كاهش ارزش شناسايي مي كند.
قابليت بازيافت مبلغ دفتري  زيان كاهش ارزش
87 . واحد تجاري بايد در تاريخ گزار شگري مالي، اين موضوع را بررسي كند كه آيا شواهدي دا ل بر
كاهش در ارزش دارايي نامشهود وجود دارد يا خي ر. در صورت وجود چنين شواهدي، بايد مبلغ
بازيافتني دارايي برآورد شو د. چنانچه مبلغ بازيافتني دارايي كمتر از مبلغ دفتري باشد، مبلغ
دفتري بايد ا ز طريق ايجاد ذخيره در حسابها ب ه مبلغ بازيافتني كاهش داده شود مگر اينكه
شواهدي در مورد موقتي بودن اين كاهش وجود داشته باش د. بررسي مزبور در مور د
داراييهايي كه آماده بهر ه برداري نيست و داراييهايي كه عم ر مفيد آنها نامعين م ي باش د،
از اهميت بيشتري برخوردار است.
88 . بهاي تمام شد ه يك قلم دارايي نامشهود معمولاً طي عمر مفيد دارايي بازيافت مي شود .
اما در شرايطي ممكن است ميزان منافع مورد انتظار يك دارايي نامشهود كاهش يابد به گونه اي
كه مبلغ بازيافتني دارايي از مبلغ دفتري آن كمتر شود . شرايطي كه به تنهايي يا د ر مجموع
استاندارد حسابداري شماره 17
داراييهاي نامشهود
( (تجديد نظر شده 1386

در صورت تداوم طي چند سال متوالي ممكن است منجر به كاهش دائمي در ارزش دارايي
شود به اين شرح است :
الف . بلااستفاده ماندن دارايي ،
ب . زياندهي عملياتي دارايي ،
ج . جريانهاي نقدي منفي ناشي از دارايي ،
د . تغييرات قانوني يا محيطي مؤثر بر قابليت بازيافت مبلغ دفتري دارايي ، و
ه . تغييرات ساختاري در شرايط اقتصادي .
بركناري و واگذاري
89 . دارايي نامشهود بايد در زما ن واگذاري يا هنگامي كه هيچ گونه منافع اقتصادي آتي از بكارگيري يا
واگذاري آن انتظار نمي رود، از ترازنامه حذف شود.
90 . سود يا زيا ن ناش ي از حذف ي ك دارايي نامشهود ك ه معاد ل تفاو ت عوايد خال ص حاص ل از واگذار ي
و مبل غ دفتر ي داراي ي اس ت بايد ب ه عنوان درآمد يا هزين ه غير عملياتي در سود و زيا ن شناساي ي
شود.
91 . واگذاري دارايي نامشهود، ممكن است به روشهاي گوناگون (مانند فروش، اجاره سرمايه اي
يا اهد ا) صورت گيرد . جهت تعيين تاريخ واگذاري دارايي، واحد تجاري از معيارهاي
شناسايي درآمد عملياتي ناشي از فروش كالا طبق استاندارد حسابداري شماره 3 با عنوان
درآمد عمليات ي استفاده مي كند. براي فروش و اجاره مجدد داراييهاي نامشهود، استاندارد
حسابداري شماره 21 با عنوان حسابداري اجاره ها بكار گرفته مي شود.
92 . حذف شده است.
93 . در صورتي كه واحد تجاري طبق معيارهاي شناخت مندرج در بند 12 ، مخارج جايگزيني
بخشي از يك دارايي نامشهود را در مبلغ دفتري آن منظور كند، مبلغ دفتري بخش
استاندارد حسابداري شماره 17
داراييهاي نامشهود
( (تجديد نظر شده 1386
    
جايگزين شده حذف مي شود. چنانچه واحد تجاري نتواند مبلغ دفتري بخش جايگزين
شده را تعيين كند، ممكن است از مخارج جايگزيني به عنوان شاخص بهاي تمام شده
بخش جايگزين شده در زمان تحصيل يا ايجاد در داخل واحد تجاري استفاده كند.
94 . مابه ازاي دريافتني حاصل از واگذ اري يك دارايي نامشهود به ارزش منصفانه آن شناسايي
مي شود. اگر دريافت مابه ازاي ناشي از واگذاري به دوره هاي آينده موكول شود مابه ازاي
دريافتني معادل قيمت نقدي آن شناسايي مي شود. تفاوت بين مبلغ اسمي و معادل قيمت
نقدي مابه ازاي قابل دريافت به عنوان درآمد شناسايي مي شود.
95 . محاسبه استهلاك دارايي نامشهود با عمر مفيد معين، در صورت عدم استفاده از آن متوقف
نمي گردد، مگر اينكه دارايي به طور كامل مستهلك شده باشد يا طبق استاندارد حسابداري
شماره 31 با عنوان داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش و عمليات متوقف شد ه،
به طور مستقل يا در قالب يك مجموعه واحد ، به عنوان نگهداري شده براي فروش
طبقه بندي شده باشد.
افشا
96 . واحد تجاري بايد موارد مندرج در صفحه بع د را به تفكيك د اراييهاي نامشهو د ايجاد شده در
واحد تجاري و ساير داراييهاي نامشهود در صورتهاي مالي افشا كند :
الف . معين يا نامعين بودن عمر مفيد و د ر صورت معين بودن، عمر مفيد يا نرخهاي استهلاك
بكار رفته،
ب . روش استهلاك داراييهاي نامشهود با عمر مفيد معين،
ج . صورت تطبي ق ناخال ص مبل غ دفتري، استهلا ك انباشت ه و كاه ش ارز ش انباشته در ابتدا و
انتهاي دوره كه بر حسب مورد نشان دهنده موارد زير باشد :
اضافات ،
داراييهايي كه طبق استاندارد حسابداري شماره 31 باعنوان ”داراييهاي غيرجاري
نگهداري شده براي فروش و عمليات متوقف شد ه“، ب ه طور مستقل يا د ر قالب يك
استاندارد حسابداري شماره 17
داراييهاي نامشهود
( (تجديد نظر شده 1386


مجموعه واحد، ب ه عنوان نگهداري شده براي فروش طبق ه بندي شده اس ت،
بركناريها و ساير واگذاريها ،
زيان كاهش ارزش شناسايي شده در صورت سود و زيان ،
برگشت زيانهاي كاهش ارزش قبلي در صورت سود و زيان ،
افزايش و كاهش ناشي از تجديد ارزيابي ،
استهلاك دوره ،
خالص تفاوتهاي ارزي ناشي از تسعير صورتهاي مالي يك واحد مستقل خارجي ،
ساير تغييرات در مبلغ دفتري طي دوره.
در مورد رديف ” ج “ ، ارائه ارقام مقايسه اي الزامي نيست .
97 . هرطبقه از داراييهاي نامشهود شامل گروهي از داراييها با ماهيت و كاربرد مشابه در
عمليات واحد تجاري است . نمونه اين طبقات جداگانه به قرار زير است :
الف . حق اختراع ،
ب . حق تاليف و حق تكثير،
ج . سرقفلي محل كسب (حق كسب ، پيشه يا تجارت )،
د . علامت تجاري و نام تجاري ،
ه . حق امتياز و فرانشيز،
و . نرم افزار رايانه اي ،
ز . حق استفاده از خدمات عمومي ،
ح . فرمولها، مدلها و طرحها، و
ط . داراييهاي نامشهود در جريان ايجاد.
98 . واحد تجاري ماهيت و ميزان تغيير در برآورد حسابداري را كه اثر با اهميتي بر دوره
جاري داشته يا انتظار مي رود اثر با اهميتي بر دوره هاي بعدي داشته باشد، طبق استاندارد
استاندارد حسابداري شماره 17
داراييهاي نامشهود
( (تجديد نظر شده 1386
    
حسابداري شماره 6 با عنوان گزارش عملكرد مال ي افشا مي كند. چنين افشايي ممكن است
از تغيير در دوره و يا روش استهلاك ناشي شود .
99 . واحد تجاري بايد موارد زير را نيز افشا كند:
الف . براي دارايي نامشهود با عمر مفيد نامعين، مبلغ دفتري آن دارايي و دلايل نامعين ب ودن
عمر مفي د. واحد تجاري بايد مهمترين عوامل مؤثر در تعيين اينكه دارايي نامشهود مزبور
عمر مفيد نامعين دارد را افشا كند.
ب . شرحي از داراييهاي نامشهود عمده به همراه مبلغ دفتري و عمر مفيد باقيمانده آن.
ج . مبلغ دفتري داراييهاي نامشهودي كه مالكيت آنها محدود شد ه و نيز مبلغ دفتري
داراييهاي نامشهودي كه در وثيقه بدهيهاست.
د . مبلغ تعهدات مربوط به تحصيل داراييهاي نامشهود.
داراييهاي نامشهود اندازه گيري شده براساس روش تجديد ارزيابي
100 . چنانچه داراييهاي نامشهود ب ه مبلغ تجديد ارزيابي انعكاس يابد، واحد تجاري بايد موارد زير را
افشا كند:
الف . براي هر طبقه از داراييهاي نامشهود:
- تاريخ تجديد ارزيابي،
- مبلغ دفتري داراييهاي تجديد ارزيابي شده،و
- مبلغ دفتري داراييها براساس روش بهاي تمام شده با فرض عدم تجديد ارزيابي،
ب . مبلغ مازاد تجديد ارزيابي داراييها در آغاز و پايان دوره به گونه اي كه تغييرات طي دوره
و هرگونه محدوديت در توزيع مانده آن بين صاحبان سرمايه را نشان دهد،
ج . روشها و مفروضات عمده بكار گرفته شده در برآورد ارزش منصفانه داراييها، و
د . دوره تناوب تجديد ارزيابي.
101 . در برخي موارد ممكن است براي مقاصد افشا، تجميع طبق ات داراييهاي تجديد ارزيابي
شده ضرورت يابد . با اين حال تجميع طبقات داراييهاي نامشهود كه براساس روشهاي
متفاوت بهاي تمام شده و تجديد ارزيابي اندازه گيري شده است مجاز نمي باشد.
استاندارد حسابداري شماره 17
داراييهاي نامشهود
( (تجديد نظر شده 1386
    
مخارج تحقيق و توسعه
102 . واحد تجاري بايد مخارج تحقيق و توسع ه اي را كه طي دوره ب ه عنوان هزينه شناسايي شده است،
افشا كند.
ساير اطلاعات
103 . اطلاعات زير بايد توسط واحد تجاري افشا شود:
الف . شرح داراييهاي نامشهودي كه كاملاً مستهلك شده است ولي هنوز استفاده مي شود، و
ب . شرح مختصري از داراييهاي نامشهودي كه تحت كنترل واحد تجاري است اما ب ه دليل
عدم احراز معيارهاي شناخت داراييهاي نامشهود شناسايي نشده است.
تاريخ اجرا
1386 و بعد /1/ 104 . الزامات اي ن استاندارد د ر مورد كلي ه صورتها ي مال ي ك ه دور ه مال ي آنها از تاري خ 1
از آن شروع مي شود، لازم الاجراست .
مطابقت با استانداردهاي بين المللي حسابداري
105 . با اجراي الزامات اين استاندارد، به استثناي عدم پذيرش تجديدنظر در ارزش باقيمانده
داراييهاي نامشهود، مفاد استاندارد بين المللي حسابداري شماره 38 با عنوان داراييها ي
نامشهود (ويرايش 31 مارس 2004 ) نيز رعايت مي شود.

    
استاندارد حسابداري شماره 17
داراييهاي نامشهود
( (تجديد نظر شده 1386
پيوست شماره 1
كاربرد استاندارد حسابداري در مورد برخي اقلام غيرپولي نامشهود
1 . در اين پيوست ، نحوه كاربرد استاندارد حسابداري در مورد برخي اقلام غيرپولي نامشهود
با توجه به ويژگيهاي قانوني و سا ير جنبه هاي مرتبط با آنها مطرح مي شود. اين موارد تنها
جنبه تشريحي دارد و بنابراين بخشي از استاندارد حسابداري نيست .
حق اختراع
2 . حق اختراع ، حقي است كه به دارنده آن امكان استفاده ، توليد، فروش و كنترل محصول ،
فرايند يا فعاليت ابداعي خود را مي دهد و نقض آن توسط ديگران مجاز نيست . حق اختراع
در صورتي داراي منافع اقتصادي آتي است كه اولاً به نام واحد تجاري ثبت شود و ثانياً
از طريق كاهش هزينه هاي عملياتي يا امكان توليد و فروش كالاها و خدمات با قيمتي
بيشتر، سودآوري و احد تجاري را نسبت به ساير واحدهاي رقيب بهبود بخشد . ممكن است
پيشرفت فناوري و اختراعات جديد رقبا، باعث نابابي محصولاتي شود كه واحد تجاري
با استفاده از اختراع خود آنها را توليد كرده و به فروش مي رساند كه در اين صورت
حق اختراع منافع اقتصادي خود را از دست مي دهد ، اگرچه ممكن است اعتبار
قانوني آن منقضي نشده باشد . طبق ماده 33 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب
تيرماه 1310 ” مدت اعتبار ورقه اختراع به تقاضاي مخترع پنج يا ده يا پانزده و يا منتهي
بيست سال است “. در مدت مزبور حق انحصاري ساخت يا فروش يا اعمال و يا استفاده
از اختراع ، در صورت تصريح در ورقه اختراع ، منحصراً در اختيار مخترع يا قائم مقام
قانوني اوست .
3 . در صورت تحصيل امتياز استفاده از اختراع ديگران براساس قرارداد، بهاي تمام شده آن
در سرفصل داراييهاي نامشهود منعكس مي شود. مبالغي كه به عنوان حق امتياز در هر دوره
استاندارد حسابداري شماره 17
داراييهاي نامشهود
( (تجديد نظر شده 1386
پيوست شماره 1 (ادامه)
    
پرداخت مي شود براساس نوع استفاده از حق اختراع ، به حساب هزينه هاي عملياتي يا
سربار كارخانه منظور مي شود. در صورت اختراع توسط واحد تجاري ، كليه مخارج
مربوط ، چنانچه واجد معيارهاي شناخت به عنوان دارايي باشد به دارايي نامشهود و در
غير اين صورت به هزينه هاي دوره ، منظور مي شود.
حق تأليف
4 . طبق ماده 12 قانون حمايت از مؤلفان ، ” حق تأليف عبارت است از حق انحصاري نشر ،
پخش ، عرضه و اجراي ا ثر هنري يا نوشته اي كه به مدت عمر پديد آورنده و سي سال بعد
از فوت او به شخص پديد آورنده و وارث او اعطا مي شود“. اگرچه عمر قانوني حق
تأليف مدت زماني طولاني را دربر مي گيرد ولي عمر مفيد حق تأليف به ارزش اقتصادي
آن بستگي دارد . حق تأليف تا زماني داراي منافع اقتصادي است كه بازار براي انتشار اثر
مربوط وجود دارد . اگر حق تأليف خريداري شود به بهاي تمام شده ثبت مي شود و
در صورتي كه در واحد تجاري ايجاد شود بايد مخارج قابل شناسايي را كه در رابطه با آن
تحمل شده است ، در صورت اطمينان از توان ايجاد منافع اقتصادي آتي ، به حساب دارايي
منظور كرد.
سرقفلي محل كسب (حق كسب يا پيشه يا تجارت )
5 . سرقفلي محل كسب ، حقي است كه واحد تجاري به جهت تقدم در اجاره ، موقعيت يا
جذب مشتري نسبت به محلي پيدا مي كند. اين حق در ميان عموم به عنوان سرقفلي شناخته
شده است ليكن در حسابداري براي تمايز اين حق و سرقفلي مربوط به تحصيل ساير
واحدها يا گروه داراييها، استفاده از واژه ” سرقفلي محل كسب “ مناسبتر است .
6 . سرقفلي محل كسب تنها زماني به عنوان دارايي قابل شناسايي است كه از اشخاص ديگر
در مقابل پرداخت وجه نقد يا معادل نقد يا ساير مابه ازاهاي غير نقد خريداري شده باشد .
اگرچه حق مزبور متصل به يك دارايي مشهود است ، اما خريد و فروش آن بدون واگذاري
استاندارد حسابداري شماره 17
داراييهاي نامشهود
( (تجديد نظر شده 1386
پيوست شماره 1 (ادامه)
    
مالكيت امكان پذير است و بنابراين انعكاس آن تحت سر فصل داراييهاي نامشهود مناسب
است . سرقفلي محل كسب عمر مفيد نامعين دارد و عموماً قابل بازيافت است زيرا
اگر مستاجر اين حق را به طور قانوني تحصيل كرده باشد، حتي در صورت اجبار مالك ،
تخليه در مقابل دريافت سرقفلي صورت مي گيرد.
علامت تجاري و نام تجاري
7 . طبق ماده 1 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تيرماه 1310 ” علامت تجاري عبارت
است از هر قسم علامتي اعم از نقش ، تصوير، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر، لفاف و غير آن كه
براي امتياز تشخيص محصول صنعتي يا تجاري يا فلاحتي اختيار مي شود“. علامت تجاري
در صورتي كه براساس مقررات قانون ثبت شده باشد، قابل نقل و انتقال است . مدت اعتبار
علامت تجاري طبق ماده 14 قانون مذكور 10 سال و بعد از آن نيز قابل تمديد است و
در واقع عمر قانوني محدودي ندارد.
8 . ارزش علامت تجاري و نام تجاري به نسبتي كه واحدتجاري موفق به بهبود درآمد
خود مي شود، افزايش مي يابد. اگرچه اين افزايش تاحدودي ناشي از تبليغات است
ولي رابطه روشني بين مخارج تبليغات و افزايش ارزش علائم و نامهاي تجاري وجو د
ندارد، لذا معمولاً بهاي تمام شده اي براي اين نوع دارايي در نظر گرفته نمي شود مگر
هنگامي كه نام يا علامت تجاري خريداري شود . اما مبالغي كه مستقيماً صر ف ايجاد،
استيفاي حق قانوني يا ثبت علامت تجاري مي شود به دارايي منظور مي شود.
حق امتياز و فرانشيز
9 . حق امتياز و فرانشيز مجوز استفاده از حقوق ديگران است كه صاحب حق براساس
توافقنامه در قبال دريافت مبلغ مشخصي ، امتياز ساخت و حق فروش توليدات يا انجام
خدمات مشخص ، استفاده از نام يا علامت تجاري را به خريدار اعطا مي كند. در توافقنامه
معمولاً محدوديتها و تعهدات طرفين مشخص مي شود. اين محدوديتها از جمله ممكن
استاندارد حسابداري شماره 17
داراييهاي نامشهود
( (تجديد نظر شده 1386
پيوست شماره 1 (ادامه)
    
است در مورد كيفيت محصولات ، نرخها و قيمت توليدات يا الزام بر خريد كالا از محل ي
مشخص باشد.
10 . براي تحصيل حق امتياز و فرانشيز، مبالغي به طور يكجا در زمان انعقاد قرارداد، در طول
قرارداد و يا تركيبي از اين دو شيوه ، پرداخت مي شود. مبالغي كه در ابتدا يكجا پرداخت
مي شود در صورت احراز شرايط شناخت مندرج در استاندارد، به عنوان دارايي نامشهود در
حسابها منعكس مي شود.
هزينه هاي تأسيس
11 . براي تأسيس يك واحد تجاري فعاليتهاي خاصي انجام مي شود. اين فعاليتها مستلزم صرف
مخارجي است كه در ابتدا توسط مؤسسين پرداخت مي شود. اين مخارج شامل مخارج
حقوقي براي تهيه اساسنامه و شركت نامه ، حق مشاوره ، حق الزحمه حسابداري ، ماليات ،
مخارج ثبت و ساير مخارج مربوط به تأسيس است . پرداخت اين مخارج با هدف كسب
منافع آتي در طول عمر واحد تجاري صورت مي گيرد، ليكن به خودي خود منافع اقتصادي
آتي ندارد . در واقع اين مخارج منجر به جريان ورودي وجوه نقد يا كاهش جريان خروجي
وجوه نقد نمي شود و بنابراين در تعريف داراييها قرار نمي گيرد. اگرچه در عمل شركتها اين
مخارج را مطابق با قوانين مالياتي يا دوره هاي اختياري به حساب هزينه منظور مي كنند،
ليكن براساس الزامات استاندارد، در زمان تحمل به عنوان هزينه دوره منظور مي شود.
حق استفاده از خدمات عمومي
12 . براي استفاده از خدمات عمومي از قبيل برق ، آب ، تلفن و گاز وجوهي تحت عناوين حق
اشتراك ، حق انشعاب و غيره در زمان تحصيل به سازمانهاي دولتي پرداخت مي شود .
اين وجوه غالباً در قبال حق استفاده دائمي از اين خدمات پرداخت مي شود و برخي از آنها
مانند امتياز تلفن ، به طور جداگانه قابل نقل و انتقال است . مدت زمان استفاده از اين حقوق
محدود نيست بنابراين اين نوع داراييها براي مدت نامشخصي به دارنده آن انتفاع مي رساند .
استاندارد حسابداري شماره 17
داراييهاي نامشهود
( (تجديد نظر شده 1386
پيوست شماره 1 (ادامه)
    
وجوهي كه در ارتباط با كسب اين حقوق پرداخت مي شود، ممكن است طبق شرايط
عمومي مربوط ، ماهيت سپرده داشته باشد . همچنين ممكن است قسمتي از وجوه پرداختي
بابت تاسيساتي باشد كه توسط سازمان دولتي ذيربط براي واحد تجاري مستقر مي شود .
در كليه موارد بالا، داراييهاي تحصيل شده به عنوان داراييهاي نامشهود طبقه بندي مي شود.
سرقفلي
13 . اصطلاح فوق مفهوم متفاوتي با سرقفلي محل كسب دارد، اگرچه هر دو به علت وجود يا
ايجاد مزيتهاي خاص تجاري حادث مي شود. به تعبير ديگر در شرايطي كه سرقفلي محل
كسب به عواملي همچون موقعيت محلي و جذب مشتري وابسته است ، سرقفلي يك واحد
تجاري در نتيجه هم افزايي كليه داراييهاي ثابت مشهود و داراييهاي نامشهود قابل
تشخيص و غيرقابل تشخيص ايجاد مي شود به نحوي كه موجب ايجاد منافع اقتصادي آتي
بيشتري براي آن واحد تجاري در مقايسه با ساير واحدهاي تجاري مشابه مي گردد. از آنجا
كه سرقفلي به طور جداگانه قابل تشخيص نيست ، اساساً در تعريف دارايي نامشهود قرار
نمي گيرد و در استاندارد مربوط به تركي بهاي تجاري مطرح شده است . واژه حسن ش هرت
نيز بعضاً بجاي واژه سرقفلي به كار مي رود.
امتياز كاربري و تراكم مازاد
14 . مخارج مربوط به تحصيل امتياز تغيير كاربري و تراكم مازاد املاك داراي منافع اقتصادي آتي است كه
دوره استفاده آن به عمر مفيد ساختمان محدود نمي شود و عمر مفيد آن نامعين است . اگرچه اين گونه حق
امتيازها مي تواند نوعي دارايي نامشهود محسوب شود اما باتوجه به بند 8 استاندارد حسابداري شماره 17
با عنوان داراييهاي نامشهود، مرتبط با يك عنصر عيني، يعني زمين يا ساختمان مربوط است. لذا اين مخارج
به دليل نامعين بودن دوره استفاده از آن به بهاي تما م شده زمين مربوط منظور مي گردد. با اين حال در
مواردي كه تفكيك بهاي تمام شده زمين و ساختمان اطلاعات مفيدي ارائه نمي كند، اين مخارج به بهاي
تمام شده ساختمان منظور مي شود ليكن در مبلغ استهلاك پذير ساختمان لحاظ نمي گردد.
    

استاندارد حسابداري شماره 17
داراييهاي نامشهود
( (تجديد نظر شده 1386
پيوست شماره 2
مباني نتيجه گيري
اين پيوست بخشي از استاندارد حسابداري شماره 17 نيست.
تركيب استاندارد حسابداري شماره 7 با استاندارد داراييهاي نامشهود
1 . دلايل تركيب استاندارد حسابداري شماره 7 با استاندارد داراييهاي نامشهود به شرح زير است:
الف. دارايي قابل تشخيص ناشي از فعاليتهاي تحقيق و توسعه يك دارايي نامشهود است
زيرا نتيجه اصلي اين گونه فعاليتها، دستيابي به دانش است . بنابراين با مخارج
فعاليتهاي تحقيق و توسعه همانند مخارج فعاليتهايي كه با هدف ايجاد ديگر
داراييهاي نامشهود در داخل واحد تجاري صرف مي شود، برخورد مي گردد.
ب . در برخي موارد تشخيص بين اينكه آيا بايد استاندارد حسابداري شماره 7 بكار
گرفته مي شد يا استاندارد حسابداري داراييهاي نامشهود، مشكل بود.
تعريف دارايي نامشهود
2 . در استاندارد قبلي، دارايي نامشهود به عنوان يك دارايي غيرپولي و فاقد ماهيت عيني
تعريف شده بود كه:
الف. به منظور استفاده در توليد يا عرضه كالاها يا خدمات، اجاره به ديگران يا براي
مقاصد اداري توسط واحد تجاري نگهداري مي شود،
ب . به قصد استفاده طي بيش از يك دوره مالي توسط واحد تجاري تحصيل شده باشد، و
ج . قابل تشخيص باشد.
در استاندارد جديد شرط هاي ” الف“ و ” ب“ حذف شده است زيرا قصد استفاده از دارايي
و دوره استفاده از آن شرط لازم براي طبقه بندي آن به عنوان دارايي نامشهود نيست .
بنابراين تمام داراييهايي كه ويژگيهاي قابليت تشخيص و فقدان ماهيت عيني را داشته باشند
در دامنه اين استاندارد قرار مي گيرند.
استاندارد حسابداري شماره 17
داراييهاي نامشهود
( (تجديدنظر شده 1386
پيوست شماره 2 (ادامه)


عمر مفيد داراييهاي نامشهود
3 . عمر مفيد دارايي نامشهود تابع جريانهاي نقدي ورودي مرتبط با آن دارايي است . دوره استهلاك
دارايي نامشهود بايد منعكس كننده عمر مفيد و درنتيجه جريانهاي نقدي ورودي مرتبط با دارايي
باشد. در بعضي مو ارد، دوره زماني كه انتظار مي رود دارايي طي آن، جريان نقدي ورودي براي
واحد تجاري ايجاد كند، قابل پيش بيني نيست . بنابراين در چنين مواردي عمر مفيد دارايي
نامشهود و به تبع آن دوره استهلاك نامعين است.
4 . استهلاك، تخصيص سيستماتيك بهاي تمام شده (يا مبلغ تجديد ار زيابي شده ) يك دارايي
پس از كسر ارزش باقيمانده براي انعكاس مصرف منافع اقتصادي دارايي در آينده است .
چنانچه دوره مصرف منافع اقتصادي دارايي قابل پيش بيني نباشد مستهلك كردن دارايي طي
يك دوره اختياري، موجب ارائه مطلوب نمي شود. درنتيجه داراييهاي نامشهود با عمر مفيد
نامعين مستهلك نمي شود بلكه به طور مرتب آزمون كاهش ارزش در مورد آن انجام مي شود.
5 . در استاندارد قبلي يك فرض قابل رد وجود داشت مبني بر اينكه حداكثر عمر مفيد
داراييهاي نامشهود 20 سال است . در صورتي كه عمر مفيد بايد منعكس كننده دوره اي باشد
كه طي آن، دارا يي موردنظر جريان نقدي ايجاد مي كند. بنابراين فرض 20 سال با اين
ديدگاه سازگار نبود و درنتيجه حذف گرديد.
بررسي ارزش باقيمانده
6 . طبق استاندارد بين المللي حسابداري شماره 38 ، ارزش باقيمانده داراييهاي نامشهود به طور
ادواري بررسي مي شود و در مواردي كه ارزش باقيم انده برابر يا بيشتر از مبلغ دفتري
دارايي باشد، مستهلك شدن دارايي متوقف مي گردد. با توجه به مشكلات برآورد ارزش
باقيمانده و امكان تأثيرگذاري قضاوتهاي شخصي و درنتيجه كاهش قابليت اتكاي مبالغ
مربوط به داراييهاي نامشهود، كميته، تجديد نظر در ارزش باقيمانده را مجاز نمي شمارد.

آمار بازدیدکنندگان سایت

1664686
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
183
169
1292
4708
6572
1664686

آی‌پی شما: 34.204.179.0
امروز: جمعه، 01 شهریور 1398 - ساعت: 21:06:40