بهاي تمام شده كالا


بهاي تمام شده كالا ( محصول)                     www.hesabdar1.ir

مجموع مخارج پرداخت شده بابت خريد يا توليد كالا را بهاي تمام شده ميگويند .


در حسابداري صنعتي يا توليدي به روش دائمي مي توان پروسه توليد را از ابتدا تا انتها رديابي و ثبت نمود.


بهاي تمام شده كالاي ساخته شده ( محصول )   =    مواد اوليه مستقيم توليد   +   هزينه هاي مستقيم و سربار توليد


هزينه هاي توليد به دو قسمت تقسيم ميشوند:


1-    هزينه هاي مستقيم توليد:

كليه مخارج پرداختي بابت كارگراني كه مستقيما در توليد نقش دارند را هزينه هاي مستقيم توليد مي گويند.

2-    هزينه هاي سربار توليد:


شناسايي هزينه هاي سربار توليد بخش مهمي است . زيرا آن دسته از هزينه هايي كه اثر آنها بصورت غير مستقيم
 مي باشد و بر يك يا چند واحد توليدي تحميل مي شوند را هزينه هاي سربار مي گويند.

مراحل توليد و ثبت رويداد مالي آنها


1-    مواد اوليه مستقيم :

موادي كه مستقيما در توليد تبديل به محصول مي شوند و براي آنها به خط توليد نياز به حسابي است بنام
موجودي كالاي در جريان ساخت.

موجودي كالاي در جريان ساخت    ***

                           موجودي مواد اوليه     ***
شرح : بابت انتقال مواد اوليه به موجودي در جريان ساخت

2-    موجودي مواد و لوازم مصرفي (مواد غير مستقيم ) :
پس از بررسي موجودي و تعيين ميزان مواد مصرف شده ثبت رويداد مالي بشرح ذيل ميباشد.

موجودي كالاي در جريان ساخت      ***
                          موجودي مواد مصرفي     ***
شرح : بابت انتقال مواد مصرفي به موجودي در جريان ساخت

گاهي اوقات مواد و لوازم مصرفي (مواد غير مستقيم ) ابتدا به هزينه هاي سربار منتقل ؛ و بعد
از طريق هزينه هاي سربار به موجودي در جريان ساخت منتقل مي گردد.

3-    هزينه هاي مستقيم توليد :

براي انتقال هزينه هاي مستقيم به موجودي كالاي در جريان ساخت ؛ با توجه به اينكه نمي توان
 در طول دوره مالي هزينه  را بستانكار نمود از حسابي بنام كنترل هزينه هاي مستقيم با ماهيت
بستانكار استفاده مي شود ودر پايان دوره مالي هر دو حساب ( هزينه هاي مستقيمتوليد و كنترل
هزينه هاي مستقيم توليد ) به حساب سود (زيان) جاري بسته ميشود.

موجودي كالاي در جريان ساخت    ***
                         كنترل هزينه هاي مستقيم     ***
شرح : بابت انتقال هزينه هاي مستقيم به موجودي در جريان ساخت

4-    هزينه هاي سربار توليد :

با توجه به مطالب مطرح شده در مورد هزينه هاي مستقيم براي انتقال هزينه هاي سر بار توليد
 نيز نياز به حسابي با ماهيت بستانكار بنام كنترل هزينه هاي سربار مي باشد .

موجودي كالاي در جريان ساخت     ***
                         كنترل هزينه هاي سربار توليد     ***
شرح : بابت انتقال هزينه هاي سربار به موجودي در جريان ساخت

5-    انتقال ميزان توليد از حساب موجودي كالاي در جريان ساخت به حساب موجودي كالاي ساخته شده ( محصول )

ابتدا از طريق فرمول ذيل مي توان ميزان توليد را بدست آورد :


موجودي كالاي در جريان ساخت ابتداي دوره                                                 10000000ريال
اضافه مي شود:
مواد اوليه (مستقيم) و مواد مصرفي (غير مستقيم ) و هزينه هاي توليد طي دوره                 35000000ريال

موجودي آماده براي توليد                                                                 45000000ريال

كسر مي شود :
موجودي كالاي در جريان ساخت انتهاي دوره                                                20000000ريال

موجودي كالاي ساخته شده                                                                25000000ريال

بهاي تمام شده كالاي ساخته شده ( محصول )   =     ميزان توليد         ( تقسيم بر)                 25000000 ريال

ثبت رويداد مالي مربوطه :

موجودي كالاي ساخته شده                      20000000 ريال
                     موجودي كالاي در جريان ساخت                      20000000 ريال
شرح :  بابت انتقال موجودي محصول از موجودي در جريان ساخت

www.hesabdar1.ir

آمار بازدیدکنندگان سایت

1664742
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
239
169
1348
4764
6572
1664742

آی‌پی شما: 34.204.179.0
امروز: جمعه، 01 شهریور 1398 - ساعت: 22:06:38