استهلاك انباشته دارائي ها

استهلاك انباشته دارائيها       www.hesabdar1.ir

حسابي است به ماهيت بستانكار و براي مستهلك كردن دارائيهاي ثابت مشهود در پايان هر سال مالي آز آن استفاده مي شود.

استهلاك انباشته :

1-   روش مستقيم

2-   روش نزولي

 

روش مستقيم :

از طريق فرمول ذيل مي توان دارائيها را به روش مستقيم مستهلك نمود .

 

استهلاك انباشته   =   بهاي تمام شده دارايي   -   ارزش اسقاط   تقسيم بر  عمر مفيد

 ارزش اسقاط : مبلغي است  برآوردي و تخميني كه ابتدا از بهاي تمام شده كالا كسر ميگردد و در پايان عمرمفيد بصورت مانده خود را نشانمي دهد كه معمولا آن را صفر در نظر ميگيرند.

اگر مبلغ يك اثاثه را 3000000ريال در نظر بگيريم و ارزش اسقاط آراصفر قرار دهيم و عمر فيد آن را 10 سال لحاظ كنيم . پس مبلغ استهلاك انباشته براي يك سال مالي 300000 ريال خواهد بود 0 كه اين مبلغ بصورت تا پايان عمر مفيد 10 سال بصورت ثابت براي هر سال به عنوان مبلغ استهلاك در نظر گرفته مي شود .

ثبت رويداد مالي :

هزينه استهلاك اثاثه و منصوبات        300000ريال

                 استهلاك انباشته اثاثه و منصوبات      300000ريال

شرح :بابت استهلاك اثاثه و منصوبات براي سال مالي ....

اين ثبت مالي ميبايست تا پايان عمر مفيد اثاثه هر ساله انجام شود تا زماني كه مانده حساب استهلاك انباشته اثاثه برابر با بهاي تمام شده دارائي شود . كه در اين صورت دارائي مستهلك شده و ديگر نيازي به اين ثبت نميباشد.

ارزش دفتري :

چنانچه استهلاك انباشته دارائي از بهاي تمام شده آن كسر شود ارزش دفتري حاصل مي شود.

ارزش دفتري دارائي  =   استهلاك انباشته دارائي  -   بهاي تمام شده دارائي

چنانچه خريد دارائي در طول دوره مالي انجام شود ؛ براي سال اول ؛ مبلغ حاصل از فرمول مربوطه  را تقسيم بر 365 روز شده و بعد ضرب در تعداد روز كرده و مبلغ بدست آمده را استفاده خواهيم كرد.

ثبت سند مربوطه :

هزينه استهلاك اثاثه و منصوبات      ******

          استهلاك انباشته اثاثه و منصوبات                  ******

شرح سند :  بابت استلاك اثاثه و منصوبات براي (مثال )234 روز از سال مالي

روش نزولي :

جهت ثبت  به روش  فوق مي توان دارائي ها را با فرمول ذيل مستهلك نمود .

استهلاك انباشته دارائي  =   ضريب تعيين شده    *  ( ارزش اسقاط   _   بهاي تمام شده دارائي )

 مثال : اگر فرض كنيم كه ارزش اسقاط برابر با صفر باشد

سال اول :

استهلاك انباشته سال اول   25000000 ريال  =   25%  *   100000000 ريال وسايل نقليه موتوري

هزينه استهلاك وسايل نقليه                       25000000 ريال

                 استهلاك انباشته وسايل نقليه                    25000000 ريال

شرح سند : بابت استهلاك انباشته وسايل نقليه براي سال مالي  اول

سال دوم :

ارزش دفتري سال اول    75000000 ريال  =   25000000 _  100000000 ريال

استهلاك انباشته سال دوم 18750000 ريال   =   25%   *   75000000 ريال  ارزش دفتري سال اول دارائي

 

ثبت رويداد مالي مربوطه :

هزينه استهلاك وسايل نقليه             18750000 ريال

                     استهلاك انباشته وسايل نقليه                   18750000 ريال

شرح سند :  بابت استهلاك وسايل نقليه براي سال مالي  دوم

اين ثبت مالي ميبايست تا پايان عمر مفيد اثاثه هر ساله انجام شود تا زماني كه مانده حساب استهلاك انباشته اثاثه برابر با بهاي تمام شده دارائي شود . كه در اين صورت دارائي مستهلك شده و ديگر نيازي به اين ثبت نميباشد.

نكته مهم :

1-     بقيه موارد از جمله خريد دارائي ها در طي دوره مالي مشابه موارد ذكر شده در روش مستقيم براي سال اول ميباشد .

2-     در صورت فروش دارائي ها ؛ ثبت زير جهت بستن حساب استهلاك انباشته ضروري است .

 استهلاك انباشته     *****

                   سود و (زيان) انباشته يا درآمد     *****

3-     چنانچه ارزش اسقاط را صفر در نظر گرفته باشيم  و دارائي هم مستهلك شده باشد هنگام فروش آن ثبت مورد نياز بشرح ذيل ميباشد .

 

صندوق يا بانك      *****

        درآمد حاصل از فروش دارائي      *****

 

 www.hesabdar1.ir

 

 

 

آمار بازدیدکنندگان سایت

1664687
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
184
169
1293
4709
6572
1664687

آی‌پی شما: 34.204.179.0
امروز: جمعه، 01 شهریور 1398 - ساعت: 21:06:44