حقوق و دستمزد  

 

 

www.hesabdar1.ir

 

حقوق و دستمزد

حق قانونی پرسنل از عملکرد کاری آنها طی روز،هفته یا ماه بعنوان دستمزد یا حقوق شناخته می شود.

 

 

حقوق پایه:مبلغی ثابت است که حداقل آن توسط دولت ابلاغ ميگردد . كه در بدو استخدام تعیین و هر 

سال طبق بخشنامه وزارت کار تغییر میکند.     

  

 حقوق مزایا:مبالغی غیر ثابت است که به حقوق پایه اضافه می شودكه از آن بعنوان فوق العاده      

  كار نام برده می شود.

 

کسورات:مبالغی غیرثابت است که از مجموع حقوق پایه به اضافه مزایا کسر می گردد.

 

 

1-   ثبت پرداخت حقوق پایه در پایان ماه:

                                 هزینه حقوق پایه

                                                   صندوق

2-   ثبت عدم پرداخت حقوق پایه در پایان ماه:

                           هزینه حقوق پایه

                                              حقوق پرداختنی

 

 

مزايا شامل موارد ذير ميگردد :

 

مزاياي نقدي : شامل

 

     حق اضافه کاری

     حق اولاد

     حق مسکن وخواربار

     حق بن

     حق مأموریت

 

 

مزایا ي غير نقدي  : شامل   

                                  

  استفاده از مراکز رفاهی و تفریحی

  استفاده از واحد مسکونی

  استفاده از اتومبیل

 

 • هر مزایایی در صورت پرداخت،هنگام ثبت رویداد به عنوان هزینه شناسایی می شود.
 •  

اضافه کاری

ساعت کار معمولی هر پرسنل طبق قوانین وزارت کار 8 ساعت در روز و 44 ساعت در هفته می باشد و

 

ساعات اضافه بر آن مشمول اضافه کار می گردد واز 4 ساعت در روز نباید بیشتر باشد.

 

برای بدست آوردن ساعت کار معمولی در يك ماه از فرمول ذیل استفاده می شود:

 

 

ساعت کار معمولی در ماه220=30روز×میانگین ساعت کار معمولی در یکروز

 

روز7.33=6روزهفته÷44ساعت در هفته

 

 • اگر برای محاسبه ساعت کار معمولی در ماه،روزهای جمعه در نظر گرفته نشود،ساعت کار
 •  
 • معمولی در ماه حدوداً 192 ساعت خواهد بود.
 •  

-       فرمول محاسبه اضافه کار با حدوداً 220 ساعت کار معمولی در ماه:

 

نرخ اضافه کاری=(ضریب اضافه کاری)1.4×مبلغ یک ساعت کار معمولی= 220ساعت÷ حقوق پایه

 

مبلغ اضافه کاری= تعداد ساعت اضافه کاری × نرخ اضافه کاری

 

1-   ثبت پرداخت اضافه کاری در پایان ماه:

 

                        هزینه اضافه کاری

                                            صندوق

2-   ثبت عدم پرداخت اضافه کاری درپایان ماه:

 

                                       هزینه اضافه کاری

                                                         حقوق پرداختنی

 

حق اولاد:

 

حق اولاد به کسانی تعلق می گیرد که از سابقه بیمه آنها 720 روز گذشته باشد و تا دو فرزند قابل

پرداخت می باشد.

 

فرمول محاسبه حق اولاد:

 

مبلغ حق اولاد=(تا دو فرزند)تعداد فرزندان×نرخ حق اولاد=10%×حداقل حقوق وزارت کار بصورت ماهیانه

 

1-   ثبت پرداخت حق اولاد در پایان ماه:

 

                       هزینه حق اولاد

                                    صندوق

 

2-   ثبت عدم پرداخت حق اولاد در پایان ماه:

 

                        هزینه حق اولاد

                                   حقوق پرداختنی

 

حق مسکن و خواربار

 

برای متاهل و مجرد بصورت ثابت طبق بخشنامه هر ساله از طریق وزارت کار تعیین و اعلام می گردد و به

حقوق پایه اضافه می شود.

 

1-   ثبت پرداخت حق مسکن و خواربار در پایان ماه:

 

                                     هزینه حق مسکن و خواربار

                                                                       صندوق

 

2-   ثبت عدم پرداخت حق مسکن و خوارباردر پایان ماه:

 

                                     هزینه حق مسکن و خواربار

                                                                   حقوق پرداختنی

 

حق بن

 

برای متاهل ومجرد بصورت ثابت طبق بخشنامه هر ساله از طریق وزارت کار تعیین و اعلام می گردد و به

 

دو صورت ماهانه یا سالانه پرداخت می گردد.

 

1-   ثبت پرداخت حق بن در پایان ماه:

 

                     هزینه حق بن

                                    صندوق

 

2-   ثبت عدم پرداخت حق بن در پایان ماه:

 

                    هزینه حق بن

                                   حقوق پرداختنی

 

حق مأموریت

 

حق مأموریت به اشخاصی پرداخت می گردد که حداقل 50 کیلومتر از محل کار خود دور و یا ناگزیر باشند

 

 

حداقل یک شب در محل مأموریت توقف نمایند.مأموریتهای ساعتی و درون شهری مشمول این مزایا نمی

 

باشند.

 

فرمول محاسبه حق مأموریت:  

 

مبلغ مأموریت= تعداد روز مأموریت×نرخ مأموریت = 30روز÷حقوق پایه بصورت ماهیانه

 

1-   ثبت پرداخت حق مأموریت در پایان ماه:

 

                             هزینه حق مأموریت

                                                     صندوق

 

2-   ثبت عدم پرداخت حق مأموریت در پایان ماه:

 

                            هزینه حق مأموریت

                                                    حقوق پرداختنی

 

 

کسورات

 

 
   

                        

  بیمه سهم پرسنل

   مالیات بر حقوق پرسنل

   مساعده پرسنل

   اقساط وام پرسنل

 

 

 

 

بیمه سهم پرسنل

 

از مجموعه حقوق و مزایای مشمول بیمه 7% آن سهم پرسنل می باشد.

                  مبلغ بیمه سهم پرسنل = 7% × مجموعه حقوق و مزایای مشمول بیمه

از مجموع حقوق و مزایای مشمول بیمه 23% آن سهم کارفرما می باشد.

                 مبلغ بیمه سهم کارفرما = 23% × مجموع حقوق و مزایای مشمول بیمه

از مجموع حقوق و مزایای مشمول بیمه 30% مبلغ قابل پرداخت به بیمه می باشد.

                 مبلغ قابل پرداخت به بیمه 30% = 23% + 7%

 

 

 

مالیات بر حقوق پرسنل

 

از مجموع حقوق و مزایای مشمول مالیات پس از کسر معافیت مالیاتی،مبلغ نا خالص بدست می آید و

 

در ضریب تعیین شده ضرب و مبلغ حاصله مالیات حقوق می باشد.

 

مالیات حقوق= ضریب تعیین شده×مبلغ ناخالص= سقف معافیت مالیاتی- مجموع حقوق و مزایای

 

مشمول مالیات

 

*سقف معافیت مالیات حقوق طبق بخشنامه بصورت سالیانه از طریق وزارت دارائی تعیین و اعلام می گردد.

 

 

     

 

مساعده

 مبلغی که هر پرسنل در طول ماه بصورت علی الحساب از بابت حقوق دریافت می کند را مساعده می

 

گویند و در پایان ماه از حساب حقوق کسر می گردد.

 

 
   

  اقساط وام

 

مبلغی که به پرسنل بصورت وام پرداخت می شود پس از تعیین اقساط آن بصورت ماهیانه از حساب

 

حقوق کسر می گردد.

 

 

تمام نکات مطرح شده در قالب ثبت مرکب بشرح ذیل:

 

 
   

            

مزایای پایان سال

 

 

 
   

                       

      مرخصی پرسنل

 

     عیدی و پاداش پرسنل

 

     سنوات خدمتی پرسنل

 

 

مرخصی پرسنل

 

 

 • استفاده از مرخصی برای پرسنل 5/2 روز در ماه و 30 روز در سال با احتساب چهار روز جمعه         می باشد.
 •  
 • مرخصی روزهای پنج شنبه 4 ساعت در نظر گرفته می شود.
 •  
 • مرخصی های ساعی هر 8 ساعت یک روز محاسبه می شود.
 •  
 • ذخیره مرخصی بیشتر از 9 روز امکان پذیر نمی باشد.

 

 
   

 

عیدی و پاداش پرسنل

 

مجموع یک ماه حقوق به عنوان عیدی و یک ماه حقوق به عنوان پاداش به شرط اینکه از دو برابر حداقل

 

حقوق وزارت کار کمتر نبوده و از سه برابر حداقل حقوق وزارت کار بیشتر نباشد.

 

1-   ثبت پرداخت عیدی و پاداش در پایان سال:

 

هزینه عیدی و پاداش پرسنل

                                         صندوق

 

2-   ثبت عدم پرداخت عیدی و پاداش در پایان سال:

 

هزینه عیدی و پاداش پرسنل

                        ذخیره عیدی و پاداش پرسنل

 

 

نکته: عیدی و پاداش مشمول مالیات است و بايد پس از کسر مالیات متعلقه قابل پرداخت

می باشد.

 

سنوات خدمتی پرسنل

 

یک ماه آخرین حقوق دریافتی برای یک سال قابل محاسبه و پرداخت می باشد.

 

1-   ثبت پرداخت سنوات خدمتی پرسنل در پایان سال:

 

هزینه سنوات خدمتی پرسنل

                        صندوق

 

2-   ثبت عدم پرداخت سنوات خدمتی پرسنل در پایان سال:

 

هزینه سنوات خدمتی پرسنل

                        ذخیره سنوات خدمتی پرسنل

 

توضیحات:کلیه مطالب مطرح شده در مورد مزایای آخر سال بصورت یک سال کامل بوده و اگر میزان

کارکرد پرسنلی کمتر از یک سال  باشد،باید مبلغ بدست آمده در هر مورد را تقسیم بر 365 روز و بعد

ضرب در تعداد روز کارکرد همان پرسنل نمود.

 

 

 www.hesabar1.ir

آمار بازدیدکنندگان سایت

1664755
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
252
169
1361
4777
6572
1664755

آی‌پی شما: 34.204.179.0
امروز: جمعه، 01 شهریور 1398 - ساعت: 22:06:40